Vyhláška č. 211/1994 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 50. výročiu ozbrojeného protifašistického vystúpenia slovenského národa a k 50. výročiu vylodenia Spojencov v Normandii

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-211
Čiastka 60/1994
Platnosť od 16.08.1994 do31.12.2008
Účinnosť od 16.08.1994 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.
Znenie 16.08.1994

211

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 5. augusta 1994

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 50. výročiu ozbrojeného protifašistického vystúpenia slovenského národa a k 50. výročiu vylodenia Spojencov v Normandii

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 50. výročia protifašistického vystúpenia slovenského národa a 50. výročia vylodenia Spojencov v Normandii sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák").

(2) Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi. Jeho hmotnosť je 20 g a priemer 34 mm. Na hrane mince je nápis „SLOVÁCI PROTI FAŠIZMU". Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000.

§ 2

(1) Na líci dvestokorunáka je zobrazená silueta letiaceho vtáka v podobe písmena „V". Plocha krídiel je vyplnená päťdesiatimi lipovými listami, ktoré sú symbolom slovanskej vzájomnosti a pripomínajú päťdesiate výročie ozbrojeného protifašistického vystúpenia slovenského národa. V strede hornej časti krídiel je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Nad štátnym znakom pri hornom okraji mince je bojové heslo „MOR HO!". Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA" je umiestnený v opise pri okraji mince zľava doprava. Pod ľavým krídlom je dátum začatia ozbrojeného protifašistického vystúpenia slovenského národa „29. 8. 1944"a pod pravým krídlom v dvoch riadkoch je označenie hodnoty dvestokorunáka „200 Sk". V spodnej časti siluety je umiestnený letopočet razby „1994". Značka Štátnej mincovne Kremnica „MK" medzi dvoma razidlami a iniciálky mena a priezviska autora návrhu dvestokorunáka akademického sochára Imricha Svitanu „IS" sú umiestnené pri spodnom okraji mince.

(2) Na rube dvestokorunáka je zobrazená silueta krídiel lietadla v tvare písmena „V" po stranách so symbolmi výsostných znakov a identifikačných terčov spojeneckých vojsk. Začatie invázie spojeneckých vojsk vo Francúzsku symbolizuje v strede mince umiestnený znak 312. Československej stíhacej perute vo Veľkej Británii; pod týmto znakom je umiestnený dátum „6. 6. 1944" a pri hornom okraji je nápis „D-DAY". Pri dolnom okraji mince sú zobrazené štylizované vlny, v ktorých strede sú umiestnené siluety ponárajúcich sa zostrelených nepriateľských lietadiel v tvare písmena „V".


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Masár v. r.


Obrázek 01