Nariadenie vlády č. 202/1994 Z. z.Nariadenie Vlády Slovenskej republiky o platových pomeroch príslušníkov Železničnej polície Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-202

(v znení č. 57/1997 Z. z.)

Čiastka 58/1994
Platnosť od 09.08.1994 do31.03.1998
Účinnosť od 01.03.1997 do31.03.1998
Zrušený 73/1998 Z. z.
Znenie 01.03.1997

202

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. mája 1994

o platových pomeroch príslušníkov Železničnej polície Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 59e zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 71/1994 Z.z. (ďalej len „zákon") a podľa § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z. o zriadení Železničnej polície Slovenskej republiky nariaďuje:


§ 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie upravuje platové pomery a osobitné jednorazové peňažné náležitosti príslušníkov Železničnej polície Slovenskej republiky (ďalej len „policajt").

PRVÁ ČASŤ

PLATOVÉ NÁLEŽITOSTI POLICAJTOV

§ 2

Funkčný plat

(1) Policajtovi patrí funkčný plat určený pre funkciu, ktorú vykonáva, ak v zákone alebo v tomto nariadení nie je ustanovené inak. Vykonávanou funkciou sa rozumie funkcia, ktorú policajt vykonáva na základe rozhodnutia, ktorým bol do funkcie ustanovený, vymenovaný alebo poverený zastupovaním vo funkcii. Funkčný plat policajta

a) sa určuje vo výške platovej tarify zodpovedajúcej zaradeniu do platovej triedy ustanovenej osobitnými predpismi1) v prvom platovom stupni (ďalej len „tarifa funkčného platu“),

b) špičkového odborníka (§ 2a) sa určí vo výške platovej tarify zodpovedajúcej zaradeniu do platovej triedy ustanovenej osobitnými predpismi1a) v piatom platovom stupni (ďalej len „tarifa funkčného platu špičkového odborníka“).

(2) Policajt sa zaradí do platovej triedy, v ktorej je podľa katalógu pracovných činností uvedeného v prílohe č. 1 tohto nariadenia zaradená najnáročnejšia pracovná činnosť, ktorej výkon má byť danou funkciou zabezpečovaný.

(3) Policajt v riadiacej funkcii sa zaradí do tej platovej triedy, v ktorej je zaradená najnáročnejšia pracovná činnosť zabezpečovaná v rámci ním riadeného organizačného útvaru alebo zložky.

(4) Zaradenie jednotlivých funkcií do platových tried podľa odsekov 2 a 3 určí príslušný služobný orgán2) Železničnej polície Slovenskej republiky po predchádzajúcom prerokovaní s odborovým orgánom príslušníkov Železničnej polície Slovenskej republiky.

(5) Príslušný služobný orgán2) zaradí policajta do platovej triedy určenej pre funkciu, ak spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady pre túto funkciu. Na dosiahnutie vyššieho ako potrebného stupňa vzdelania sa neprihliada.

(6) Príslušný služobný orgán2) zaradí policajta, ktorý ukončil vyššie odborné štúdium3) alebo bakalárske štúdium4), do šiestej až ôsmej platovej triedy, v ktorej je podľa katalógu zaradená najnáročnejšia pracovná činnosť, ktorej výkon od neho požaduje.

(7) Ak policajt nespĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania pre funkciu, môže ho príslušný služobný orgán2) výnimočne zaradiť

a) do tretej platovej triedy,

b) do štvrtej a vyššej platovej triedy, najdlhšie však na dobu dvoch rokov, a absolventa bakalárskeho štúdia na dobu troch rokov, ak nie je ďalej ustanovené inak.

(8) Policajtovi, ktorý nespĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania pre funkciu o jeden stupeň, môže príslušný služobný orgán2) povoliť výnimku zo vzdelania a zaradiť ho do platovej triedy určenej pre funkciu na dobu dlhšiu ako dva roky, ak

a) je starší ako 45 rokov a odbornou praxou preukázal pre výkon funkcie potrebné odborné znalosti,

b) začal v dobe, počas ktorej bol výnimočne zaradený do platovej triedy podľa odseku 7 písm. b), štúdium, ktorého absolvovaním si doplní potrebné vzdelanie, a riadne pokračuje v štúdiu; rovnako sa postupuje, ak policajt začal štúdium pred výnimočným zaradením do platovej triedy,

c) je zaradený do štvrtej platovej triedy a dosiahol iba stredné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie (ďalej len „stredné vzdelanie"),

d) je zaradený do ôsmej platovej triedy a dosiahol iba úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie (ďalej len „úplné stredné vzdelanie").

