Oznámenie č. 223/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o dodávkach tovarov a poskytovaní služieb v roku 1994

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-223
Čiastka 64/1994
Platnosť od 26.08.1994
Redakčná poznámka

Protokol nadobúda platnosť 22. júna 1994 na základe článku 6.

Pôvodný predpis 26.08.1994

223

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. júna 1994 bol v Bratislave podpísaný Protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o dodávkach tovarov a poskytovaní služieb v roku 1994.

Protokol nadobúda platnosť 22. júna 1994 na základe článku 6.

PROTOKOL

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o dodávkach tovarov a poskytovaní služieb v roku 1994

Vláda Slovenskej republiky a vláda Ukrajiny (ďalej len „zmluvné strany”),

vychádzajúc z ustanovení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci z 26. augusta 1993,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany odsúhlasili zoznamy tovarov a služieb predurčených na export zo Slovenskej republiky do Ukrajiny a z Ukrajiny do Slovenskej republiky podľa príloh č. 1 a 2, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto protokolu.

Článok 2

Navrhované množstvo a sortiment tovarov a služieb uvedených v prílohách č. 1 a 2 majú indikatívny charakter a po súhlase zmluvných strán sa môžu dopĺňať a meniť.

Článok 3

Príslušné orgány štátov zmluvných strán budú vytvárať v súlade so zákonodarstvom svojich krajín priaznivé podmienky na realizáciu vzájomných dodávok tovarov a poskytovaných služieb zahrnutých do indikatívnych zoznamov vrátane príslušných povolení na export a import.

Článok 4

Platobný styk medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou sa realizuje vo voľne zameniteľných menách. Centrálne banky Slovenskej republiky a Ukrajiny môžu dohodnúť iné formy platobného styku s cieľom podporovať vzájomný obchod.

Článok 5

Dodávky tovarov a poskytovanie služieb nad rámec sortimentu a objemu určeného v indikatívnych zoznamoch uvedených v článku 1 tohto protokolu budú realizovať slovenské a ukrajinské subjekty zahraničnoobchodnej činnosti s využitím foriem zaužívaných v medzinárodnom obchode.

Článok 6

Tento protokol nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a bude platiť do 31. decembra 1994 vrátane. Jeho ustanovenia zostanú v platnosti aj naďalej vo vzťahu ku kontraktom, ktoré boli uzatvorené v súlade s ustanoveniami tohto protokolu, ale do 31. decembra 1994 vrátane zostali nesplnené.

Dané v Bratislave 22. júna 1994 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a ukrajinskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Peter Magvaši v. r.

Za vládu

Ukrajiny:

Michajlo Reznik v. r.

