Nariadenie vlády č. 229/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických zamestnancov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-229

(v znení č. 203/2000 Z. z.)

Čiastka 66/1994
Platnosť od 31.08.1994 do31.03.2002
Účinnosť od 01.07.2000 do31.03.2002
Zrušený 313/2001 Z. z.
Znenie 01.07.2000

229

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 23. augusta 1994

o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických zamestnancov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 1 písm. f) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch nariaďuje:


§ 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na pedagogických zamestnancov1) základných škôl, špeciálnych škôl, stredných škôl2) a školských zariadení3).

Miera vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických zamestnancov

§ 2

(1) Mieru vyučovacej povinnosti učiteľov alebo povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických zamestnancov tvorí ich základný týždenný úväzok (ďalej len „základný úväzok“).

(2) Základný úväzok učiteľov a ostatných pedagogických zamestnancov na jednotlivých druhoch a typoch škôl a školských zariadení sa ustanovuje vo vyučovacích hodinách a v hodinách výchovnej práce4) takto:

Učiteľ pedagogický zamestnanec Základný úväzok
a) učiteľ materskej školy, učiteľ špeciálnej materskej školy28
b) učiteľ detského integračného centra, učiteľ špeclálnopedagogickej poradne a školský špeciálny pedagóg 23
c) učiteľ základnej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ základnej špeciálnej školy, učiteľ osobitnej a pomocnej školy22
d) učiteľ prvého ročníka základnej školy, učiteľ prvého ročníka základnej umeleckej školy, učiteľ prvého ročníka základnej špeciálnej školy, učiteľ prvého ročníka osobitnej a pomocnej školy 22
e) učiteľ strednej školy, špeciálnej strednej školy, učilišťa, odborného učilišťa, konzervatória, jazykovej školy, stenografického ústavu22
f) majster odbornej výchovy a odborného výcviku v odbornom učilišti a v špeciálnych stredných školách21-24
g) majster odbornej výchovy v strednom odbornom učilišti a v učilišti 24-35
h)vychovávateľ školského klubu detí, školského strediska záujmovej činnosti27
i) vychovávateľ internátnej špeciálnej školy, špeciálneho výchovného zariadenia27
j) vychovávateľ domova mládeže, centra voľného času a inštruktor telesnej výchovy 30
k) vychovávateľ zariadenia sociálnej starostlivosti27-29

(3) Majstrovi odbornej výchovy určuje riaditeľ školy základný úväzok v rozsahu uvedenom v odseku 2 podľa učebného plánu pre príslušný ročník a podľa potrieb školy.

§ 3

(1) Výkon triednickej práce možno triednemu učiteľovi započítať ako jednu vyučovaciu hodinu prevyšujúcu základný úväzok alebo mu možno základný úväzok znížiť o jednu vyučovaciu hodinu.

(2) Pri viacnásobnom triednictve možno triednemu učiteľovi započítať najviac dve vyučovacie hodiny prevyšujúce základný úväzok alebo mu možno o dve vyučovacie hodiny základný úväzok znížiť.

(3) Spôsob započítavania výkonu triednickej práce podľa odsekov 1 a 2 určí riaditeľ školy.

(4) Základný úväzok učiteľa vykonávajúceho funkciu výchovného poradcu sa znižuje

a)na základnej škole a na strednej škole s počtom
do 300 žiakovo 1 hodinu
od 301 do 600 žiakovo 2 hodiny
nad 600 žiakovo 3 hodiny
b)na špeciálnej škole s počtom
do 100 žiakovo 1 hodinu
od 101 do 300 žiakovo 2 hodiny
nad 300 žiakovo 3 hodiny

(5) Pedagogickému zamestnancovi, ktorý je poverený pokusným overovaním5), môže riaditeľ školy znížiť základný úväzok až o jednu pätinu. Riaditeľovi školy môže základný úväzok znížiť v rovnakom rozsahu príslušný orgán štátnej správy v školstve.

(6) Hodiny praktického vyučovania na strednej škole a na strednej špeciálnej škole sa učiteľom odborných predmetov započítavajú do základného úväzku takto:

a) jedna hodina cvičenia ako jedna vyučovacia hodina

b) jedna hodina učebnej praxe ako jedna vyučovacia hodina

c) jedna hodina odbornej praxe ako pol vyučovacej hodiny

d) jeden týždeň odbornej individuálnej praxe pri počte žiakov

od 1 do 4 ako 10 vyučovacích hodín
od 5 do 9 ako 16 vyučovacích hodín
nad 9 ako 21 vyučovacích hodín

e) jeden deň odbornej prázdninovej praxe, ak učiteľ vedie skupinu žiakov, ako 4 vyučovacie hodiny.