(9) Policajtovi, ktorý nespĺňa kvalifikačnú požiadavku policajného vzdelania pre funkciu, môže príslušný služobný orgán2) povoliť výnimku, ak

a) sa mu od prijatia do služobného pomeru neumožnilo získať príslušné policajné vzdelanie,

b) je starší ako 45 rokov,

c) začal v dobe, počas ktorej bol ustanovený do funkcie, pre ktorú nespĺňal kvalifikačnú požiadavku vzdelania, štúdium, ktorého absolvovaním získa požadované policajné vzdelanie, a riadne pokračuje v štúdiu; rovnako sa postupuje aj vtedy, ak začal štúdium pred ustanovením do funkcie a absolvovaním tohto štúdia splní kvalifikačnú požiadavku pre funkciu, ktorú vykonáva.

(10) Policajta, ktorý pred ukončením potrebného stupňa vzdelania nezískal prax, možno počas doby získavania praktických skúseností pre výkon funkcie zaradiť najvyššie do

a) štvrtej platovej triedy, ak ukončil úplné stredné vzdelanie,

b) šiestej platovej triedy, ak ukončil vyššie odborné štúdium3) alebo bakalárske štúdium4),

c) ôsmej platovej triedy, ak ukončil vysokoškolské štúdium4); ak takéto zaradenie nie je v súlade s ustanovením odseku 5, môže byť policajt zaradený do štvrtej, šiestej alebo ôsmej platovej triedy najdlhšie počas jedného roka od prijatia do služobného pomeru.

(11) Policajta, ktorý pred nástupom do služobného pomeru získal započítateľnú prax a ktorému bola pri prijatí do služobného pomeru určená skúšobná doba, možno počas nej zaradiť do platovej triedy o jeden stupeň nižšej, než je stanovená pre funkciu, do ktorej bol ustanovený.

§ 2a

Špičkový odborník

(1) Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) na návrh riaditeľa Železničnej polície Slovenskej republiky môže určiť, že policajt, ktorý je zaradený do siedmej až dvanástej platovej triedy v priamom výkone služby a

a) trvale preukazuje mimoriadne schopnosti a dosahuje vynikajúce pracovné výsledky,

b) spĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania a kvalifikačnú požiadavku policajného vzdelania pre funkciu, do ktorej je zaradený,

c) má viac ako 12 rokov praxe v odbore požadovanej pracovnej činnosti podľa § 3 ods. 5 písm. a) a b),

je špičkovým odborníkom.

(2) V kolektívnej zmluve, a ak nie je uzavretá, vo vnútornom platovom predpise sa môžu ustanoviť ďalšie kritériá na preukazovanie mimoriadnych schopností a vynikajúcich pracovných výsledkov podľa odseku 1 písm. a); pritom podmienky ustanovené v odseku 1 písm. a) až c) sú minimálne.

§ 3

Prídavok za výsluhu rokov

(1) Prídavok za výsluhu rokov s výnimkou policajta uvedeného v § 2a sa určuje percentuálnym podielom z tarify funkčného platu a je odstupňovaný podľa dĺžky započítateľnej praxe.

(2) Percentuálny podiel prídavku za výsluhu rokov s výnimkou policajta uvedeného v § 2a je za každé tri roky započítanej praxe 5,5 %, najviac za 27 rokov. Zaokrúhľuje sa na celé desaťkoruny smerom nahor.

(3) Prídavok za výsluhu rokov policajta, ktorý je špičkovým odborníkom, sa určuje percentuálnym podielom z tarify funkčného platu špičkového odborníka a je odstupňovaný podľa dĺžky započítanej praxe.

