Úplné znenie č. 197/1994 Z. z.Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-197
Čiastka 57/1994
Platnosť od 05.08.1994
Pôvodný predpis 05.08.1994

197

PREDSEDA

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

vyhlasuje

úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady zo 16. marca 1990 č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady z 3. decembra 1991 č. 8/1992 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady z 26. februára 1992 č. 104/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky z 5. novembra 1992 č. 518/1992 Zb. a zákonom Národnej rady Slovenskej republiky zo 7. júna 1994 č. 157/1994 Z. z.

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

o voľbách do Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním podľa zásady pomerného zastúpenia.

§ 2

(1) Právo voliť majú občania Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorí v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku.

(2) Právo voliť však nemajú občania, ktorí boli právoplatne pozbavení spôsobilosti na právne úkony pre duševnú poruchu alebo ktorých spôsobilosť na právne úkony bola pre takúto poruchu obmedzená.1)

(3) Prekážkou vo výkone volebného práva je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov

a) ochrany zdravia ľudu,2)

b) výkonu trestu odňatia slobody.

§ 3

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „poslanec“) môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť, v deň volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

DRUHÁ ČASŤ

ZOZNAMY VOLIČOV

§ 4

Zostavovanie zoznamu voličov

(1) Zoznam voličov zostavuje a vedie obec a v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestská časť (ďalej len „obec“)3) podľa volebných okrskov.

(2) Ak ide o hromadne ubytovaných príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov, zostavuje obec zoznamy voličov na základe podkladov dodaných veliteľmi útvarov. Obec dbá o to, aby neboli utvárané volebné okrsky, v ktorých sú v zozname voličov zapísaní len títo príslušníci alebo v ktorých volia len osoby uvedené v § 10 ods. 4.

§ 5

Zápis do zoznamu voličov

(1) Každý volič môže byť zapísaný len v jednom zozname voličov.

(2) Všetci občania Slovenskej republiky, ktorí majú právo voliť, sa zapisujú do zoznamu voličov podľa miesta trvalého pobytu.4) Príslušníci ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov,5) ktorí sú hromadne ubytovaní, sa zapisujú do zoznamu voličov v obci, na ktorej území je umiestnený útvar, ku ktorému sú pridelení. Veliteľ útvaru v spolupráci s obcou pridelenia to bezodkladne oznámi obci príslušnej podľa miesta trvalého pobytu príslušníkov.

(3) Občanov, ktorí po zostavení zoznamu voličov nadobudnú alebo stratia právo voliť, obec dodatočne zapíše do zoznamu voličov alebo ich dodatočne z neho vyčiarkne.

(4) Občan Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostaví sa v deň volieb do volebnej miestnosti, bude zapísaný okrskovou volebnou komisiou do zoznamu voličov. Zápis do zoznamu voličov komisia zaznamená v jeho česko-slovenskom cestovnom doklade.

(5) U voličov, u ktorých je prekážka vo výkone volebného práva (§ 2 ods. 3), sa táto skutočnosť poznamená v zozname voličov.

§ 6

Vyloženie zoznamu voličov

(1) Obec vyloží zoznam voličov najneskoršie 30 dní predo dňom volieb, aby občania mohli do neho nazrieť; o vyložení zoznamu voličov upovedomí občanov v mieste obvyklým spôsobom.

(2) V obciach, v ktorých je viac ako 5 000 osôb zapísaných do zoznamu voličov, zariadi obec, aby bol v každom dome vyložený zoznam voličov, ktorí v dome bývajú.

§ 7

Voličský preukaz

(1) Voličom, ktorí nebudú môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom sú zapísaní do zoznamu voličov, vydá obec na ich žiadosť voličský preukaz a zo zoznamu voličov ich vyčiarkne.

(2) Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v inom volebnom okrsku.

§ 8

Námietkové konanie

(1) Každý občan môže ústne alebo písomne podať obci námietky, v ktorých upozorní na nesprávnosti v zozname voličov a môže navrhnúť jeho opravu alebo doplnenie. Obec je povinná o námietkach rozhodnúť do 3 dní a vykonať opravu alebo doplnenie v zozname voličov alebo písomne oznámiť, z akých dôvodov opravu alebo doplnenie nemožno vykonať.

(2) Ak obec námietku zamietne, môže ju občan predložiť príslušnému okresnému súdu. Súd je povinný rozhodnúť o nej do 3 dní. Na konanie sa vzťahujú ustanovenie a Občianskeho súdneho poriadku o preskúmavaní rozhodnutí iných orgánov. Podľa rozhodnutia súdu obec vykoná prípadnú zmenu v zozname voličov. Konanie pred súdom nepodlieha súdnemu poplatku. Proti rozhodnutiu súdu sa nemožno odvolať.

TRETIA ČASŤ

VOLEBNÉ KRAJE A VOLEBNÉ OKRSKY

§ 9

Volebné kraje

(1) Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú na území Slovenskej republiky, a to podľa viacmandátových volebných krajov.

(2) Územie volebných krajov tvoria okresy uvedené v prílohe č. 1 tohto zákona.

§ 10

Volebné okrsky

(1) Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov utvorí starosta obce (primátor) alebo starosta mestskej časti6) (ďalej len „starosta obce“) najneskôr 30 dní predo dňom volieb volebné okrsky a určí volebné miestnosti.

(2) Volebný okrsok sa utvorí tak, aby zahŕňal spravidla 1 000 voličov. Pre vzdialené časti obce možno utvoriť samostatné volebné okrsky, ak je v nich aspoň 50 voličov.