§ 4

(1) Ak vychovávateľ školského klubu detí pri základnej škole nesplní základný úväzok v školskom klube, môže ho splniť v ostávajúcej časti vyučovaním v škole. Dve hodiny vyučovania sa počítajú ako tri hodiny výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom klube.

(2) Ak učiteľ nesplní základný úväzok vyučovaním v škole, môže ho splniť v ostávajúcej časti činnosťou v školskom klube detí. Tri hodiny výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom klube sa počítajú ako dve hodiny vyučovania.

§ 5

Základný úväzok riaditeľov, zástupcov riaditeľov a ostatných vedúcich zamestnancov

(1) Základný úväzok riaditeľa, zástupcu riaditeľa a ostatných vedúcich zamestnancov vykonávajúcich funkcie, za ktoré patrí príplatok za riadenie6), sa ustanovuje vo vyučovacích hodinách a v hodinách výchovnej práce4) takto:

Funkcia a druh (typ) školy, školského zariadenia Pri počte tried (odborných skupín, žiakov) Základný úväzok
a) riaditeľ predškolského 1 23
zariadenia s poldennou a 2 20
celodennou 3-4 17
starostlivosťou, riaditeľ 5-6 14
detského integračného 7 a viac 12
centra
b) riaditeľ predškolského 1 16
zariadenia s 2 14
celotýždennou 3 a viac 12
starostlivosťou
c) riaditeľ predškolského 1 12
zariadenia s nepretržitou 2 8
starostlivosťou a zariadenia 3 a viac 4
sociálnej starostlivosti pre
deti predškolského veku
zástupca riaditeľa 4 a viac 23
predškolského zariadenia
s celodennou, týždennou
a nepretržitou
starostlivosťou
d) pedagogický vedúci školy 1-2 20
v prírode z radov učiteľov 3-4 16
materskej školy 5 a viac 12
e) riaditeľ školy iba s 1 18
niektorými ročníkmi, a to 2 17
základnej školy, základnej 3-4 15
špeciálnej školy a školy pri 5-6 12
špeciálnom výchovnom 7-10 10
zariadení, osobitnej školy, 11-16 8
pomocnej školy, 16 a viac 6
internátnej základnej školy,
internátnej špeciálnej školy
zástupca riaditeľa školy 8-14 12
iba s niektorými ročníkmi, 15-22 10
a to základnej školy, 23 a viac 8
základnej špeciálnej školy
a školy pri špeciálnom
výchovnom zariadení,
osobitnej školy, pomocnej
školy, internátnej
základnej školy,
internátnej špeciálnej školy
f) riaditeľ školy so všetkými do 9 tried 8
ročníkmi, a to základnej 10-14 7
školy, základnej špeciálnej 15-18 6
školy a školy pri 19 a viac 5
špeciálnom výchovnom
zariadení, osobitnej školy,
pomocnej školy,
internátnej základnej školy,
internátnej špeciálnej školy
zástupca riaditeľa školy so 8-14 12
všetkými ročníkmi, a to 15-22 10
základnej školy, základnej 23 a viac 8
špeciálnej školy a školy pri
špeciálnom výchovnom
zariadení, osobitnej školy,
pomocnej školy,
internátnej základnej školy,
internátnej špeciálnej školy
zástupca riaditela internátnej 5-14 12
základnej školy, internátnej 15-22 10
špeciálnej základnej školy, 23 a viac 8
internátnej osobitnej školy,
internátnej pomocnej školy a
školy pri špeciálnom
výchovnom zariadení
g) riaditeľ školy v prírode, 5
pedagogický vedúci školy 1-2 14
v prírode z radov učiteľov 3-4 12
5 a viac 10
h) riaditeľ strednej školy, do 6 8
učilišťa, konzervatória, 7-12 7
športovej školy, jazykovej 13-18 5