Príloha č. 1

PONUKA

exportu z Ukrajiny do Slovenskej republiky v roku 1994

Letectvo
1. Lietadlá AN-32B, AN-72, AN-72P, AN-74, AN-124
2. Prúdové motory D-36 pre lietadlá JAK-42 a AN-72; D-18T pre lietadlo AN-124
3. Plynové turbínové motory AI-20, AI-24, AI-25 pre lietadlá IL 18, AN-24, AN-26, AN-30, AN-32, JAK-40
4. Turbohriadeľové motory TVZ-117 pre helikoptéry MI-17 a MI-24, D-136 pre helikoptéru MI-26
5. Montážne uzly a agregáty pre lietadlá a helikoptéry
Automobilový priemysel a agropriemyselný komplex
1. Autobusy LAZ-695M, LAZ-699R, LAZ-4207
2. Nákladné automobily KRAZ-256V1, KRAZ-258V1, KRAZ-6510, KRAZ-6437
3. Automobilové žeriavy KS-5363V, KS-6472
4. Cisternové automobily, zásobovacie nádržkové vozidlá
5. Samohybné nakladače: modely 4018, 4081, 40811, nosnosť 5 a 12,5 t
6. Samohybné nakladače frontálne kolesové s rýpadlom
7. Rýpadlá
8. Priekopové rýpadlá TKU-09A, stroje na kladenie koľajníc BAT-2, asfaltové zariadenie
9. Motocykly
10. Traktory JUMZ-6AKL, CHTZ-100, CHTZ-120
11. Prívesy
12. Traktorové pluhy
13. Kukuričné kombajny KSKU-6A a KKP-3
14. Montážne uzly a agregáty pre automobily, traktory, poľnohospodárske stroje: kolesá, pružiny, guľkové ložiská, piestne krúžky, čističe oleja, paliva a vzduchu, ľanové povrazy pre automobily
15. Kľúče, montážne náradie, špeciálne príslušenstvo, zariadenie pre automobily
16. Malorozmerné zariadenie pre poľnohospodárstvo
17. Zariadenie pre mlyny, elevátory a závody na výrobu kombinovaného krmiva (drviče obilia a krmovín, preosievače, rozdeľovače krmív a ďalšie)
18. Zariadenie na spracovanie potravín, výrobu krmiva (v tom lisy na cukrovú repu), motory s výkonom 7 kWt a jednotlivé viacúčelové zariadenia pre poľnohospodársku mechanizáciu
19. Miešačky cesta a pekárske pece na rôzne druhy paliva
20. Výrobňa masla s výkonom do jednej tony za zmenu, linky na výrobu masla a margarínu s porciovaním do balíčkov od 0,25 kg a viac alebo debien do 20 kg
21. Zariadenie pre hydinárne
22. Klietkové batérie na chov králikov, hydiny BKP 3-A
23. Automatizované linky na spracovanie hydiny
24. Zariadenie na prepravu a rozhadzovanie umelých a prírodných hnojív
25. Čerpacia stanica pohyblivá SNL-50/80B
26. Zadažďovací agregát DDA-100 MA-1
27. Zadažďovací polievací agregát DDPA - 130/140-1
28. Postrekovač frontálny DF-120A
Stavba plavidiel
1. Plavidlá stavané sériové:
- tanková loď na prepravu potravín, hmotnosť 39 300 t
- tanková loď na prepravu ropy a ropných výrobkov, hmotnosť príťaže 28 840 t
- tanková loď na prepravu ropy a ropných výrobkov, hmotnosť príťaže 60 500 t
- plavidlo na hromadný náklad, hmotnosť príťaže 52 580 t
- kontajnerová loď 5 000 t
- stredný mraziaci rybársky trawler s ložnou plochou 200 t
- veľký mraziarenský rybársky trawler
- malá zásobovacia loď s výtlakom 89 900 t
- chladiaca loď na prepravu morských produktov a mäsových výrobkov
- plávajúci žeriav s nosnosťou 150 t
- plávajúci dok železobetónový s nosnosťou od 5 000 do 25 000 t
- plávajúce rýpadlá
- vrtné lode
- plávajúce plynoturbínové elektrárne
- námorná rýchlobežná osobná loď na nosných krídlach
- vojenské plavidlá na ponorných krídlach: pohraničná loď a malá protiponorková loď
- hliadkové lode
- pohraničné lode
- protiponorkové lode
- malé výsadkové lode-vznášadlá
Údržba a modernizácia lodí na dopravu suchého nákladu, rybárskych lodí a vojenských lodí rôznych druhov.
2. Stavebné plavidlá:
- tanková loď na prepravu potravinových produktov, hmotnosť príťaže 28 200 t
- tanková loď na prepravu ropy a ropných produktov, hmotnosť príťaže 80 000 t
- plavidlo na prepravu hromadného nákladu, kontajnerov, priemyselného zariadenia, kotúčov papiera, kotovaného dreva, hmotnosť príťaže 47 000 t
- plavidlo s horizontálnym spôsobom spracovania nákladov (navíjač), hmotnosť príťaže 4 700 t
- plavidlo na prepravu automobilov, autobusov, autotechniky, trawlerov, hmotnosť príťaže 15 300 t
3. Plynové turboalternátorové zariadenie
4. Plynoturbínové motory pre plavidlá rôznych tried s výkonom od 2,5 do 25 MWt
