Oznámenie č. 213/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vuložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-213
Čiastka 60/1994
Platnosť od 16.08.1994
Pôvodný predpis 16.08.1994

213

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 21. júna 1994 do 21. júla 1994 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1994-1995 uzavretá 1. júla 1994 medzi Zväzom polygrafie na Slovensku

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov polygrafie.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1994 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky (príspevkové organizácie) uzavretá 31. mája 1994 medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva v Slovenskej republike

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu lesného, a vodného hospodárstva na Slovensku.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretá 21. apríla 1994 medzi Združením miest a obcí Slovenska

a

Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky za odborové zväzy:

– Slovenský odborový zväz verejnej správy,

– Odborový zväz pracovníkov služieb,

– Odborový zväz kultúry a spoločenských organizácií,

– Odborový zväz školstva a vedy na Slovensku,

– Slovenský odborový zväz pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti,

– Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu na Slovensku,

– Slovenský odborový zväz pracovníkov dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva,

– Odborový zväz pracovníkov obchodu s pôsobnosťou v Slovenskej republike,

– Nezávislý odborový zväz pracovníkov verejnej cestnej dopravy na Slovensku.

4. Dodatok č. 1 zo dňa 1. júna 1994 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1993-1996 uzavretej 5. apríla 1993 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.

5. Dodatok č. 1 zo dňa 14. júna 1994 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretej 22. marca 1994 medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.