(3) Osobitné volebné okrsky sa môžu utvoriť v zdravotníckych zariadeniach, v ústavoch sociálnej starostlivosti a v obdobných ústavoch a zariadeniach vtedy, ak je v nich aspoň 100 voličov.

(4) V celách policajného zaistenia7) alebo v miestach, kde sa vykonáva väzba, prípadne disciplinárny trest väzenia, zabezpečí možnosť výkonu volebného práva na základe voličského preukazu v spolupráci s veliteľom príslušného zariadenia okrsková volebná komisia, v obvode ktorej je toto zariadenie. Veľkosť volebného okrsku podľa odseku 3 nemusí byť v tomto prípade zachovaná. Ak tieto osoby nemajú v tomto volebnom okrsku trvalý pobyt, volia na základe voličského preukazu, ktorý si vyžiadali. V prípade predvedenia postupuje príslušný útvar policajného zboru tak, aby sa predvedenej osobe umožnil výkon volebného práva.

ŠTVRTÁ ČASŤ

VOLEBNÉ ORGÁNY

Všeobecné ustanovenia

§ 11

(1) Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky riadi Slovenská volebná komisia.

(2) Vo volebných krajoch riadia voľby krajské volebné komisie.

(3) V okresoch sa zriaďujú okresné volebné komisie. Okresné volebné komisie na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa zriaďujú podľa prílohy č. 2 tohto zákona.

(4) Vo volebných okrskoch sa zriaďujú okrskové volebné komisie.

(5) Členom volebnej komisie môže byť každý občan, ktorý má právo voliť a u ktorého nie sú prekážky vo výkone volebného práva. Kandidát na poslanca (ďalej len „kandidát“) nemôže byť členom volebnej komisie.

(6) Volebné komisie sa utvoria z rovnakého počtu zástupcov politických strán a politických hnutí,8) ako aj ich koalícií (§ 17 ods. 9) (ďalej len „politická strana“), ktoré podávajú samostatnú kandidátnu listinu. Mená a priezviská zástupcov a náhradníkov s uvedením ich presnej adresy oznamuje politická strana tomu, kto zvoláva prvé zasadanie volebnej komisie. Vyhlásenie kandidátnej listiny za neplatnú alebo jej stiahnutie má za následok zánik členstva zástupcov tejto politickej strany v príslušnej volebnej komisii. V prípade ochorenia, zaneprázdnenia alebo zániku funkcie člena volebnej komisie povolá jej predseda náhradníka podľa poradia určeného politickou stranou.

(7) Členovia volebných komisií sa ujímajú svojej funkcie zložením sľubu tohto znenia:

„Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pri tom riadiť zákonmi a inými právnymi predpismi.“

Sľub skladá člen volebnej komisie tak, že sa podpíše pod písomné znenie sľubu.

(8) Volebná komisia sa uznáša za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov nadpolovičnou väčšinou hlasov. V prípade rovnosti hlasov sa návrh považuje za zamietnutý.

(9) Volebné komisie si na svojom prvom zasadaní určia žrebom zo svojich členov predsedu a podpredsedu. Predseda a podpredseda volebnej komisie nemôže byť zástupcom tej istej politickej strany. Žrebovanie riadi najstarší člen komisie.

(10) Slovenská volebná komisia, krajské volebné komisie a okresné volebné komisie si na prípravu spracovania a spracovanie výsledkov volieb vytvárajú odborné (sumarizačné) útvary zložené z pracovníkov pridelených na tento účel príslušným orgánom štátnej štatistiky. Títo pracovníci skladajú sľub spôsobom a v znení uvedenom v odseku 7.

§ 12

Zapisovatelia volebných komisií

(1) Zapisovateľa

a) Slovenskej volebnej komisie vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky,

b) krajskej volebnej komisie vymenúva a odvoláva minister vnútra Slovenskej republiky,

c) okresnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu,

d) okrskovej volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta obce.

(2) Zapisovateľ sa vymenuje v dostatočnom predstihu tak, aby mohol plniť úlohy podľa tohto zákona. Pri rokovaní volebných komisií má zapisovateľ právo poradného hlasu. Zapisovateľ skladá sľub spôsobom a v znení uvedenom v § 11 ods. 7.

§ 13

Slovenská volebná komisia

(1) Do Slovenskej volebnej komisie deleguje každá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu aspoň v jednom volebnom kraji, najneskôr do 60 dní predo dňom volieb dvoch svojich členov a dvoch náhradníkov.

(2) Prvé zasadanie Slovenskej volebnej komisie zvolá do 3 dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1 predseda vlády Slovenskej republiky.

(3) Slovenská volebná komisia

a) dozerá na dodržiavanie právnych predpisov o voľbách,

b) usmerňuje činnosť krajských volebných komisií,

c) rozhoduje o sťažnostiach na postup krajských volebných komisií a o odvolaniach proti ich rozhodnutiam,

d) sústreďuje prehľad o zaregistrovaných kandidátoch,

e) zisťuje a uverejňuje výsledky volieb,

f) vyhotoví zápisnicu o výsledkoch volieb a odovzdá ju Predsedníctvu Slovenskej národnej rady,

g) vydáva zvoleným kandidátom osvedčenia o zvolení,

h) odovzdá volebné dokumenty do úschovy Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky,

i) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a iných právnych predpisov.

