Oznámenie č. 220/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti dodatku kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-220
Čiastka 63/1994
Platnosť od 24.08.1994
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Pôvodný predpis 24.08.1994

220

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní

výnos z 18. augusta 1994 č. 1686/1994-KM o rozšírení záväznosti dodatku kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Vo výnose sa ustanovuje, že dodatok č. 2 z 18. januára 1994 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1993 pre organizácie automobilového opravárenstva uzavretej 19. januára 1993 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva a Združením automobilových opravovní (oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 36/1994 Z. z.) je záväzný aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe tohto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Úplné znenie výnosu so zoznamom zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje, sa uverejní v časopise Práca a sociálna politika č. 7-8/1994.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Slovenskom odborovom zväze pracovníkov dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva a Združení automobilových opravovní.