Oznámenie č. 203/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-203
Čiastka 58/1994
Platnosť od 09.08.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. januárom 1993 na základe článku 7.

Pôvodný predpis 09.08.1994

203

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. októbra 1992 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.

Dohoda nadobudla platnosť 1. januárom 1993 na základe článku 7.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky (ďalej len „zmluvné strany"),

vedené želaním posilniť priateľské vzťahy medzi obidvoma krajinami,

usilujúc sa rozvíjať a podporovať vzájomnú spoluprácu v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia,

vedené želaním uskutočniť príslušné ustanovenia Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a jeho následných dokumentov,

vychádzajúce z výsledkov doterajšieho spoločného úsilia v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a ochrany ľudského zdravia, ktorú považujú za prioritnú,

uvedomujúce si význam riešenia otázok životného prostredia v regionálnom i globálnom rozsahu,

dohodli sa na tomto:

Článok 1

Zmluvné strany na základe rovnosti a vzájomnej výhodnosti budú rozvíjať a podporovať spoluprácu v otázkach ochrany a tvorby životného prostredia, zaujímajúcich obidve zmluvné strany.

Predmetom spolupráce sú najmä

– ochrana životného prostredia v oblasti spoločnej štátnej hranice,

– vplyvy na životné prostredie presahujúce hranice štátov,

– medzinárodné regionálne projekty a programy,

– vodohospodárske otázky na hraničných vodách,

– ochrana prírody a krajiny,

– ochrana ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami,

– využívanie vôd a ich ochrana pred znečisťovaním,

– odpadové hospodárstvo vrátane dovozu, vývozu a tranzitu odpadov,

– ochrana nerastného bohatstva a horninového prostredia,

– ochrana pôdy,

– rizikové faktory ovplyvňujúce životné prostredie a ekologické havárie,

– monitorovanie a informačné systémy o stave životného prostredia,

– systém štátnej správy vo veciach životného prostredia.

Článok 2

Zmluvné strany budú uskutočňovať vzájomne výhodnú spoluprácu najmä vo forme

– výmeny informácií o stave životného prostredia, o spôsoboch hodnotenia vplyvov činností na životné prostredie a o opatreniach na jeho ochranu a tvorbu,

– koordinácie postupov pri ochrane a tvorbe životného prostredia, najmä v susediacich regiónoch,

– zbližovania právnych predpisov upravujúcich otázky životného prostredia,

– spoločnej výskumnej činnosti.

Článok 3

Spoluprácu podľa tejto dohody bude koordinovať za Slovenskú republiku Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a za Českú republiku Ministerstvo životného prostredia Českej republiky.

Článok 4

Táto dohoda sa bude uskutočňovať podľa vykonávacích protokolov schvaľovaných ministrami životného prostredia na obdobie najmenej jedného roku. Realizáciu vykonávacích protokolov budú zabezpečovať pracovné skupiny určené ministrami.

Článok 5

Zmluvné strany budú iniciovať, podporovať a umožňovať spoluprácu odborných inštitúcií obidvoch strán v záujmových oblastiach spolupráce uvedených v článku 1.

Zmluvné strany budú podporovať aj styky a spoluprácu ekologických mimovládnych organizácií a záujmových občianskych združení.

Článok 6

Táto dohoda sa uzatvára na obdobie piatich rokov. Jej platnosť sa predĺži vždy o ďalších päť rokov, ak jedna zo zmluvných strán dohodu písomne nevypovie, a to najneskôr tri mesiace pred uplynutím doby jej platnosti.

Článok 7

Táto dohoda nadobúda platnosť 1. januárom 1993. Prvý vykonávací protokol bude dohodnutý do troch mesiacov od nadobudnutia platnosti dohody.

Táto dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch, každý v slovenskom a českom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Dané v Prahe 29. októbra 1992.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Vladimír Mečiar v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Václav Klaus v. r.