(4) Slovenská volebná komisia si na plnenie odborno-metodických a organizačno-technických úloh zriaďuje sekretariát. Funkciu sekretariátu plní samostatný organizačný útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

§ 14

Krajská volebná komisia

(1) Do krajskej volebnej komisie deleguje každá politická strana, ktorá predkladá kandidátnu listinu v tomto volebnom kraji, najneskoršie do 60 dní predo dňom volieb dvoch členov a dvoch náhradníkov.

(2) Prvé zasadanie krajskej volebnej komisie zvolá do 3 dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1 minister vnútra Slovenskej republiky.

(3) Krajská volebná komisia

a) dozerá na dodržiavanie právnych predpisov o voľbách,

b) rozhoduje o sťažnostiach na postup okresných volebných komisií a o odvolaniach proti ich rozhodnutiam,

d) zisťuje výsledky hlasovania vo volebnom kraji,

e) vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v kraji a odovzdá ju Slovenskej volebnej komisii,

f) odovzdá volebné dokumenty do úschovy Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky,

g) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a iných právnych predpisov a úlohy, ktorými ju poverí Slovenská volebná komisia.

§ 15

Okresná volebná komisia

(1) Do okresnej volebnej komisie deleguje každá politická strana, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná vo volebnom kraji, najneskôr do 30 dní predo dňom volieb jedného člena a jedného náhradníka.

(2) Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie zvolá do 3 dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1 prednosta okresného úradu.

(3) Okresná volebná komisia

a) dozerá na dodržiavanie právnych predpisov o voľbách,

b) rozhoduje o sťažnostiach na postup okrskových volebných komisií a o odvolaniach proti ich rozhodnutiam,

c) dozerá na spracovanie výsledkov hlasovania vo volebných okrskoch,

d) ak vzniknú pochybnosti, má právo vyžiadať si od okrskovej volebnej komisie vysvetlivky a iné informácie. Zjavné chyby opraví po dohode s okrskovou volebnou komisiou sama, inak požiada okrskovú volebnú komisiu, aby sa znova zišla a odstránila nedostatky,

e) odovzdá spracované výsledky hlasovania za volebné okrsky vo svojej pôsobnosti krajskej volebnej komisii,

f) volebné dokumenty odovzdá do úschovy okresnému úradu.

§ 16

Okrsková volebná komisia

(1) Každá politická strana, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná vo volebnom kraji, ktorého súčasťou je volebný okrsok, môže delegovať najneskôr do 30 dní predo dňom volieb jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie. Ak sa takto nedosiahne najnižšie určený počet členov okrskovej volebnej komisie, vymenúva členov a náhradníkov na neobsadené miesta starosta obce.

(2) Starosta obce s prihliadnutím na miestne podmienky určí najnižší počet členov okrskovej volebnej komisie. Okrsková volebná komisia však musí mať najmenej 5 členov.

(3) Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie zvolá do 3 dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1 starosta obce.

(4) Okrsková volebná komisia

a) zabezpečuje priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdávanie hlasovacích lístkov a dbá na poriadok vo volebnej miestnosti,

b) sčíta hlasy a vyhotoví zápisnicu o hlasovaní, ktorú predloží bezodkladne príslušnej okresnej volebnej komisii,

c) ostatné spisy o voľbách odovzdá do úschovy obci.

PIATA ČASŤ

NAVRHOVANIE A REGISTRÁCIA KANDIDÁTNYCH LISTÍN

§ 17

Kandidátne listiny

(1) Kandidátne listiny za jednotlivé volebné kraje podávajú politické strany dvojmo zapisovateľovi krajskej volebnej komisie najneskôr 60 dní predo dňom volieb. Ku kandidátnej listine politická strana pripojí

a) vyhlásenie, že má najmenej 10 tisíc individuálnych členov,

b) v prípade, že toľko členov nemá, petíciu, aby táto politická strana kandidovala, podpísanú takým ďalším počtom voličov, ktorým sa nahradí chýbajúci počet členov podľa písmena a). Pri podpise petície volič po predložení občianskeho preukazu uvedie svoje meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt; trvalým pobytom sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Podpis pod petíciou nemožno vziať späť. Krajská volebná komisia môže kontrolovať pravdivosť údajov o počte individuálnych členov, ako aj údajov uvedených na podpísanej petícii.

(2) Ak podáva politická strana kandidátnu listinu vo viacerých volebných krajoch, predloží vyhlásenie alebo petíciu iba jednej krajskej volebnej komisii; ostatným krajským volebným komisiám to iba oznámi.

(3) Splnenie podmienky uvedenej v odseku 1 písm. a) alebo b) sa nevzťahuje na politické strany, ktoré boli zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky 60 dní predo dňom vyhlásenia volieb alebo ktoré v posledných voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky získali najmenej 10 000 platných hlasov.

(4) Kandidátna listina obsahuje

a) názov politickej strany,

b) meno, priezvisko, vek, rodné číslo, povolanie a trvalý pobyt kandidátov a ich poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom.

(5) Na kandidátnej listine môže politická strana uviesť svoj grafický znak a u jednotlivých kandidátov okrem údajov uvedených v odseku 4 písm. b) uviesť ich príslušnosť k inej politickej strane, alebo že kandidát nie je členom žiadnej politickej strany alebo že ide o nezávislého kandidáta.

(6) V prílohe ku kandidátnej listine určí politická strana svojho splnomocnenca a jeho dvoch náhradníkov a uvedie ich mená, priezviská a presné adresy. Splnomocnencom ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát. Úkonmi svojho splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana viazaná. Nastúpenie náhradníka namiesto splnomocnenca oznámi politická strana krajskej volebnej komisii.