školy, stenografického 19 a viac 3
ústavu, špeciálnej strednej
školy, odborného učilišťa,
školy úžitkového
výtvarníctva a školy pri
špeciálnom výchovnom
zariadení pre mládež
zástupca riaditeľa strednej 8-12 11
školy, učilišťa, 13-15 9
konzervatória, športovej 16-18 7
školy, jazykovej školy, 19 a viac 5
stenografického ústavu a
školy úžitkového
výtvarníctva
zástupca riaditeľa špeciálnej do 5 12
strednej školy, odborného 6-10 9
učilišťa, školy pri špeciálnom 11-16 7
výchovnom zariadení pre 17-22 5
mládež, zástupca riaditeľa pre 23 a viac 3
praktické vyučovanie v
špeciálnom strednom odbornom
učilišti a v odbornom učilišti
zástupca riaditeľa pre do 150
praktické vyučovanie v žiakov 10
strednom odbornom učilišti a 151-300 7
v učilišti 301-500 6
nad 500 4
zástupca riaditeľa pre 8-12 10
technicko-ekonomické 13 a viac 6
činnosti v gymnáziách,
špeciálnych gymnáziách, v
stredných odborných školách
a v špeciálnych stredných
odborných školách a v
odborných učilištiach
hlavný majster odbornej do 150
výchovy v strednom žiakov 12-14
odbornom učilišti nad 150
žiakov 6-7
hlavný majster odbornej do 60 žiakov 12-14
výchovy v strednej špeciálnej nad 60
škole, špeciálnom strednom žiakov 6-7
odbornom učilišti a v
odbornom učilišti
učiteľ strednej školy podľa 7-18
poverený funkciou vedúceho veľkosti a
miestne odlúčeného charakteru
pracoviska teoretického školy alebo
vyučovania, vedúceho dielní, školského
vedúceho praktického zariadenia
vyučovania a odborného
výcviku v odborných
učilištiach a učiteľ poverený
správou školského
hospodárstva
vedúci odlúčeného 6-7
pracoviska praktického
vyučovania stredného
odborného učilišťa, vedúci
strediska praktického
vyučovania a vedúci strediska
odbornej praxe
i) riaditeľ základnej umeleckej 1 19
školy 2-3 18
4-6 15
7-9 12
10-14 9
15-18 7
19 a viac 5
zástupca riaditeľa základnej 12-19 15
umeleckej školy 20-23 10
j) riaditeľ špeciálneho 5
výchovného zariadenia
zástupca riaditeľa špeciálneho od 50 do 100 17
výchovného zariadenia 101 a viac 15
k) riaditeľ samostatného do 50 21
školského klubu detí 51-100 18
101-150 15
151 a viac 12
vedúci vychovávateľ školského 51-100 24
klubu detí, ktorý je súčasťou 101-150 22
základnej školy 151 a viac 21
vedúci vychovávateľ školského 20-40 24
klubu detí pri základnej 41-60 22
špeciálnej škole, osobitnej 61-80 20
škole, pomocnej škole a pri 81a viac 19
špeciálnom výchovnom
zariadení
vedúci vychovávateľ špeciálnej 20-40 17
základnej školy internátnej, 41-60 15
osobitnej školy internátnej a 61a viac 13
pomocnej školy internátnej
l) riaditeľ centra voľného času, do 100 12
samostatného školského (denne)
strediska záujmovej činnosti 101-200 8
(denne)
nad 200 5
(denne)
zástupca riaditeľa centra 101-200 15
voľného času a samostatného (denne)
školského strediska záujmovej nad 200 10
činnosti (denne)
m) riaditeľ samostatného domova do 150 15
mládeže 151-300 10
301 a viac 5
zástupca riaditeľa pre nad 360 17
výchovu mimo vyučovania v
strednom odbornom učilišti
vedúci vychovávateľ z radov do 150
vychovávateľov v domove žiakov 22
mládeže nad 150