(4) Percentuálny podiel prídavku za výsluhu rokov policajta, ktorý je špičkovým odborníkom, je 5,5 % za každé tri roky započítanej praxe nad hranicou 12 rokov, najviac za 27 rokov. Zaokrúhľuje sa na celé desaťkoruny smerom nahor.

(5) Do doby započítateľnej praxe rozhodnej na určenie percentuálneho podielu prídavku za výsluhu rokov sa policajtovi započítava, ak ďalej nie je ustanovené inak, doba

a) pracovného pomeru príslušníka Zboru ozbrojenej ochrany železníc zriadeného osobitným predpisom5),

b) trvania služobného pomeru v ozbrojených silách a zboroch, v ozbrojených bezpečnostných zboroch a bezpečnostných službách Českej a Slovenskej Federatívnej republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky,

c) praxe v odbore požadovanej pracovnej činnosti získanej pred prijatím do služobného pomeru, ak je táto doba priznaná rozhodnutím príslušného služobného orgánu2),

d) praxe inej než požadovanej pracovnej činnosti získanej pred prijatím do služobného pomeru v závislosti od miery jej využitia na úspešný výkon služby, ak je tá priznaná rozhodnutím príslušného služobného orgánu2), najviac však v rozsahu dvoch tretín,

e) výkonu vojenskej základnej (náhradnej) a ďalšej služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom platným v dobe jej výkonu,

f) starostlivosti o dieťa zodpovedajúca dĺžke materskej dovolenky, resp. ďalšej materskej dovolenky určenej osobitnými predpismi v čase jej vykonávania, ak sa žena v tejto dobe súčasne v dennom štúdiu nepripravovala na povolanie, osobnej celodennej starostlivosti o dieťa dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté, určenej osobitným predpisom, najviac však šesť rokov zo súhrnu týchto dôb,

g) hodnotená ako doba zamestnania na účely dôchodkového zabezpečenia podľa osobitných predpisov6).

h) vedeckej výchovy6a) alebo doba postgraduálneho štúdia6b) v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia zamerania odboru výchovy alebo štúdia na úspešný výkon požadovanej pracovnej činnosti.

(6) Praxou v odbore požadovanej pracovnej činnosti sa na účely tohto nariadenia rozumie výkon rovnakej alebo obdobnej ako požadovanej pracovnej činnosti, alebo výkon pracovných činností, pre ktoré sú potrebné vedomosti rovnakého alebo obdobného zamerania ako pre výkon požadovanej pracovnej činnosti.

(7) Do doby započítateľnej praxe rozhodnej na určenie percentuálneho podielu prídavku za výsluhu rokov sa policajtovi nezapočítava doba

a) pozbavenia výkonu služby, ak nebol policajtovi doplatený rozdiel, o ktorý bol jeho služobný príjem skrátený,

b) výkonu väzby, ak trestné stíhanie nebolo zastavené, alebo sa neskončilo právoplatným oslobodzujúcim rozsudkom,

c) služobného voľna bez nároku na služobný príjem, trvajúceho nepretržite aspoň jeden mesiac,

d) dočasnej neschopnosti na výkon služby pre chorobu alebo úraz, počas ktorej policajt nemá nárok na služobný príjem v chorobe.

§ 4

Príplatok za nevykonávanie podnikateľskej a inej zárobkovej činnosti

Policajtovi patrí z dôvodu nevykonávania podnikateľskej a inej zárobkovej činnosti7) príplatok vo výške 25 % súčtu tarify funkčného platu pre príslušnú platovú triedu určenú podľa § 2 ods. 1 písm. a) a hornej hranice prídavku za výsluhu rokov určenej podľa § 3 ods. 2. Zaokrúhľuje sa na celé desaťkoruny smerom nahor. Policajtovi, ktorému bol udelený súhlas na výkon takejto činnosti alebo činnosti uvedenej v § 152a ods. 2 zákona, príplatok nepatrí.