(7) Ku kandidátnej listine musí sa priložiť vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nie sú mu známe prekážky voliteľnosti.

(8) Na kandidátnej listine môže politická strana v rámci volebného kraja kandidovať najviac 50 kandidátov.

(9) Politické strany sa môžu dohodnúť na podaní spoločnej kandidátnej listiny. Na takto vzniknutú koalíciu sa použijú primerane ustanovenia tohto zákona týkajúce sa politickej strany ak tento zákon neustanovuje inak (§ 41). Splnenie podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) a b) a v odseku 2 sa v prípade podania spoločnej kandidátnej listiny viacerých politických strán zisťuje tak, akoby kandidátnu listinu podala jedna politická strana; obdobne sa použije aj odsek 5.

(10) Zapisovateľ zistí, či predložené kandidátne listiny spĺňajú ustanovené náležitosti. Ak tomu tak nie je, upozorní na to splnomocnenca politickej strany. Podanie kandidátnej listiny zapisovateľ potvrdí splnomocnencovi politickej strany.

(11) Zapisovateľ bezodkladne postúpi kandidátnu listinu odbornému (sumarizačnému) útvaru pre potrebu kontroly a spracovania výsledkov volieb.

§ 18

Preskúmavanie kandidátnych listín krajskou volebnou komisiou

(1) Krajská volebná komisia preskúma predložené kandidátne listiny najneskôr 55 dní predo dňom volieb. Kontrolu kandidátnych listín za volebný kraj vykoná krajská volebná komisia prostredníctvom svojho odborného (sumarizačného) útvaru.

(2) Krajská volebná komisia vyčiarkne

a) kandidáta, pri ktorom nie je pripojené vyhlásenie podľa § 17 ods. 7,

b) kandidáta, ak sa uvádza na kandidátnych listinách viacerých politických strán, na tej kandidátnej listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie podľa § 17 ods. 7. Ak kandidát podpísal vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyčiarkne ho na všetkých kandidátnych listinách,

c) kandidátov, ktorí sú kandidovaní nad najvyššie ustanovený počet podľa § 17 ods. 8.

(3) Krajská volebná komisia kandidátnu listinu odmietne, ak nespĺňa podmienky podľa § 17, ak politická strana neodstránila nedostatky ani do 24 hodín po upozornení krajskou volebnou komisiou a nemožno ich odstrániť spôsobom uvedeným v odseku 2. Proti takémuto rozhodnutiu môže politická strana do 24 hodín po jeho doručení podať odvolanie Slovenskej volebnej komisii.

(4) Po preskúmaní kandidátnych listín zašle predseda krajskej volebnej komisie bezodkladne jedno vyhotovenie kandidátnych listín s vyhlásením kandidátov, že súhlasia s kandidatúrou a so zápisnicou o výsledku preskúmania kandidátnych listín Slovenskej volebnej komisii. Zároveň podá o výsledku preskúmania kandidátnych listín správu všetkým politickým stranám, ktoré podali vo volebnom kraji kandidátnu listinu.

§ 19

Preskúmanie kandidátnych listín Slovenskou volebnou komisiou

(1) Slovenská volebná komisia najneskoršie 50 dní predo dňom volieb preskúma zápisnice krajských volebných komisií o výsledku preskúmania kandidátnych listín a odstráni zistené nedostatky. Kontrolu kandidátnych listín za celú Slovenskú republiku vykoná Slovenská volebná komisia prostredníctvom svojho odborného (sumarizačného) útvaru.

(2) Ak je niektorý z kandidátov uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán, Slovenská volebná komisia ho vyčiarkne na tej kandidátnej listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie podľa § 17 ods. 7. Ak kandidát podpísal vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyčiarkne ho na všetkých kandidátnych listinách.

(3) Ak kandidátne listiny podané pravdepodobne rovnakou politickou stranou sú v rôznych volebných krajoch označené odchylne, vyzve predseda jej zástupcov, aby najneskôr do konca zasadania Slovenskej volebnej komisie oznámili jednotné označenie pre všetky volebné kraje.

(4) Slovenská volebná komisia kandidátnu listinu odmietne, ak táto listina nespĺňa podmienky podľa § 17 a politická strana nedostatky neodstránila ani do 24 hodín po upozornení Slovenskou volebnou komisiou a kandidátnu listinu neodmietla už krajská volebná komisia.

(5) Slovenská volebná komisia určí žrebom číslo, ktorým sa jednotne označí kandidátna listina každej politickej strany.

(6) Predseda Slovenskej volebnej komisie zašle bezodkladne zápisnicu o výsledku preskúmania kandidátnych listín a o určení čísel kandidátnych listín krajským volebným komisiám a kandidujúcim politickým stranám. Zároveň zabezpečí zverejnenie čísel kandidátnych listín.

§ 20

Registrácia kandidátnych listín

(1) Krajská volebná komisia po doručení zápisnice o výsledku preskúmania kandidátnych listín Slovenskou volebnou komisiou zaregistruje najneskôr 45 dní predo dňom volieb kandidátne listiny a oznámi to písomne politickým stranám. Registrácia je podmienkou pre rozmnoženie hlasovacích lístkov.

(2) Krajská volebná komisia zabezpečí, aby bola verejnosť ihneď oboznámená s kandidátmi na zaregistrovaných kandidátnych listinách.

(3) Krajská volebná komisia zašle písomnú informáciu o kandidátoch na zaregistrovaných kandidátnych listinách starostom obcí, ktorí zabezpečia, aby najneskôr do troch dní pred dňom volieb bola informácia doručená všetkým voličom.