5. Plynové turboalternátory
6. Turboreduktory
7. Uhlové reduktory
8. Pomocné automatizované parné kotly a kotly zužitkujúce odpad
9. Zariadenie na prenášanie a ukladanie suchých nákladov
10. Lodné sieťové a preťahovacie navijaky
11. Hydraulické valce
12. Zadažďovacie zariadenie
13. Kotvy a kotvové reťaze lodné
14. Kotvové navíjače
15. Nastaviteľné vrtule pre plavidlá rôznych tried
16. Kondicionéry, ventilátory (lodné, kancelárske a iné)
17. Mraziarenské zariadenie na zmrazovanie morských produktov a mäsových výrobkov, mraziarenské komory
18. Svetlíky pravouhlé
19. Lodný nábytok z umelej hmoty
20. Lodné svietidlá
21. Gyroskopické kompasy
22. Lodné rozhlasové stanice
23. Rádionavigačné a rádiolokačné systémy
24. Hydroakustické systémy pre lode
25. Hydroakustické zariadenia na vyhľadávanie rýb
26. Záchranné člny uzavretého typu
Strojárstvo a výroba obrábacích strojov
1. Parné turbíny pre atómové elektrárne s výkonom od 200 do 1 000 MWt
2. Parné turbíny pre tepelné elektrárne s výkonom od 200 do 500 MWt
3. Plynoturbínové zariadenie s výkonom od 45 do 115 MWt
4. Vodné turbíny
5. Hydraulické uzávery
6. Malé vodné elektrárne s výkonom od 2,5 do 5,0 kWt
7. Stacionárne modulové elektrárne s výkonom do 70 kWt
8. Vypracovanie konštrukčnej a technologickej dokumentácie pre turbíny
9. Parné kotly, pohyblivé kotolné zariadenie, aparatúra na čistenie vody
10. Výstuž liatinová a oceľová obyčajná s diaľkovým ovládaním
11. Priemyselné kondicionéry, ventilátory, vzduchové filtre, výmenníky tepla
12. Kovacie a lisovacie zariadenie
13. Valcovacie zariadenie
14. Oceľové odliatky a zápustkový polotovar
15. Liatinové odliatky
16. Odliatky z neželezných kovov na medenom základe
17. Zliatina hliníka
18. Lejacie formy, segmentové formy
19. Automat na lisovanie z plechu s objemom odpichu 63 cm3, 125 cm3, 250 cm3, 500 cm3, 1 000 cm3
20. Univerzálne frézovačky
21. Vodorovné frézovačky, zvislé frézovačky
22 . Súradnicové vyvrtávačky a súradnicové frézovačky s číslicovým riadením
23. Kopírovacie frézovačky
24. Gravírovacie frézovačky kopírovacie alebo s číslicovým riadením
25. Sústruhy univerzálne
26. Viacvretenové obrábacie stroje vodorovné
27. Vŕtačky stolové
28. Vŕtačky radiálne
29. Stavebnicové obrábacie stroje
30. Obrážačka ozubenia
31. Brúsky a poloautomaty
32. Brúsiace stroje VD 631, 3K 634
33. Jemné brúsky 3V622D, poloautomaty 3G624
34. Hrotové brúsky 3U131VM, 3V423
35. Bezhrotové brúsky na valcové plochy 3M174, 3M175
36. Abrazívne strojové píly: stroj 8G220, poloautomat 8G240, automat 8G242
37. Polygrafické zariadenie
38. Hárkové rezačky 2LR2-120, 2LR4-120
39. Stroj na razenie otvorov BPV-120
40. Hydraulické lisy
41. Hydraulické valce
42. Vákuové vývevy
43. Čerpadlá NŠ32U, NŠ50A-3, NŠ71A-3B, NŠ100A-3, NŠ250-4
44. Olejové čerpadlá 21 - 09s2, 72-09002.00
45. Vodné čerpadlá 18N-13s2, 72-09002.00, 18BN-13s2, 22-13s2, 72-13002.00-01
46. Odstredivé čerpadlá na elektrický pohon ENC-19A, ENC-45B, ENC-89, ENC-91, ENC-104B, ENC-319, ENC-323, ENC-325
47. Zdvíhacie dopravné zariadenia (prevíjacie bloky, elektrické zdvíhadlo, vežové žeriavy s nosnosťou 8-25 t, hydraulické žeriavy s nosnosťou 25-32 t, mostové žeriavy s nosnosťou 150 t
48. Stohovacie žeriavy SA-1,0
49. Plošinové vozne celokovové, modely 12-757, 12-759, 12-764 na prepravu sypkých a iných nákladov s nosnosťou 60 t
50. Nádržkové vozne model 19-758 na prepravu cementu
51. Koľajové vozíky dvojosové, model 18-100 pre koľaje 1 520 mm a 1 435 mm
52. Kolesové dvojičky pre koľaje 1 520 mm a 1 435 mm
53. Vŕtacia súprava, model 5SB Š200-36 na vŕtanie náložových vrtov
54. Zariadenie na vŕtanie v malých, stredných a veľkých hĺbkach - náradie, čerpadlá, čerpadlové tyče
55. Dláto trojvrstevné na vŕtanie (naftových, plynových, rudných a iných vrtov) pre mäkké, stredné a tvrdé horniny s priemerom 244,5 mm, 269,9 mm, 295 mm, 311 mm, 320 mm
56. Vrtné dláta s diamantovými vložkami na vŕtanie naftových a plynových vrtov IMS 188,9 MS-1; IMS
188,9 S-5; IMS 214,3 S-3; IMS 214,3; IMS 214,3 MS-1; IMS 292,9 IS-2; IMS-267,5 MS-2