žiakov 20
zástupca riaditeľa pre nad 144 15
výchovu mimo vyučovania v
špeciálnom strednom
odbornom učilišti a v
odbornom učilišti
n) zástupca riaditeľa školy pre 17
prácu v domove mládeže,
ktorý je súčasťou strednej
školy
zástupca riaditeľa školy pre 15
prácu v domove mládeže,
ktorý je súčasťou strednej
špeciálnej školy, odborného
učilišťa a špeciálneho
výchovného zariadenia
o) zástupca riaditeľa nad 360
samostatného domova žiakov 22
mládeže
zástupca riaditeľa nad 140
samostatného domova žiakov 22
mládeže pre postihnutú
mládež
Funkcia a druh (typ) školy, školského zariadenia Pri počte žiakov Základný úväzok
j) riaditeľ špeciálneho &nbsp 5
&nbsp výchovného zariadenia &nbsp &nbsp
&nbsp zástupca riaditeľa špeciálneho od 50 do 100 17
&nbsp výchovného zariadenia 101 a viac 15
k) riaditeľ samostatného do 50 21
&nbsp školského klubu detí 51-100 18
&nbsp &nbsp 101-150 15
&nbsp &nbsp 151 a viac 12
&nbsp vedúci vychovávateľ školského 51-100 24
&nbsp klubu detí, ktorý je súčasťou 101-150 22
&nbsp základnej školy 151 a viac 21
&nbsp vedúci vychovávateľ školského 20-40 24
&nbsp klubu detí pri základnej 41-60 22
&nbsp špeciálnej škole, osobitnej 61-80 20
&nbsp škole, pomocnej škole a pri 81a viac 19
&nbsp špeciálnom výchovnom &nbsp &nbsp
&nbsp zariadení &nbsp &nbsp
&nbsp vedúci vychovávateľ špeciálnej 20-40 17
&nbsp základnej školy internátnej, 41-60 15
&nbsp osobitnej školy internátnej a 61a viac 13
&nbsp pomocnej školy internátnej &nbsp &nbsp
l) riaditeľ centra voľného času, do 100 12
&nbsp samostatného školského (denne) &nbsp
&nbsp strediska záujmovej činnosti 101-200 8
&nbsp &nbsp (denne) &nbsp
&nbsp &nbsp nad 200 5
&nbsp &nbsp (denne) &nbsp
&nbsp zástupca riaditeľa centra 101-200 15
&nbsp voľného času a samostatného (denne) &nbsp
&nbsp školského strediska záujmovej nad 200 10
&nbsp činnosti (denne) &nbsp
m) riaditeľ samostatného domova do 150 15
&nbsp mládeže 151-300 10
&nbsp &nbsp 301 a viac 5
&nbsp zástupca riaditeľa pre nad 360 17
&nbsp výchovu mimo vyučovania v &nbsp &nbsp
&nbsp strednom odbornom učilišti &nbsp &nbsp
&nbsp vedúci vychovávateľ z radov do 150 &nbsp
&nbsp vychovávateľov v domove žiakov 22
&nbsp mládeže nad 150 &nbsp
&nbsp &nbsp žiakov 20
&nbsp zástupca riaditeľa pre nad 144 15
&nbsp výchovu mimo vyučovania v &nbsp &nbsp
&nbsp špeciálnom strednom &nbsp &nbsp
&nbsp odbornom učilišti a v &nbsp &nbsp
&nbsp odbornom učilišti &nbsp &nbsp
n) zástupca riaditeľa školy pre &nbsp 17
&nbsp prácu v domove mládeže, &nbsp &nbsp
&nbsp ktorý je súčasťou strednej &nbsp &nbsp
&nbsp školy &nbsp &nbsp
&nbsp zástupca riaditeľa školy pre &nbsp 15
&nbsp prácu v domove mládeže, &nbsp &nbsp
&nbsp ktorý je súčasťou strednej &nbsp &nbsp
&nbsp špeciálnej školy, odborného &nbsp &nbsp
&nbsp učilišťa a špeciálneho &nbsp &nbsp
&nbsp výchovného zariadenia &nbsp &nbsp
o) zástupca riaditeľa nad 360 &nbsp
&nbsp samostatného domova žiakov 22
&nbsp mládeže &nbsp &nbsp
&nbsp zástupca riaditeľa nad 140 &nbsp
&nbsp samostatného domova žiakov 22
&nbsp mládeže pre postihnutú &nbsp &nbsp
&nbsp mládež &nbsp &nbsp