§ 21

Vzdanie sa a odvolanie kandidatúry

(1) Kandidát sa môže do 48 hodín pred začatím volieb písomne svojej kandidatúry vzdať. Do tohto času môže jeho kandidatúru písomne odvolať aj politická strana, ktorá ho kandidovala. Vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry nemožno vziať späť. Treba ho dvojmo doručiť predsedovi krajskej volebnej komisie, ktorý jedno vyhotovenie zašle bezodkladne predsedovi Slovenskej volebnej komisie; zároveň zabezpečí vhodným spôsobom jeho uverejnenie.

(2) Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátnej listiny, zostávajú údaje o ňom na kandidátnej listine, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada.

(3) Ak dôjde k rozpusteniu politickej strany v čase po zaregistrovaní kandidáta na kandidátnej listine krajskou volebnou komisiou, zostávajú údaje o kandidátovi na kandidátnej listine nezmenené; pri rozdeľovaní mandátov sa na túto politickú stranu neprihliada.

§ 22

Hlasovacie lístky

(1) Predseda krajskej volebnej komisie zabezpečí prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky potrebný počet hlasovacích lístkov, na ktorých musí byť uvedené vyžrebované číslo kandidátnej listiny (§ 19 ods. 5), názov politickej strany a údaje o všetkých kandidátoch a ich poradí; údaje na hlasovacích lístkoch musia byť zhodné s údajmi na zaregistrovaných kandidátnych listinách, pričom na hlasovacích lístkoch sa neuvádzajú rodné čísla kandidátov a namiesto trvalého pobytu kandidátov sa uvádza obec ich trvalého pobytu.

(2) Hlasovacie lístky pre voľby do Slovenskej národnej rady musia byť vytlačené písmom toho istého druhu a rovnakej veľkosti, na papieri rovnakej farby a akosti a tých istých rozmerov. Hlasovacie lístky sú opatrené odtlačkom pečiatky krajskej volebnej komisie.

(3) Predseda krajskej volebnej komisie zašle hlasovacie lístky starostom obcí, ktorí zabezpečia, aby hlasovacie lístky boli doručené v deň volieb všetkým okrskovým volebným komisiám.

(4) Volič dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deň konania volieb.

§ 23

Volebná kampaň

(1) Časom volebnej kampane sa na účely tohto zákona rozumie obdobie začínajúce 23 dní a končiace 48 hodín pred začatím volieb.

(2) V čase volebnej kampane má každá kandidujúca politická strana zabezpečený rovnaký prístup k hromadným informačným prostriedkom a iným službám štátu a územnej samosprávy. V rámci vysielacích okruhov rozhlasu a televízie je pre volebnú kampaň vyhradených celkom 21 hodín vysielacieho času, ktoré sa rozdelia rovnomerne medzi kandidujúce politické strany tak, aby určením času vysielania nebola žiadna z politických strán znevýhodnená; termíny vysielacích časov sa rozdelia žrebom. Zodpovednosť za obsah týchto relácií majú politické strany. Volebná kampaň v rozhlasovom a televíznom vysielaní držiteľov licencií nie je dovolená.

(3) V čase volebnej kampane je zakázané vysielať volebné prejavy a volebné programy, okrem vysielacieho času vyhradeného kandidujúcim politickým stranám podľa odseku 2 a uverejňovať akékoľvek vonkajšie prejavy, ktorými sa propagujú kandidujúce politické strany. Taktiež je zakázané vysielať volebnú kampaň v časoch, ktoré sú v rozhlasovom a televíznom vysielaní vyhradené reklame, alebo využívať rozhlasovú a televíznu reklamu na volebnú kampaň.

(4) Nie je dovolené používať miestny rozhlas na volebnú kampaň politických strán, s výnimkou samotného oznamovania konania volebných zhromaždení.

(5) Ak obec vyhradí plochu na vylepenie volebných plagátov, musí jej využívanie zodpovedať zásade rovnosti kandidujúcich politických strán.

(6) Štyridsaťosem hodín pred začatím volieb a v deň volieb je zakázaná volebná kampaň v prospech alebo neprospech politickej strany alebo kandidáta slovom, písmom, zvukom a obrazom vo hromadných informačných prostriedkoch, v budovách, kde sídlia okrskové volebné komisie, a v ich bezprostrednom okolí. Zverejňovať výsledky predvolebných prieskumov verejnej mienky je dovolené najviac do siedmeho dňa predo dňom volieb.

(7) Členovia volebných komisií a pracovníci ich odborných útvarov nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch volieb, a to až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.

(8) V priebehu volieb až do ich skončenia je zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov.

(9) Spory a sťažnosti týkajúce sa priebehu volebnej kampane v hromadných informačných prostriedkoch rieši Slovenská volebná komisia; jej rozhodnutia sú záväzné.

ŠIESTA ČASŤ

VOĽBY

Vyhlásenie volieb

§ 24

Deň volieb

(1) Deň volieb vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky najneskôr 80 dní pred ich konaním. Vyhlásenie volieb sa uverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

(2) Voľby sa konajú v ten istý deň na celom území Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky môže však určiť, že voľby sa konajú vo dvoch dňoch.

(3) Voľby sa konajú v určený deň od siedmej do osemnástej hodiny. Ak to miestne podmienky vyžadujú, môže starosta obce určiť začiatok volieb na skoršiu hodinu.