§ 5

Osobný príplatok

(1) Policajtovi, ktorý je špičkovým odborníkom, alebo policajtovi, ktorý dosahuje veľmi dobré pracovné výsledky, možno s prihliadnutím na ich množstvo a na zložitosť a náročnosť služobných úloh priznať osobný príplatok pri zaradení

a) v priamom výkone služby do výšky 100 %,

b) mimo priameho výkonu služby do výšky 70 %

súčtu tarify funkčného platu pre príslušnú platovú triedu určenú podľa § 2 ods. 1 písm. a) a hornej hranice prídavku za výsluhu rokov určenej podľa § 3 ods. 2.

(2) Policajtovi zaradenému podľa odseku 1 písm. b) možno v osobitných prípadoch priznať osobný príplatok až do výšky 100 % súčtu tarify funkčného platu pre príslušnú platovú triedu určenú podľa § 2 ods. 1 písm. a) a hornej hranice prídavku za výsluhu rokov určenej podľa § 3 ods. 2.

(3) O zvýšení alebo o znížení osobného príplatku priznaného podľa odseku 1 rozhoduje príslušný služobný orgán2) a podľa odseku 2 riaditeľ Železničnej polície Slovenskej republiky. Súbeh osobitných príplatkov podľa odsekov 1 a 2 nie je možný.

(4) Osobný príplatok sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom nahor.

(5) Osobný príplatok sa neposkytuje policajtovi počas skúšobnej doby.

§ 6

(1) Policajtovi patrí hodnostný príplatok v mesačnom výmere

a) 1. skupina hodností Sk
&nbsp rotný 900
&nbsp strážmajster 1 100
&nbsp nadstrážmaj ster 1 200
&nbsp podpráporčík 1 300
&nbsp práporčík 1 400
&nbsp nadpráporčík 1 500
b) 2. skupina hodností &nbsp
&nbsp podporučík 1 300
&nbsp poručík 1 400
&nbsp nadporučík 1 500
&nbsp kapitán 1 600
&nbsp major 1 800
&nbsp podplukovník 2 000
&nbsp plukovník 2 200
c) 3. skupina hodností &nbsp
&nbsp generál 2 400

(2) Pri prvom vymenovaní do hodnosti patrí policajtovi hodnostný príplatok dňom uvedeným v rozhodnutí o prijatí do služobného pomeru.

(3) Pri povýšení do vyššej hodnosti a pri vymenovaní do hodnosti generál patrí nový hodnostný príplatok od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni povýšenia alebo vymenovania ustanovenom v rozhodnutí. Ak bola účinnosť povýšenia alebo vymenovania určená na prvý deň v mesiaci, patrí nový hodnostný príplatok už týmto dňom.

(4) Pri povýšení policajta do 2. skupiny hodností alebo pri jeho ďalšom povýšení patrí policajtovi hodnostný príplatok vo výhodnejšej výške.

§ 7

Príplatok za riadenie

Policajtovi, ktorý je ustanovený do riadiacej funkcie, patrí na ocenenie náročnosti jeho riadiacej práce príplatok za riadenie podľa prílohy č. 2 tohto nariadenia.

§ 8

Osobitný príplatok

(1) Policajtovi, ktorý vykonáva službu v sťažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienkach, sa poskytne príplatok vo výške a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.8)

(2) Policajtovi, ktorý vykonáva služobné činnosti, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu jeho života alebo zdravia, alebo k iným závažným rizikám, alebo činnosti s mimoriadnou psychickou záťažou, patrí osobitný príplatok vo výške 1 000 až 3 500 Sk mesačne. Ostatným policajtom patrí osobitný príplatok vo výške 200 až 2 000 Sk mesačne. V ustanovenej výške osobitného príplatku sa zhodnocuje aj prípadné vykonávanie činností, ktoré sú nevyhnutné na výkon služby.

(3) Osobitný príplatok sa neposkytuje policajtovi počas štúdia alebo kurzu v zahraničí, ak trvá dlhšie ako jeden mesiac.

DRUHÁ ČASŤ

OSOBITNÉ JEDNORAZOVÉ PEŇAŽNÉ NÁLEŽITOSTI

§ 9

Nástupný príspevok

(1) Policajtovi, ktorý sa dohodou uzavretou pri skončení skúšobnej doby zaviaže konať službu vo vybraných funkciách počas doby najmenej šiestich rokov od vzniku služobného pomeru, možno poskytnúť nástupný príspevok vo výške 10 000 Sk.