57. Kalibrátory na kalibrovanie a centrovanie narážača šachty 5 KS 198,5 ST; 8KS 292,1 ST; 8KS 295,3 ST; 8KS 393,7 ST-1; 9KS 215,9 MS; 10KSI 212,7 STK; 10KSI 214,3 STK; 10KSI; 10KSI 215,9 STK; 12KS 215,9 STK
58. Zámky na spojenie vrtných rúrok ZL-172, ZŠK-178, ZŠK-178 vystužené, ZI-162-89, ZI-162-89 vystužené, ZI-162-89 posuvné, ZI-162-95
59. Priberacie vrtáky šachty s priemerom od 269,9 mm do 393,7 mm
60. Kontrolná regulujúca aparatúra pre závody na spracovanie ropy
Elektronika, rádiová a televízna aparatúra
1. Farebné a čiernobiele televízne obrazovky
2. Málorozmerné televízory
3. Magnetofóny, playery, diktafóny
4. Videomagnetofóny, videoplayery
5. Televízory s nahrávaním, videoly
6. Hudobné štúdiá
7. Rádiové prijímače
8. Anténové zosilňovače
9. Systémy družicovej televízie
10. Družicové spojové systémy
11. Malé vysielače, telefóny na vysielačku
12. Telefonické prístroje
13. Rádiometre
14. Malé montáže, mikroschémy, tlačiarenské schémy
15. Hybridné tenkovrstvové a hrubovrstvové obvody
16. Osobné počítače
17. Malé kalkulačky, minipočítače
18. Akumulátory pamäte veľkého objemu
19. Plynové a tekutokryštalické výbojovoindikačné obrazovky a prostriedky odrazu informácie
20. Plynové lasery LG1-201, héliovo-neónové LG-52-1, LG-79-1
21. Zváracie zariadenie na princípe elektrónových lúčov
Elektrotechnika
1. Relé rozličných druhov: pomocné, teplomerné, termovypínače a elektrotepelné
2. Spúšťače, stýkače rozličných druhov
3. Zváracie prístroje A-1197F, A-1230M
4. Automatické zváračky
5. Zváracie transformátory
6. Magnetické obvody pre supervýkonné transformátory
7. Elektromotory rozličnej výkonnosti
8. Malé elektromotory
9. Elektromery
10. Alkalické akumulátory
11. Elektroinštalačné výrobky
12. Žiarivkové svietidlá
13. Luminiscenčné lampy
14. Žiarovky pre výbojky
15. Svetlomety: G003-1000U1, G004-2000 U1
16. Svietidlá viacúčelové
Spotrebné tovary
1. Mikrovlnové vysokofrekvenčné pece
2. Elektrogrily
3. Plynové sporáky, prietokové ohrievače vody
4. Kuchynské roboty, kuchynské prístroje, mixéry, lisovač ovocia
5. Termosky
6. Chladničky
7. Malé prenosné chladničky do automobilov
8. Elektrické žehličky
9. Lisy na žehlenie
10. Práčky
11. Hobľovačky pre domácnosť
12. Systémy zavlažovania záhradiek
13. Lustre, svietidlá pre domácnosť, elektrické lampy
14. Výrobky zo skla a krištáľu
15. Optické spotrebné tovary (fotoaparáty, ďalekohľady)
16. Elektronické hračky, hracie automaty
Lekárska technika
1. Aparát-umelá ľadvina
2. Fotometre analytické lekárske "MEFAN-8001"
3. Elektrónové mikroskopy JEM-100, JEM-125
4. Endoskop pevný, endoskop pružný
5. Prenosný prístroj "MALIŠ" na určovanie sily zraku a diagnostiky zrakových porúch
6. Prenosný prístroj AIL-1 na účely profylaktiky a liečenia chorôb metódou pôsobenia na biologicky aktívne body tela regulovanými impulzmi prúdu alebo laserovým žiarením
7. Anatomické rukavice
Chemické výrobky
1. Lepidlo PVA-D (polyvinylacetátová emulzia)
2. Lepidlo BUSTILÁT
3. Lepidlo BUTILAX
4. Lepidlo UNILAX
5. Olejové farby
6. Kamenec hlinitý
7. Kamenec silanový
8. Amofos
9. Nitrofos
10. Rozpúšťadlo 646, 647
11. Dietyléter
Ostatné výrobky a služby
1. Valcované železo
2. Liatina
3. Ferozliatiny
4. Železná ruda
5. Elektrická energia
6. Elektrotechnický uhlík
7. Pneumatiky automobilové
8. Behúne valcové gumové
9. Hadice pre hydraulické brzdy
10. Polystyrén ajeho polyméry (podmienka - zabezpečenie styrénu)
11. Polyvinylchlorid suspenzívny (zabezpečenie ropy a paliva pre dieselové motory)
12. Syntetické farbivo
13. Sírouhlík
14. Síra hrudkovitá
15. Rúry polyetylénové (podmienka - zabezpečenie polyetylénu nízkotlakového)
16. Sóda kalcinovaná
17. Chlorid vápenatý tekutý a tuhý
18. Chlorid amónny
19. Hydrouhličitan sodný
20. Polykarbonát
21. Aerosol
22. Draslík horečnatý
23. Polyvinylchloridná smola (emulzná)
24. Etyléndiamín
25. Perchloretón
26. Kyselina sírová
27. Síra mletá
28. Síra, 80 % navlhčený prášok
29. Hliník fluoristý technický
30. Magnézium pálené
31. Hydrát oxidu boritého
