Oznámenie č. 236/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup účtovania tvorby a použitia sociálneho fondu pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-236
Čiastka 68/1994
Platnosť od 08.09.1994
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Pôvodný predpis 08.09.1994

236

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie z 18. augusta 1994 č. 65/394/1994, ktorým sa ustanovuje postup účtovania tvorby a použitia sociálneho fondu pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa ustanovuje postup účtovania tvorby a použitia sociálneho fondu pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce účtujúce podľa účtovej osnovy a postupov účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce vydaných opatrením Federálneho ministerstva financií č. V/20 530/1992 z 30. júla 1992 (registrovaným v čiastke 119/1992 Zb.).

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.