(2) Dohodu podľa predchádzajúceho odseku uzaviera s policajtom príslušný služobný orgán2). Ak bola pri prijatí do služobného pomeru skúšobná doba policajtovi odpustená, možno dohodu uzavrieť najneskôr do uplynutia jedného mesiaca odo dňa vzniku služobného pomeru.

(3) Dohodu podľa odseku 1 možno uzavrieť aj s policajtom, ktorému už bol poskytnutý nástupný príspevok v predchádzajúcom služobnom pomere alebo v pracovnom pomere k Zboru ozbrojenej ochrany železníc, súhrnná suma poskytnutých nástupných príspevkov však nesmie presiahnuť sumu 10 000 Sk. Záväzok na zotrvanie v služobnom pomere z takto uzavretých dohôd nesmie prekročiť šesť rokov.

(4) Policajt, ktorého služobný pomer sa skončil pred splnením záväzku podľa uzavretej dohody, je povinný vrátiť pomernú časť nástupného príspevku, ak sa služobný pomer skončil

a) uvoľnením,

b) prepustením podľa § 110 ods. 1 písm. d) až f) zákona,

c) stratou hodnosti.

(5) Pri výpočte sumy, ktorú je policajt povinný vrátiť, sa doba splnenej časti záväzku zaokrúhľuje na celé mesiace; na prípadné plnenie záväzku len za časť mesiaca sa neprihliada.

(6) V prípade hodnom osobitného zreteľa môže minister rozhodnúť o odpustení povinnosti vrátiť pomernú časť nástupného príspevku policajtovi, ktorého služobný pomer sa končí uvoľnením.

(7) Okruh vybraných funkcií určí minister.

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ, ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

§ 10

(1) Policajtovi zaradenému do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov patrí funkčný plat, osobitný príplatok určený podľa naposledy vykonávanej funkcie, prídavok za výsluhu rokov, ako aj príplatky podľa § 4 až 6 tohto nariadenia, a to vo výške a za podmienok ustanovených zákonom a týmto nariadením.

(2) Doba zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov sa započítava do doby ustanovenej v § 17 zákona.

§ 11

Policajtovi počas denného štúdia v škole alebo v kurze, ktoré trvá najviac dvanásť mesiacov, patrí doterajší funkčný plat, prídavok za výsluhu rokov, ako aj príplatky podľa § 4 až 8 tohto nariadenia, a to vo výške a za podmienok ustanovených zákonom a týmto nariadením.

§ 12

Dohody o záväzku zotrvať v služobnom pomere uzavreté do dňa účinnosti tohto nariadenia zostávajú v platnosti. Nástupný príspevok sa v týchto prípadoch poskytne podľa doterajších predpisov.

§ 13

(1) Platové náležitosti podľa tohto nariadenia sa policajtom poskytnú prvýkrát za mesiac, v ktorom toto nariadenie nadobudne účinnosť.

(2) Postup pri odmeňovaní policajtov pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia v súlade s týmto nariadením sa považuje za postup podľa tohto nariadenia.

(3) Špičkovému odborníkovi patrí funkčný plat podľa § 2 ods. 1 písm. b) od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po dni rozhodnutia príslušného služobného orgánu2) podľa § 2a ods. 1; ak je týmto dňom prvý deň kalendárneho mesiaca, od tohto dňa.

§ 14

Dňom účinnosti tohto nariadenia sa na úpravu platových náležitostí policajtov nevzťahuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov okrem jeho prílohy č. 2


§ 15

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Jozef Moravčík v. r.