32. Uhličitan barnatý
33. Pelety (v súlade s protokolom k medzivládnej dohode GOKOR-Dolinská)
34. Uhličitan strontnatý
35. Pyrosiričitan sodný
36. Pigment oxid železitý
37. Metylénchlorid
38. Chloroform
39. Bertholletova soľ
40. Sóda kaustická clonitá
41. Dinitroortokatión nitrozolu
42. Štvorchlórovaný uhlík
43. Liadok amónny
44. Liadok amónny vodovzdorný
45. Dusičnan sodný
46. Metylalkohol polotovar
47. Kyselina octová
48. Formalín
49. Argón
50. Kyselina dusičná koncentrovaná
51. Parkety, drevo okresané
52. Drevotrieskové, drevovláknité dosky, preglejka, nábytok
53. Farby vododisperzné
54. Filmy čiernobiele a farebné
55. Páska magnetická
56. Kompaktné kazety
57. Fotografický papier
58. Želatína
59. Peroxid vodíka 35 %
60. Permanganát draslíka
61. Bróm technický
62. Dibropropán
63. Chemické činidlá
64. Cement voľne nakladaný
65. Železničné podvaly 1 435 mm a 1 520 mm
66. Buchare SP-498 na zatĺkanie pilót do dĺžky 12 m
67. Oceľové stavebné konštrukcie
68. Ľahké kovové konštrukcie
69. Hliníkové stavebné konštrukcie
70. Montované železobetónové konštrukcie univerzálne
71. Žulové leštené obkladačky
72. Prvky pomníkov zo žuly
73. Keramické obkladačky
74. Zdravotnícka keramika
75. Supertenké čadičové vlákno a nite
76. Štrk zo žuly
77. Zeolity
78. Sklo
79. Sklenené tvarovky
80. Vane oceľové a liatinové
81. Radiátory
82. Stavebné dielce pre veľkopanelové stavby
83. Montovaný železobetón
84. Komplexy a mechanizovaná výstuž
85. Kombajny čistiace
86. Pluhy dobývacie
87. Vrtné súpravy
88. Ohreblové dopravníky (redlery a pásové dopravníky)
89. Elektrické rušne
90. Zariadenie mechanizácie na povrchovú ťažbu
91. Zariadenie na úpravu surovín
92. Raziace zariadenie, zvislá banská výstuž
93. Aparatúra banskej automatiky
94. Vykurovacie kotly pre obytné domy (do 200 m2)
95. Elektrické zohrievače vody pre chovateľské farmy
96. Mikroautobusy UAZ LUX (AS-01-03)
97. Polygrafické stroje
98. Tkaniny
99. Trikotáž
100. Odevy
101. Pančuchy a ponožky
102. Porcelánový riad
103. Výrobky umeleckých remesiel
104. Obilie
1O5. Mäso a mäsové výrobky
106. Vajcia a vajcové výrobky
107. Mlieko a mliečne výrobky
108. Cukor
109. Lieh etylový
110. Vodka
111. Olej
112. Tekvicové kultúry
113. Konzervované ovocie a zelenina
114. Zemiaky
115. Chmeľ
116. Víno
117. Ľanové vlákno
118. Semená repky olejnej
119. Semená ľanové
120. Kožušiny
121. Kone jatočné
122. Hovädzí dobytok
123. Ovce a kozy
124. Soľ
125. Lieh
126. Alkoholické nápoje
127. Škrob
128. Cukrárske výrobky
129. Kyselina citrónová a mliečna
130. Slad
Okrem toho niektoré ministerstvá a rezorty navrhli spoluprácu v týchto oblastiach:
Goskomneftegaz Ukrajiny
Výstavba diaľkových potrubí na rôzne produkty a rôznych priemerov (ropovody, plynovody a vodovody) z potrubia dodávateľov:
- priechody cez umelé a prírodné prekážky,
- výstavba kompresorových a čerpacích staníc,
- výstavba podzemných plynových zásobníkov.
Ministerstvo stavebníctva a architektúry Ukrajiny
Vypracovanie projektovej dokumentácie a výstavba objektov
- ťažkého priemyslu (železiarne, rafinérie, kompresorové stanice, výrobné základne),
- dopravy (cestné komunikácie, železničné trate, prístavy, mosty, tunely, metrá),
- energetiky (elektrárne, elektrické vedenie),
- vodohospodárskych (priehrady, kanály, melioračné zariadenia a pod.),
- bytových a sociálno-kultúrnych,
- vykonanie odborných stavebnomontážnych prác v dodávke pre firmy, ktoré realizujú výstavbu na území Ukrajiny (montáž kovových a železobetónových konštrukcií).
Montáž objektov na spracovanie mäsa, mlieka a skladovacích priestorov z ľahkých kovových konštrukcií.
Montáž a nastavovanie technologických zariadení.
Zabezpečenie výstavby objektov materiálnotechnickými a pracovnými zdrojmi.
Odovzdávanie pokrokových technológií know-how.
Príprava prevádzkového personálu a kádrov pre odvetvie stavebníctva, výstavbu mostov a architektúru.
Ministerstvo spojov Ukrajiny
Vzájomné rozširovanie novín a časopisov.
Odosielanie peňažných prevodov obyvateľom Ukrajiny zo Slovenskej republiky.