(2) Na účely tohto nariadenia sa počet žiakov „denne“ rozumie priemerný denný počet žiakov skutočne navštevujúcich príslušné školské zariadenie, zistený za uplynulý kalendárny štvrťrok.

(3) Do počtu tried (odborných skupín, žiakov) rozhodujúceho pre určenie základného úväzku sa započítavajú:

a) riaditeľom a zástupcom riaditeľov základných škôl, špeciálnych základných škôl, osobitných škôl, pomocných škôl, ktorí sú poverení vedením školských klubov detí a stredísk záujmovej činnosti pri škole, triedy v škole a oddelenia školského klubu detí a strediska záujmovej činnosti,

b) riaditeľom základných škôl pri zdravotníckych zariadeniach z tried pre chodiace deti plne len triedy, ktoré majú v učebnom pláne aspoň 15 hodín týždenne, pri nižšom učebnom pláne sa počíta polovica tried,

c) riaditeľom a zástupcom riaditeľov, ktorí sú poverení vedením výchovných skupín v špeciálnych stredných školách, odborných učilištiach a v špeciálnych výchovných zariadeniach, triedy a výchovné skupiny,

d) riaditeľom stredných škôl a ich zástupcom triedy denného, večerného, diaľkového, externého alebo nadstavbového a pomaturitného štúdia okrem riaditeľov stredných odborných škôl s výtvarnými a výtvarno-technickými odbormi a ich zástupcov, ktorým sa počíta 24 vyučovacích hodín týždenne v týchto odboroch ako jedna trieda. Rovnako riaditeľom a zástupcom riaditeľov konzervatórií sa počíta 24 vyučovacích hodín týždenne ako jedna trieda. Ak sú pri škole zriadené kurzy pre pracujúcich, počíta sa 30 vyučovacích hodín týždenne v týchto kurzoch ako jedna trieda; v kurzoch v školách umeleckého smeru 24 vyučovacích hodín týždenne, v jazykovej škole a v stenografickom ústave 20 vyučovacích hodín týždenne. Kurz vybratých predmetov (večerné alebo diaľkové štúdium) sa hodnotí ako jedna trieda, ak má aspoň 400 vyučovacích hodín v školskom roku. Hodiny vyučovania žiakov stredných škôl plniacich povinnú školskú dochádzku, ktorí sú umiestnení v zdravotníckom zariadení, sa započítavajú riaditeľom príslušných škôl a ich zástupcom v počte 24 vyučovacích hodín týždenne ako jedna trieda,

e) riaditeľom a zástupcom riaditeľov základných umeleckých škôl 24 vyučovacích hodín týždenne ako jedna trieda, riaditeľom a zástupcom riaditeľov základných umeleckých škôl len s výtvarnými odbormi (kolektívne odbory) 24 žiakov sa počíta ako jedna trieda.

(4) Ak dve školy, ktoré nemajú právnu subjektivitu, sú pod spoločnou správou, započítavajú sa do počtu tried rozhodujúcich pre určenie základného úväzku riaditeľovi a jeho zástupcovi triedy obidvoch škôl.

(5) Základný úväzok uvedený v odseku 1 písm. h) sa znižuje za riadenie strednej školy, špeciálnej strednej školy, odborného učilišťa a učilišťa, ktoré

a) zabezpečujú teoretické o 2 hodiny týždenne
&nbsp vyučovanie, praktické &nbsp
&nbsp vyučovanie a súčasne &nbsp
&nbsp riadia domov mládeže &nbsp
b) zabezpečujú teoretické o 1 hodinu týždenne
&nbsp vyučovanie a praktické &nbsp
&nbsp vyučovanie &nbsp
c) zabezpečujú teoretické o 1 hodinu týždenne
&nbsp vyučovanie a súčasne &nbsp
&nbsp riadia domov mládeže &nbsp
d) zabezpečujú praktické o 1 hodinu týždenne.
&nbsp vyučovanie a súčasne &nbsp
&nbsp riadia domov mládeže &nbsp

(6) Základný úväzok pedagogických zamestnancov uvedených v odseku 5 musí byť najmenej tri vyučovacie hodiny.

Spoločné ustanovenia

§ 6

Vyučovacia hodina alebo hodina výchovnej práce4) prevyšujúca základný úväzok (§ 2 ods. 2) sa u učiteľov a ostatných pedagogických zamestnancov považuje za jednu hodinu práce nadčas7).

§ 7

(1) Učitelia a ostatní pedagogickí zamestnanci využívajú určený týždenný pracovný čas8) plnením základného úväzku podľa § 2 až 5 a výkonom činností súvisiacich s pedagogickou prácou, ustanovených v pracovnom poriadku9).

(2) Pomocný vychovávateľ vykonáva v určenom týždennom pracovnom čase pomocné výchovné práce a ďalšie úlohy, ktoré mu uloží riaditeľ v súlade s pracovnou zmluvou.

(3) Vychovávateľ školského klubu detí v oddelení s kratšou prevádzkou ako 27 hodín týždenne je povinný podľa potreby prevádzky vykonávať výchovnú činnosť v ostatných oddeleniach až do rozsahu 27 hodín.


§ 8

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/1992 Zb. o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/1993 Z. z.

§ 9

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembrom 1994.


Jozef Moravčík v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

2) § 3 ods. 1 zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.

3) § 2 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov.

4) Čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 24 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov.

5) Zákon č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

6) § 2 a 3 zákona č. 468/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

7) § 10a ods. 1 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb.

8) § 13 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

9) § 53 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

10) Zákon Slovenskej národnej rady č. 190/1990 Zb. o príspevku politickým stranám a politickým hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 86/1993 Z. z.

11) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

12) § 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.