Príloha č. 1

KATALÓG pracovných činností

ŽELEZNIČNÁ POLÍCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1. platová trieda

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: -
Príklady pracovných činností:

1.01. Prijímanie, potvrdzovanie, triedenie a doručovanie písomností a zásielok v útvare.

2. platová trieda

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné
Príklady pracovných činností:

2.01. Odpisovanie textov z rukopisu alebo písanie podľa diktátu.

2.02. Archivovanie a skartácia bežných písomných materiálov.

2.03. Zhotovovanie a dopĺňanie zoznamov inventára, sledovanie jeho pohybu, evidencia a výkazníctvo.

3. platová trieda

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné
Príklady pracovných činností:

3.01. Zabezpečovanie chodu spisovne, podateľne a archívu.

3.02. Vedenie evidencie, záznamov, kartoték a protokolov.

3.03. Vedenie cestných motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3,5 t.

4. platová trieda

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné
Príklady pracovných činností:

4.01. Vybavovanie administratívy vedúceho organizácie.

4.02. Peňažné a pokladničné manipulácie s peňažnou hotovosťou.

4.03. Vedenie cestných motorových vozidiel celkovej hmotnosti nad 3,5 t do 12 t, zodpovednosť za väčší počet zverených dopravných prostriedkov.

5. platová trieda

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné
Príklady pracovných činností:

5.01. Sledovanie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, uznesení vlády a zastupiteľských orgánov a ich prenášanie výkonným útvarom.

5.02. Vykonávanie čiastkových úloh na úseku materiálno-technického a finančného zabezpečenia podľa pokynov.

5.03. Vykonávanie jednoduchých účtovných prác.

5.04. Zostavovanie štatistických podkladov na rozborovú činnosť a analýzu.

5.05. Vedenie cestných motorových vozidiel s viac ako 9 miestami na sedenie alebo vozidiel nad 12 t hmotnosti.

5.06. Zabezpečovanie prevádzky, údržby, technických prehliadok a opráv dopravných prostriedkov a výzbroje.

5.07. Preprava a doručovanie písomností a iných materiálov označených rôznym stupňom utajenia, kuriérskych zásielok a ich ochrana.

5.08. Vykonávanie nepretržitej ostrahy a ochrany objektov.

5.09. Zaisťovanie bezpečnosti a plynulosti železničnej prevádzky, ochrany objektov, zariadení, osôb a verejného poriadku v obvode železničných dráh a vlečiek.

5.10. Poskytovanie ochrany osobám povereným výkonom rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.12. Vykonávanie základných činností v rámci operačných pracovísk.

6. platová trieda

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné
Príklady pracovných činností:

6.01. Sústreďovanie podkladov a spracúvanie informácií a ďalších materiálov na riadenie, koordináciu a kontrolnú činnosť.

6.02. Vedenie čiastkových personálnych evidencií a vykonávanie konkrétnych úloh v personálnej agende podľa pokynov.

6.03. Samostatný výkon činnosti na ekonomickom úseku (účtovnícke a pokladničné práce).

6.04. Zabezpečovanie dopravnej služby a riadenie opráv dopravných prostriedkov.

6.06. Samostatná činnosť na úseku policajnej evidencie a štatistiky.

6.07. Samostatná činnosť na úseku služby ochrany na územných útvaroch Železničnej polície Slovenskej republiky.

6.08. Samostatné plnenie úloh na operačnom pracovisku.

6.09. Zabezpečovanie a samostatné vykonávanie nepretržitej ostrahy a ochrany objektov polície a zabezpečovanie vstupného režimu do strážených objektov.

6.11. Zabezpečovanie prevádzky stravovacích zariadení (normovanie, kontrola limitov denných dávok potravín a pod.).

6.12. Samostatné zabezpečovanie údržby a opráv hmotného investičného majetku (kompletizácia, prehliadky).

6.13. Zaisťovanie bezpečnosti a plynulosti železničnej prevádzky, ochrana osôb, majetku a zabezpečovanie verejného poriadku vo vlakoch medzinárodnej a vnútroštátnej prepravy.

6.14. Vykonávanie jednoduchších úkonov ustanovených Trestným poriadkom v konaní o trestných činoch spáchaných v obvode železničných dráh a vlečiek.

7. platová trieda

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné
Príklady pracovných činností:

7.01. Zabezpečovanie bojovej a telesnej prípravy policajtov.

7.02. Samostatné plnenie úloh na úseku personálnej agendy.

7.03. Špecializovaný odborný výkon činnosti na operačnom pracovisku riaditeľstva.

