Oznámenie č. 238/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-238
Čiastka 68/1994
Platnosť od 08.09.1994
Pôvodný predpis 08.09.1994

238

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 21. júla 1994 do 30. augusta 1994 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Dodatok č. 1 zo dňa 14. júla 1994 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretej 31. januára 1994 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb

a

Združením bytového hospodárstva Slovenskej republiky.

2. Dodatok č. 3 zo dňa 21. júla 1994 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretej 25. februára 1994 medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

3. Dodatok č. 2 zo dňa 22. júla 1994 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 1. júla 1993 medzi Nezávislým odborovým zväzom pracovníkov verejnej cestnej dopravy na Slovensku

a

Zväzom dopravy na Slovensku.