Príloha č. 2

PONUKA

exportu Slovenskej republiky do Ukrajiny v roku 1994

Chemické produkty
Náterové hmoty
Chempor
Pentaeritriol
Hexamín
Cyklohexanon
Granulovaný polymetylmetakrylát
Zinková bieloba
POP káblik
POP striž
Bieliaca hlinka
Prísady do mazacích olejov
Sulfenax CBS MG
PVAC disperzie a lepidlá
Gumárenské chemikálie
PVC suspenzný
PVC S kopolymér
PVC emulzný
Karbid Ca
PVC krytina podlahová
Transformátorový olej 100
Olej vazelínový mediciálny
PAD kord
PAD hodváb
PES hodváb
Petrochemické produkty (fenol, etylbenzén, paraxylén, pyrolýzny olej)
Pneumatiky pre osobné autá
Pneumatiky pre nákladné autá
Autoduše
Gumotextilné dopravné pásy
Oceloľanové dopravné pásy
Gumové hadice 0,25-100
Gumové hadice špirálové 0,25-305
Gumová dlážkovina hladká
Gumová dlážkovina ryhovaná
Dielektrické koberce
Termofory (fľaše)
Gumové rohožky
Liečivá
Produkty drevospracujúceho priemyslu a celulózok
Drevostavby
Okná drevené
Dvere drevené
Asfaltové izolačné pásy
Preglejky fóliované
Drevotrieskové dosky laminované
Papier a výrobky z papiera
Dokončovacie fólie na nábytok
Produkty pre stavebnú výrobu
Cement PC 400
Cement PC 325
Cement PC 475
Vápenný hydrát
Vápenec mletý
Terasová dlažba
Siporexové výrobky
Stroje a zariadenia pre stavebníctvo
Miešačky betónu
Prírodné drvené kamenivo
Stropné panely
Keramické dlaždice
Keramické obkladačky
Expandovaný perlit
Strojárske produkty
Tlakové lejacie stroje
Kokilové lejacie stroje
Teleskopické priamočiare hydromotory
Vstrekovacie automaty CS
Elektrické mostové žeriavy
Reprostolový ploter
Klasické injekčné striekačky 1, 2, 5 ml
Dentálne zariadenia (zubárske kreslo, pojazdné zariadenie)
Sterilizátor
Dentálny nábytok
Kompresory pre zubársku prax
Vodoliečba rôzna
Svetloliečba, inhalátory, infúzne zariadenia
Predpäté betónové stožiare
Technológia na výrobu stožiarov
Vákuové sušiarne dreva
Banské mechanizované výstuže
Závesné banské lokomotívy LZH
Univerzálny kĺbový nakladač UNK
Automatický prístroj na zisťovanie kvality mlieka
Balíčkovač slamy
Kompaktor tuhého odpadu
Umývacia linka kolies nákladných automobilov
Stroje na výrobu obuvi
Rotačná vodopružná výveva SZO
Ponorné čerpadlá
Samonasávacie kalové čerpadlá NFM
Jednostupňové špirálové kozlíkové čerpadlá NVA
Ponorné kalové čerpadlá NFMÚ
Bagrovacie čerpadlá NBV
Odstredivé dvojvýtokové čerpadlo na znečistené kvapaliny
Jednostupňové dvojodtokové vodárenské čerpadlo QVC
Horúcovodné čerpadlá NHT
Jednostupňové monoblokové čerpadlá NVM
Poľnohospodárske traktory UR 11 80-160 PS
Lesný kolesový traktor LKT 81 T
Lesný kolesový traktor LKT 120 T
Lesný kolesový traktor LKT 40 T
Vývozná kolesová súprava VKS 90.41
Univerzálny zemný stroj UZS 050
Buldozér D 600 DS
Buldozér L 600 DS
LDW 1503 motor LOMBARDINI 3V
LDW 2004 motor LOMBARDINI 4V
Motor PA 4 M 2.1
Prevodovka 3 HPR
Poľnohospodársky pásový traktor PPT 130
Dvojradové guľkové ložiská rôzne
Dvojradové textilné ložiská rôzne
Ložiská na uloženie stred. bicykla
Axiálne hydrostatické prevodníky - piesty
Zakrúžkovacie puzdrá 8-90 mm
Klzné ložiská pre automobily
Železné prášky
Výlisky z PM
Hydraulické prvky a agregáty - servoventil
Hydraulické prvky a agregáty - ventil blok
Zdravotnícka technika - manipulačná stolička
Hydraulické valce pre paletizované vozíky
Kamenárska brúska BBKT 01
Medené výrobky (tyče, plechy, rúry)
Mosadzné tyče, plechy, rúry
Trolejový drôt
Hliníkové výparníky
Rovinná brúska BRH
Sklárska brúska BLJ
Elektroiskrová hĺbička EIH