7.04. Zabezpečovanie organizačných úloh, obranných príprav a vnútorných činností.

7.05. Samostatná činnosť na ekonomickom úseku, pri prevádzke zariadení, skladov a pod.

7.07. Plnenie odborných úloh na úseku služobnej kynológie.

7.08. Plnenie odborných úloh v oblasti policajnej analytiky, štatistiky a evidencie na riaditeľstve Železničnej polície Slovenskej republiky.

7.09. Výkon inšpekčnej činnosti vo vymedzenom rozsahu.

7.10. Vykonávanie základných činností na úseku operatívno–pátracej činnosti v rámci odboru Železničnej polície Slovenskej republiky.

7.11. Zabezpečovanie požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone služby.

7.12. Zabezpečovanie ozbrojenej ochrany železníc špeciálnou technikou, výzbrojou a výstrojom; prešetrovanie prípadov vážneho porušenia bezpečnosti a poriadku.

7.13. Samostatné vykonávanie úkonov ustanovených Trestným poriadkom v konaní o trestných činoch spáchaných v obvode železničných dráh a vlečiek.

7.14. Zabezpečovanie a vykonávanie ochrany osobitne určených objektov.

7.15. Zabezpečovanie a samostatné plnenie úloh na úseku ochrany objektov, ochrany prepravy a sprevádzania vlakov.

8. platová trieda

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské
Príklady pracovných činností:

8.01. Plnenie odborných činností na úseku obranných príprav, bojovej a telesnej prípravy.

8.02. Samostatné zabezpečovanie právnej agendy.

8.03. Vykonávanie čiastkových odborných, koncepčných, metodických a kontrolných činností na úseku personálnej práce, materiálno-technického a finančného zabezpečenia, investičnej výstavby a projektovej prípravy, automatizácie a informatizácie.

8.04. Vykonávanie rozborovej a hodnotiacej činnosti, spracúvanie podkladov, stanovísk a návrhov na rozhodovaciu činnosť.

8.05. Zabezpečovanie racionálneho využívania síl a prostriedkov pri zabezpečovaní ochrany železničnej dopravy, ochrany bezpečnosti prepravovaných osôb a ich majetku a ochrany verejného poriadku.

8.07. Vykonávanie samostatných odborných činností na úseku operatívno-pátracej činnosti v rámci odboru a oblastnej správy Železničnej polície Slovenskej republiky.

8.08. Špeciálna odborná a metodická činnosť na úseku technickej, výzbrojnej, stavebno-ubytovacej činnosti a na úseku sociálneho zabezpečenia.

8.09. Prejednávanie priestupkov spáchaných porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy.

8.10. Plnenie odborných činností na úseku obranných príprav, bojovej a telesnej prípravy.

8.11. Výkon kontrolnej činnosti v rozsahu územných útvarov, prešetrovanie a vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov.

8.12. Zabezpečovanie styku s verejnosťou a spolupráce s tlačou v územných útvaroch.

8.13. Samostatné vykonávanie zložitých úkonov ustanovených Trestným poriadkom v konaní o trestných činoch spáchaných v obvode železničných dráh a vlečiek.

9. platová trieda

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské
Príklady pracovných činností:

9.01. Rozhodovanie v správnom konaní v II. stupni pri prejednávaní priestupkov spáchaných porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy.

9.02. Zabezpečovanie rozborovej a kontrolnej činnosti v pôsobnosti riaditeľstva Železničnej polície Slovenskej republiky vrátane návrhov na opatrenia a odstraňovanie závad.

9.03. Vykonávanie ucelených špecializovaných odborných činností na úseku personálnych a sociálnych činností, ekonomických a finančných agend.

9.06. Zabezpečovanie a výkon odborných činností v oblasti medzinárodných stykov v pôsobnosti organizácie.

9.08. Špecializovaná odborná činnosť na úseku operatívno–pátracej činnosti v pôsobnosti Železničnej polície Slovenskej republiky.

10. platová trieda

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské
Príklady pracovných činností:

10.02. Výkon náročných odborných prác, spočívajúcich najmä v analytickej činnosti, vyhodnocovaní dosiahnutých výsledkov a príprave podkladov na rozhodovanie na úrovni ústredného orgánu.

10.03. Tvorba významných koncepcií, podkladov k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov v rozsahu kompetencií Železničnej polície Slovenskej republiky.

