Oznámenie č. 20/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prevode záruk Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky za pôžičky poskytnuté zo zahraničia do kompetencie Slovenskej republiky a Českej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-20
Čiastka 6/1994
Platnosť od 18.02.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe článku XI ods. 1 výmenou nót 13. októbra 1993 s tým, že podľa článku X sa vykonávala od 1. januára 1993.

Pôvodný predpis 18.02.1994

20

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. apríla 1993 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prevode záruk Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky za pôžičky poskytnuté zo zahraničia do kompetencie Slovenskej republiky a Českej republiky.

Dohoda nadobudla platnosť na základe článku XI ods. 1 výmenou nót 13. októbra 1993 s tým, že podľa článku X sa vykonávala od 1. januára 1993.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prevode záruk Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky za pôžičky poskytnuté zo zahraničia do kompetencie Slovenskej republiky a Českej republiky

Vláda Slovenskej republiky

a

vláda Českej republiky,

uvedomujúc si úzke historické, hospodárske a kultúrne vzťahy medzi národmi oboch republík,

vedené želaním udržať intenzívnu hospodársku spoluprácu na vzájomný prospech oboch štátov,

vychádzajúc z ústavného zákona č. 541 z 13. novembra 1992 o delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Českú republiku a Slovenskú republiku a jeho prechode na Českú republiku a Slovenskú republiku,

dohodli sa na nasledujúcom:

Článok I

Predmetom delenia sú záväzky vo voľne zameniteľných menách vyplývajúce zo záručných dohôd, ktoré uzatvorila Česká a Slovenská Federatívna Republika so zahraničnými veriteľmi a ktoré sa vzťahujú na úvery poskytnuté zahraničnými veriteľmi nasledujúcim česko-slovenským subjektom:

– České energetické závody,

– Československé aerolínie,

– Československá obchodná banka, účelovo pre Chemicelulózu, Žilina.

Článok II

Za záväzky vo voľne zameniteľných menách podľa článku I sa považujú

– splátky istiny podľa splátkového kalendára,

– splátky úrokov podľa stanoveného harmonogramu,

– úhrada ďalších nákladov a poplatkov.

Článok III

V súlade s článkom 3 ods. 4 ústavného zákona č. 541/1992 Zb. o delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Českú republiku a Slovenskú republiku a jeho prechode na Českú republiku a Slovenskú republiku prechádzajú devízové záväzky na Slovenskú republiku a Českú republiku, ak sa podľa svojho obsahu vzťahujú na Slovenskú republiku alebo Českú republiku.

Článok IV

Záväzky zo záručných dohôd na úvery poskytnuté Českým energetickým závodom a Československým aerolíniám prechádzajú 1. januárom 1993 na Českú republiku.

Článok V

1. Záväzky zo záručnej dohody za úver poskytnutý Československej obchodnej banke účelovo pre podnik Chemicelulóza, Žilina, prechádzajú podľa požiadavky veriteľa za podmienok špecifikovaných v tejto Dohode spoločne a nedeliteľne na Slovenskú republiku a Českú republiku s tým, že primárne je úver zabezpečený subgaranciou poskytnutou Ministerstvom financií Slovenskej republiky Československej obchodnej banke, a. s.

2.Odsek 1 tohto článku sa použije iba v prípade, ak po dohode so zahraničným veriteľom neprejdú záväzky zo záručnej dohody len na Slovenskú republiku.

Článok VI

V prípade realizácie záruky v súvislosti s neplnením záväzku Československej obchodnej banky voči zahraničnému veriteľovi, ktoré bolo dôsledkom neplnenia záväzku Chemicelulózy, Žilina, alebo subgaranta voči Československej obchodnej banke, a na ktorého plnení sa bude podieľať aj Česká republika, sa Slovenská republika zaväzuje, že Českej republike uhradí všetky náklady špecifikované v článku VII.

Článok VII

Všetkými nákladmi podľa článku VI sa rozumejú

a) vlastné náklady vzniknuté Českej republike použitím záruky za

– splátky istiny,

– úhradu úrokov a ďalších poplatok podľa dohody o pôžičke,

– náklady transakcie,

b) poplatok za využitie záruky

– fixný poplatkov vo výške 6% sumy uhradenej Českou republikou v rámci záruky,

– úrok 12,5 % p.a. pomerne za každý kalendárny deň, začínajúc dňom úhrady Českou republikou veriteľovi a končiac dňom úhrady Slovenskou republikou Českej republike.

Článok VIII

Všetky náklady špecifikované v článku VII sa budú uhrádzať v mene alebo v menách, v ktorých vykonala úhradu dlžnej sumy Česká republika zahraničnému veriteľovi.

Článok IX

V prípade realizácie záruky v súvislosti s neplnením záväzku Československej obchodnej banky voči zahraničnému veriteľovi, ktoré nebolo dôsledkom neplnenia záväzku Chemicelulózy, Žilina, alebo subgaranta voči Československej obchodnej banke, sa na nákladoch garancie, špecifikovaných analogicky podľa článku VII, budú podieľať zmluvné strany v pomere ich vlastníckych práv k Československej obchodnej banke ku dňu realizácie záruky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok X

Postup podľa tejto Dohody sa uplatní aj v období od 1. januára 1993 do dňa nadobudnutia platnosti tejto Dohody.

Článok XI

1. Každá zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane splnenie ústavných podmienok na nadobudnutie platnosti tejto Dohody. Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom druhej notifikácie.

2. Táto Dohoda zostane platná do doby splnenia záväzkov podľa tejto Dohody.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne splnomocnení podpísali túto Dohodu.

Dané v Bratislave 7. apríla 1993 v dvoch vyhotoveniach, a to v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Július Tóth v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Ivan Kočárník v. r.