Vinrolinka na tvárnice suchého murovania
Fluidný reaktor
Tryskacie kabíny TK1
Otočné stĺpové žeriavy
Zakladacie regály RIZ
Vyhrievač na propánbután
Kužeľkové ložiská
Valčekové ložiská
Ložiská ďalšie aj špeciálne (súdkové, veľkorozmerové)
Malá poľnohospodárska technika AGZAT - základná zostava
Prevodovka pre stavebné a cestné stroje
Dvojprúdový, dvojrotorový letecký motor DV 2
Keramické jadrá na presné liatie
Formy na tlakové liatie
Formy na tlakové liatie hliníka a plastov
Malá pekáreň
Škrabka zemiakov
Orezávačka koží v mäsopriemysle
Stroje na zváranie trením
Guľkové ložiská
Ihlové ložiská
Príložné krúžky
Guľky výkovky zápustkové
Univerzálny nakladač UN P53-0.5 m3
Univerzálny čelný nakladač UNC 061 - 061 m3
Univerzálny čelný nakladač UNC 201-2 m3
Univerzálny čelný nakladač UNC 045
Univerzálny otočný nakladač 180-1,8 m3
Stohovacie vozíky PPS 20, 25, 30, PPS AV 16
Jednoradové guľkové ložiská rôzne
Dvojradové guľkové ložiská rôzne
Upínacie ložiská a liatinové telesá
Hydraulické rýpadlo DH 0411
Hydraulické rýpadlo Duman 26 T
Hydraulické rýpadlo Unikom 30
Hydraulické rýpadlo Unikom 30 E
Vysokozdvižné vozíky SV
Hydraulické rýpadlo DH 112
Terénny vysokozdvižný vozík ND 9-031
Snežné pásové vozidlo Mulda 120
Hydraulické rozrušovacie kladivá
Axiálne hydrostatické prevodníky rôzne
Axiálne hydrostatické prevodníky s Geromotorom
Axiálne hydrostatické prevodníky Dubax
Vulkanizačný lis 42", 63"
Konfekčný stroj
Sekačka gumárskych zmesí
Zásobník ocelokordu
Konfekčná linka Progres NR-3
Automatická kovacia linka
Zvlákňovací stroj KVH
Valcovacie zariadenia a náhradné diely
Kotúčová píla na kov PKA
Kotúčová píla na kov PP 30
Brúska nástrojová BM
Píla pásová na kov SV 3 Media
Píla pásová na mramor
Sústruh na drevo
Meracie zariadenie nákovkov koľajnicových vozidiel
Školský nábytok - stôl, stolička
Výroba a montáž skleníkov
Zariadenie na ťažbu ropy: tyčové čerpadlá, zdvih piesta 1 200, 1 800, 2 500 mm priemer
Motor 52 HP/750/44 A
Čerpadlo DN 1750
Separátor 487 KGS
Protektor 487 LSLS-HL
Kábel REDALEND
Špeciálne náradie rezné na obrábanie
Jednoúčelové stroje - zváracie, vŕtacie, frézovacie,
prípravky na lisovanie, strihanie
Zatepľovací systém ICOTE
Omietka ICOTE
Jednorazové injekčné ihly
Korčekový báger KAMA
Kotly priemyselné 20-1 000 MWt
Fluidné kotly, výmenníky
Sekery, kladivá, lopaty, oceľové motyky, krompáče, rýle
Lavičkový dopravník
Valčekové trate
Priamočiare hydromotory do 32 MPa
Stacionárna betonáreň SB 20
Drevoobrábací stroj
Nízkozdvižný vozík
Nadzemné dvojplášťové nádrže
Moped M 210 (BABETA)
Dvojtaktný motor 50 cm3, 1,7 kWt
Malotraktory
Nesené plechy
Poľnohospodárske stroje
Sejačka MISTRÁL 600
Náhradné diely k cestným a stavebným strojom
Samostatné spriadacie jednotky do spradacích strojov ruskej výroby PPM 120, 120 1 AM
Náhradné diely k nim
Piestové čapy do spaľovacích motorov
Zosúkavacie stroje SKP
Preťahovacie stroje
Baliace stroje MANUPAK
Dvojtaktný motor PA 50, 1,8 kWt
Dvojtaktný motor PA 80, 2,8 kWt
Obytné kontajnery ISO
Chladiarenské kontajnery
Univerzálny dokončovací stroj UDS
Sanitárne armatúry rôzne
Roboty priemyselné
Medzioperačná doprava
Malá manipulačná technika
Zdravotnícka manipulačná technika
Univerzálne hrotové sústruhy
Obytné komplexy OK
Rýchlomontovateľná hala
Programátory pre práčky
Oceľové rúry špirálovo zvarované
Presné rúry
Hladké rúry
Drôty rôzne
Oceľové laná
Plechy rôzne
Výrobky z hliníka rôzne
Bázické tvarované prvky
Bázické sypké hmoty