10.04. Kontrolno-inšpekčná činnosť v pôsobnosti riaditeľstva Železničnej polície Slovenskej republiky smerujúca k zisťovaniu objektívneho stavu pri plnení úloh z uznesení najvyšších štátnych orgánov, nariadení, rozkazov a pokynov ministra.

10.05. Komplexné zabezpečovanie, koordinácia a realizácia špeciálnych odborných činností v oblasti prevencie kriminality na riaditeľstve Železničnej polície Slovenskej
republiky.

10.06. Výkon najnáročnejších špecializovaných odborných činností na úseku operatívno-pátracej činnosti v pôsobnosti Železničnej polície Slovenskej republiky.

10.07. Samostatná práca psychológa na klinickom a poradenskom úseku (psychodiagnostika, psychoterapia a iné).

11. platová trieda

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské
Príklady pracovných činností:

11.01. Vypracúvanie návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných právnych predpisov upravujúcich činnosť Železničnej polície Slovenskej republiky, ich výkladu a zovšeobecňovanie poznatkov z realizácie právnych predpisov.

11.02. Samostatný výkon najnáročnejších vysokošpecializovaných odborných činností pri realizácii úloh ústredného orgánu štátnej správy v oblasti ochrany železničnej dopravy.

11.03. Zabezpečovanie a koordinácia spolupráce medzi Železničnou políciou Slovenskej republiky a COLPOLFER-om, národnými ústredňami členských krajín COLPOLFER-u a zahraničnými policajnými a bezpečnostnými zbormi.

12. platová trieda

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské
Príklady pracovných činností:

12.01. Posudzovanie a tvorivé riešenie koncepcií a programov dlhodobého rozvoja komplexnej ochrany železničnej dopravy z celospoločenských hľadísk s prihliadnutím na zahraničnopolitickú orientáciu Slovenskej republiky.

12.02. Tvorivé špecializované a systémové práce zahŕňajúce sledovanie rozhodujúcich trendov vývoja vedy a výskumu, tvorivá aplikácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti do odboru.

Poznámky

Ak príslušná pracovná činnosť nie je uvedená v katalógu, zaradí sa policajt do platovej triedy, v ktorej sú v katalógu zahrnuté príklady pracovných činností porovnateľné s ňou z hľadiska zložitosti, zodpovednosti, psychickej a fyzickej náročnosti.

COLPOLFER (COLLABORATION DES POLICES FERROVIAIRES) je medzinárodná organizácia železničných polícií, ktorej členom sa stala Železničná polícia Slovenskej republiky.

Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 202/1994 Z. z.

PRÍPLATOK ZA RIADENIE

1. Riaditeľstvo Železničnej polície Slovenskej republiky

FunkciaPríplatok za riadenie
v Sk mesačne
1.1.riaditeľ Železničnej
polície Slovenkej
republiky4 000-7 500
1.2.zástupca riaditeľa
Železničnej polície
Slovenskej republiky2 000-5 000
1.3.riaditeľ odboru1 500-3 000
1.4.vedúci oddelenia500-1 500

2. Oblastné správy Železničnej polície Slovenskej republiky

FunkciaPríplatok za riadenie
v Sk mesačne
2.1.riaditeľ1 600-4 000
2.2.zástupca riaditeľa1 200-3 000
2.3.veliteľ oddelenia,
veliteľ (vedúci) skupiny300-1 500

3. Odbory Železničnej polície Slovenskej republiky

FunkciaPríplatok za riadenie
v Sk mesačne
3.1.veliteľ1 000-2 800
3.2.zástupca veliteľa800-2 200
3.3.veliteľ oddelenia300-1 500

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.

1a) Príloha č. 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z.

2) § 2 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.§ 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z.z. o zriadení Železničnej polície Slovenskej republiky.

3) Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb.

4) Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.

5) § 9a zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 104/1974 Zb.

6) Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení zákona č. 47/1992 Zb.Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.

6a) § 13 písm. a) zákona č. 39/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov.

6b) § 22 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.

7) § 152a zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

8) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 227/1992 Zb. o poskytovaní osobitného príplatku za prácu v sťažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienkach.