Rozhodnutie č. 205/1994 Z. z.Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-205
Čiastka 59/1994
Platnosť od 11.08.1994
Pôvodný predpis 11.08.1994

205

ROZHODNUTIE

prezidenta Slovenskej republiky

z 10. augusta 1994

o vyhlásení referenda

1. Podľa čl. 95 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z 12. júla 1994 č. 532

vyhlasujem

referendum, v ktorom oprávnení občania rozhodnú o

otázke:

„Súhlasíte, aby sa prijal zákon o preukazovaní finančných prostriedkov, ktoré boli použité pri dražbách a privatizácii?".

2. Referendum sa vykoná v sobotu 22. októbra 1994.

3. Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky, okresné komisie pre referendum a okrskové komisie pre referendum sa vytvoria1) do 30 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

4. Prvé zasadnutie Ústrednej komisie pre referendum Slovenskej republiky zvolá minister vnútra Slovenskej republiky do 33 dní,2) prvé zasadnutie okresnej komisie pre referendum zvolá prednosta okresného úradu do 37 dní3) a zvolanie prvého zasadnutia okrskovej komisie pre referendum zabezpečí starosta do 44 dní4) od uverejnenia tohto rozhodnutia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Michal Kováč v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 12 až 14 zákona č. 564/1992 Zb.

2) § 12 ods. 5 zákona č. 564/1992 Zb.

3) § 13 ods. 6 zákona č. 564/1992 Zb.

4) § 14 ods. 4 zákona 564/1992 Zb.