Nákladné automobily TATRA
Cisternové automobily
Automiešač betónu
Projekcia a komplexné dodávky technológie potravinárskeho priemyslu
Nákladné a pasažierske riečnonámorné lode
Produkty elektropriemyslu
Elektronické pobočkové ústredne UE rôznej modifikácie
Celoplastové silnoprúdové vodiče do 750 V, 1 kV, 6 kV, 10 kV, 35 kV
Lepené celoplastové silnoprúdové vodiče
Celoplastové návestné káble
Ohybné silové vodiče do 500, 700 V
Káblové súbory
Vysokofrekvenčné koaxiálne káble
Vysokofrekvenčné páskové káble
Merací EAM 500
AUTOOPT 031
Kombinovaný nábytok
Uhlíkové kefy
Brzdové obloženie
Uhlíkové tesnenie
Uhlíkové výrobky
Uhlíkové zvarovacie elektródy
Uhlografit
Elektrografit
Polovodičové súčiastky
Stanica na príjem TV a príjem R
Primárne zosilňovače TV signálu
Domové zosilňovače
Lakované vodiče
Opriadené medené vodiče
Zvarovacie káble 16-120 mm3
Silové vodiče 2-5
Letiskové káble
Volfrámové koaxiálne káble
Súpravy STA pre káblové TV rozvody
PAL-SECAM dekodéry, IO pre teletext, moduly pre teletext, rozložené sady FTVP
Osvetľovacie telesá
Paletovací vozík
Dávkovače kŕmnej zmesi
1 č. motor DPC 100
Trafostanica KTP 250 vonk
Trafostanica KTP 400 vonk.
Trafostanica KTP 630 vonk.
Trafostanica KTP 400 vnút.
Trafostanica KTP 630 vnút.
Trafostanica KTP 1000 vnút.
Trafostanica KTPN 25
Trafostanica KTPN 2x630
Trafostanica KTP 2x630
FTVP C 452 21"
Mechanika pre PC
Zdroj pre PC 200/220 Wt
Hlavná stanica TV rozvodov
Satelitný prijímač
Zásuvky TV/R
Samoobslužný automat
Elektrický trezor SAFETRONIC
Verejná digitálna telefónna stanica
Relé R 65
Ozvučovacie zariadenie SOZ, 100, 400, 1010, 1030
Reprosústava ARS 6802, 6803, 6903, 7800, 7802, 7803
Vysielacie zariadenie ADS
Vysielacie zariadenie 3 P
Ultrazvuková čistička TESON 1, 4, 10
Digestor D 911, 913, 921, 923
Zváracie stroje
Režírovací stôl ESR 186, EMC 2404
Prenosový voz EVS 154, EVM 155
Magnetofón EKM 400
Magnetofón EAM 340
Dispečerský EKM 800
Kondenzátory svietidlové
Spotrebný tovar
Mrazničky 50-130 l
Chladničky 175-275 l
Elektrické ohrievače vody
Automatické práčky
Ľanové plachtoviny
Koberce
Nábytkové textílie
Trikotážne výrobky
Pančuchové výrobky
Polyetylénové fólie
Celofán
POP fólie
POP elektrofólie
Farebné TV prijímače 16"-25"
Pánske odevy v širokom sortimente
Ponožky
Pletené vrchné ošatenie
Dámska pletená bielizeň
Pánske košele
Chlapčenské košele
Pánska česaná oblekovina
Dámske plášťové tkaniny
Obuv
Olovnatý krištáľ brúsený
Sklenené poháre
Termosky
Sklenené lustre
Konzervové poháre
Fľaše biele a zelené
Bytový nábytok
Drevostavby
Toaletný papier
Zápalky
Bytové tapety
Výrobky z papiera
Komplexy kuchynského zariadenia
Smažiaca panva
Kontaktný gril
Kombinované zariadenie na prípravu potravín vo vode a v pare
Univerzálny kuchynský strojček
Elektrická fritéza
Elektrické žiarovky rôzneho druhu
Ťažký kozmetický olej
Transformálový olej
Petrosulfát Ca 280
Lauran
Nízkotlakový olej
Preparáty na výrobu liekov
Poľnohospodárska produkcia
Osivá a sadivá (strukoviny, olejniny, cukrová repa, ovocné výpestky, vinohradnícke štepy)
Poľnohospodárske stroje (obrábacie stroje, sejačky, zberacie stroje, skladovacie a manipulačné zariadenia)
Plemenný materiál
Stroje pre potravinársky priemysel (mliekárne, pekárne, pivovary, linky na spracovanie mäsa-komplexné technológie alebo jednotlivé segmenty)
Zariadenie na výrobu krmív
Agrochemikálie
Stavebné kapacity
Občianska výstavba
Bytová výstavba
Priemyselná výstavba
Inžinierska výstavba