(4) Ak sa voľby konajú vo dvoch dňoch, začínajú sa o štrnástej hodine a končia sa o dvadsiatej druhej hodine prvého dňa. Druhého dňa sa voľby začínajú o siedmej hodine a končia sa o štrnástej hodine. Ak to miestne potreby vyžadujú, starosta obce môže určiť začiatok volieb na skoršiu hodinu.

§ 25

Informovanie voličov

Obec najneskôr do 15 dní pred dňom volieb určí čas a miesto konania volieb v obci. Ak sa na území obce zriadilo viac volebných okrskov, určí tiež, ktoré časti obce, prípadne útvary (§ 4 ods. 2) alebo zariadenia (§ 10 ods. 3) patria k jednotlivým volebným okrskom. Obec zároveň informuje voličov o povinnosti mať pri sebe preukaz totožnosti a o ďalších potrebných údajoch nevyhnutných na nerušený priebeh volieb.

Spôsob hlasovania

§ 26

Prípravy vo volebnej miestnosti

(1) Pred začatím volieb predseda okrskovej volebnej komisie za prítomnosti členov komisie skontroluje volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku a potom obidve schránky zapečatí. Skontroluje aj vybavenie volebnej miestnosti, či je pripravený zoznam voličov a dostačujúci počet hlasovacích lístkov a nepriehľadných obálok rovnakej veľkosti, akosti a farby, opatrených odtlačkom úradnej pečiatky obce (ďalej len „obálka“). Potom vyhlási hlasovanie za otvorené.

(2) Ak sa voľby konajú vo dvoch dňoch, predseda okrskovej volebnej komisie zabezpečí, aby po ukončení volieb v prvý deň bola volebná schránka a prenosná volebná schránka zapečatená tak, aby sa znemožnilo vkladať do nich hlasovacie lístky a spolu s volebnými spismi ich uloží na bezpečné miesto.

§ 27

Priestory na úpravu hlasovacích lístkov

(1) Volebné miestnosti sú upravené tak, aby bola zaručená tajnosť hlasovania. Každý volič s hlasovacími lístkami musí prejsť osobitným priestorom vyhradeným na ich úpravu.

(2) V priestore na úpravu hlasovacích lístkov nesmie byť nikto prítomný súčasne s voličom, a to ani člen nijakej volebnej komisie.

§ 28

Hlasovanie

(1) Voliči predstupujú pred okrskovú volebnú komisiu a hlasujú osobne. Zastúpenie nie je prípustné. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

(2) Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť a po zázname v oboch rovnopisoch zoznamu voličov dostane od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku a hlasovacie lístky. Ak volič nepredloží preukaz totožnosti a žiadny z členov okrskovej volebnej komisie ho nepozná, komisia ho požiada , aby svoju totožnosť preukázal svedectvom dvoch komisii známych osôb; ak tak volič neurobí do ukončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní.

(3) Voliča, ktorý sa dostavil do volebnej miestnosti s voličským preukazom, zapíše okrsková volebná komisia do zoznamu voličov. Zápis podpíše predseda a dvaja členovia komisie; voličský preukaz sa pripojí k prvému rovnopisu zoznamu voličov. Potom komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku.

(4) Po tom, čo volič dostal hlasovacie lístky a obálku, vstúpi do priestoru na to určeného (§ 27 ods. 1). V tomto priestore vloží do obálky jeden hlasovací lístok. Na hlasovacom lístku, ktorý vkladá do obálky, môže pritom zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených na jednom hlasovacom lístku vyznačiť, ktorému z kandidátov dáva prednosť. Na iné úpravy hlasovacieho lístka sa neprihliada.

(5) Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú chybu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby zaňho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.

(6) Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku pred okrskovou volebnou komisiou do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní. To platí obdobne pre hlasovanie v osobitných volebných okrskoch (§ 10 ods. 3) s prihliadnutím na podmienky, za ktorých sa hlasovanie koná.

(7) Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej schránky. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi aspoň dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, obálkou a hlasovacími lístkami; vyslaní členovia okrskovej volebnej komisie zabezpečia, aby bola zachovaná tajnosť hlasovania.

(8) Za voliča, ktorý nemôže pre telesnú chybu sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, ale nie člen volebnej komisie.

§ 29

Poriadok vo volebnej miestnosti

(1) Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie, počas jeho neprítomnosti jej podpredseda.

(2) Pokyny predsedu okrskovej volebnej komisie alebo jej podpredsedu na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti a dôstojný priebeh hlasovania sú záväzné pre všetkých prítomných.

(3) Vo volebnej miestnosti je neprípustná akákoľvek volebná agitácia.

§ 30

Prerušenie hlasovania

Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho skončiť, môže okrsková volebná komisia odročiť začatie hlasovania na neskoršiu hodinu alebo predĺžiť čas hlasovania. Celkový čas hlasovania (§ 24) sa však týmto opatrením nesmie skrátiť. Okrsková volebná komisia o takom opatrení upovedomí voličov spôsobom v mieste obvyklým. Ak sa hlasovanie preruší, zapečatí okrsková volebná komisia volebné dokumenty a volebné schránky. Pri opätovnom začatí hlasovania predseda za prítomnosti komisie overí neporušenosť pečatí a poznamená to v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.

§ 31

Ukončenie hlasovania

Po uplynutí hodiny určenej na ukončenie hlasovania môžu hlasovať už len tí, ktorí sú vo volebnej miestnosti alebo pred ňou. Potom sa volebná miestnosť uzavrie a predseda okrskovej volebnej komisie vyhlási hlasovanie za ukončené.

Zistenie a vyhlásenie výsledkov hlasovania

§ 32

Prítomnosť pri zrátaní hlasov v okrskovej volebnej komisii

V miestnosti, kde okrsková volebná komisia zráta hlasy, majú právo byť prítomní členovia volebných komisií a komisií vyššieho stupňa a pracovníci ich odborných (sumarizačných) útvarov, ako aj osoby, ktorým na to dala povolenie Slovenská volebná komisia.

§ 33

Zrátanie hlasov v okrskovej volebnej komisii

(1) Po ukončení hlasovania dá predseda okrskovej volebnej komisie zapečatiť zvyšné nepoužité hlasovacie lístky a obálky a otvoriť volebnú schránku. V prípade, že okrsková volebná komisia na žiadosť občanov použila aj prenosnú volebnú schránku, obsah schránok po ich otvorení zmieša.

(2) Okrsková volebná komisia vyberie obálky s hlasovacími lístkami z volebnej schránky, zráta obálky a porovná ich počet so záznamami v zozname voličov. Neúradné obálky komisia vylúči.

(3) Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok komisia rozdelí a zráta hlasovacie lístky, ktoré boli odovzdané pre jednotlivé politické strany, vylúči neplatné hlasovacie lístky a zistí, koľko voličov politickej strany využilo právo prednostného hlasu. Ďalej komisia zráta prednostné hlasy, ktoré boli odovzdané jednotlivým kandidátom na hlasovacích lístkoch.

(4) Každý člen okrskovej volebnej komisie môže nazrieť do hlasovacích lístkov. Predseda okrskovej volebnej komisie kontroluje správnosť zrátania hlasov.

§ 34

Posudzovanie hlasovacích lístkov

(1) Na prospech politickej strany sa rátajú i také hlasovacie lístky, na ktorých sú mená kandidátov prečiarknuté, menené alebo dopisované. Na takéto úpravy sa neprihliada. Ak volič dal na hlasovacom lístku prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, takýto hlasovací lístok sa ráta v prospech politickej strany, na prednostné hlasy sa však neprihliada.

(2) Hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive, sú neplatné. Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov v prospech rôznych politických strán, sú všetky tieto hlasy neplatné. Ak je v obálke viac hlasovacích lístkov tej istej politickej strany, rátajú sa ako jeden hlas; ak sa na niektorom z týchto hlasovacích lístkov vykonala prednostná voľba, prihliada sa na ten hlasovací lístok, na ktorom bolo odovzdaných viac prednostných hlasov; pokiaľ však bol odovzdaný na viacerých hlasovacích lístkoch rovnaký počet prednostných hlasov, nie však pre tých istých kandidátov, na prednostné hlasy sa neprihliada.

(3) Ak vzniknú pochybnosti o platnosti obálky, hlasovacieho lístka alebo prednostného hlasu, rozhoduje s konečnou platnosťou okrsková volebná komisia.

§ 35

Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku

(1) Okrsková volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. Zápisnicu podpíše predseda a ostatní členovia komisie. Ak niektorý z členov okrskovej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, uvedú sa v nej dôvody.

(2) V zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku sa uvedie

a) čas začiatku a ukončenia hlasovania, prípadne jeho porušenie,

b) celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov,

c) počet voličov, ktorým boli vydané obálky,

d) počet odovzdaných obálok,

e) počet platných hlasov odovzdaných pre každú kandidátnu listinu,

f) počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasu,

g) počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa kandidátnych listín,

h) stručný obsah oznámení a sťažností, ktoré boli podané okrskovej volebnej komisii, a uznesení, ktoré komisia prijala a ich stručné odôvodnenie.

§ 36

Ukončenie konania v okrskovej volebnej komisii

(1) Po zrátaní hlasov a podpísaní zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku predseda okrskovej volebnej komisie oznámi výsledky hlasovania a jedno vyhotovenie zápisnice zašle bezodkladne okresnej volebnej komisii a počká na jej pokyn na ukončenie činnosti.

(2) Ak nesplní predseda okrskovej volebnej komisie na výzvu okresnej volebnej komisie povinnosti podľa odseku 1 do 24 hodín po ukončení hlasovania, môže okresná volebná komisia výsledky hlasovania v ostatných volebných okrskoch odovzdať krajskej volebnej komisii.

(3) Okrsková volebná komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky, obálky a zoznam voličov a zašle ich spolu s ostatnými volebnými spismi obci do úschovy.

§ 37

Zber výsledkov hlasovania v okresnej volebnej komisii

Okresná volebná komisia zhromaždí výsledky hlasovania z jednotlivých okrskových volebných komisií a prostredníctvom svojho odborného (sumarizačného) útvaru overí úplnosť zápisníc okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. Pri tejto činnosti môžu byť prítomní len členovia volebných komisií a členovia ich odborných (sumarizačných) útvarov a osoby, ktorým na to dala povolenie Slovenská volebná komisia. Overené zápisnice zašle bezodkladne krajskej volebnej komisii.

§ 38

Zrátanie hlasov v krajskej volebnej komisii

(1) Krajská volebná komisia zráta hlasy a zistí výsledky hlasovania vo volebnom kraji na podklade výsledkov o hlasovaní zaslaných okresnými volebnými komisiami. Ak vzniknú pochybnosti, má právo vyžiadať si od príslušných okresných volebných komisií, prípadne od príslušnej obce hlasovacie lístky a ostatné volebné spisy, prípadne vysvetlenia a iné informácie.

(2) V miestnosti, v ktorej krajská volebná komisia zráta hlasy a zisťuje výsledky hlasovania, môžu byť prítomní len členovia volebných komisií, okresných volebných komisií a ich odborných (sumarizačných) útvarov, ako aj osoby, ktorým na to dala povolenie Slovenská volebná komisia.

§ 39

Zápisnica krajskej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania v kraji

(1) Krajská volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v kraji; zápisnicu podpíše predseda a ostatní členovia komisie. Ak niektorý z členov krajskej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, uvedú sa v nej dôvody.

(2) V zápisnici krajskej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania sa uvedie

a) počet volebných okrskov vo volebnom kraji a počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania,

b) počet osôb zapísaných v zozname voličov vo volebnom kraji,

c) počet voličov, ktorým boli vydané obálky,

d) počet odovzdaných obálok,

e) počet platných hlasov odovzdaných pre každú kandidátnu listinu,

f) počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasu,

g) počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa kandidátnych listín,

h) stručný obsah oznámení a sťažností, ktoré boli podané krajskej volebnej komisii, a uznesení, ktoré komisia prijala a ich stručné odôvodnenie.

(3) Po podpísaní oboch vyhotovení zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania v kraji predseda krajskej volebnej komisie zašle bezodkladne jedno vyhotovenie zápisnice Slovenskej volebnej komisii. Ostatné volebné spisy zašle do úschovy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

§ 40

Určenie počtu poslancov volených vo volebných krajoch

(1) Slovenská volebná komisia preskúma zápisnice krajských volebných komisií a zistí podľa nich počet platných hlasov, ktoré boli odovzdané pre všetky kandidátne listiny vo všetkých volebných krajoch. Tento údaj sa delí ústavne ustanoveným počtom poslancov. Číslo takto vyrátané zaokrúhlené na jednotky je republikovým mandátovým číslom.

(2) Republikovým mandátovým číslom sa delí celkový počet platných hlasov odovzdaných v každom volebnom kraji. Takto vyrátané číslo udáva počet mandátov, ktoré pripadajú jednotlivým volebným krajom.

(3) Ak takto neboli rozdelené všetky mandáty, Slovenská volebná komisia ich postupne pridelí volebným krajom, ktoré vykazujú najväčší zostatok. Pri rovnosti zostatkov rozhoduje žreb.

§ 41

Postup politických strán do prvého skrutínia

(1) Slovenská volebná komisia zistí, koľko platných hlasov celkom bolo odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie a koalíciu.

(2) Slovenská volebná komisia ďalej zistí:

a) ktoré politické strany, prípadne politické hnutia získali menej než 5 percent,

b) ktoré koalície zložené z dvoch alebo troch politických strán, prípadne politických hnutí, získali menej než 7 percent,

c) ktoré koalície zložené najmenej zo štyroch politických strán, prípadne politických hnutí získali menej než 10 percent z celkového počtu platných hlasov.

Pri ďalšom zisťovaní volebných výsledkov a prideľovaní mandátov sa už na tieto politické strany, politické hnutia a koalície a hlasy pre ne odovzdané neprihliada.

(3) Ak zistí Slovenská volebná komisia, že požiadavku podľa odseku 2 nesplnila žiadna politická strana, prípadne politické hnutie a žiadna koalícia, zníži postupne

a) u politických strán, prípadne politických hnutí, hranicu piatich percent na hranicu štyroch percent a na hranicu troch percent,

b) u koalície podľa odseku 2 písm. b) hranicu siedmich percent na hranicu šiestich percent a na hranicu piatich percent,

c) u koalície podľa odseku 2 písm. c) hranicu desiatich percent na hranicu deviatich percent a na hranicu ôsmich percent

tak, aby do prvého skrutínia mohli postúpiť aspoň dve koalície, alebo jedna koalícia a jedna politická strana, prípadne politické hnutie, alebo dve politické strany, prípadne politické hnutia.

(4) V prvom skrutíniu sa rozdeľujú mandáty v rámci volebných krajov.

§ 42

Prvé skrutínium

(1) Súčet platných hlasov odovzdaných vo volebnom kraji pre politické strany, ktoré postúpili do prvého skrutínia, sa vydelí počtom mandátov, ktoré sa tomuto volebnému kraju pridelili (§ 40), zväčšeným o číslo jeden; číslo, ktoré vyšlo týmto delením zaokrúhlené na celé číslo, je krajským volebným číslom.

(2) Celkový počet platných hlasov, ktorý dostala politická strana vo volebnom kraji, sa delí krajským volebným číslom a strane sa pridelí toľko mandátov, koľkokrát krajské volebné číslo obsiahnuté v súčte platných hlasov, ktoré táto politická strana získala.

(3) Ak sa takýmto spôsobom pridelilo o jeden mandát viac, než sa malo prideliť, odpočíta sa prebytočný mandát tej politickej strane, ktorá vo volebnom kraji vykázala najmenší zostatok delenia. Pri rovnakom zostatku delenia sa mandát odpočíta politickej strane, ktorá získala vo volebnom kraji menší počet hlasov. Ak je počet platných hlasov rovnaký, rozhodne žreb.

(4) V rámci jednotlivých politických strán kandidáti dostanú mandáty pridelené strane v poradí, v akom sú uvedení na hlasovacom lístku. Ak však najmenej jedna desatina z celkového počtu voličov, ktorí odovzdali platný hlas pre túto politickú stranu, využila právo prednostného hlasu, dostane najskôr mandát ten z kandidátov, ktorý získal najmenej 10 percent prednostných hlasov z celkového počtu platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu v rámci volebného kraja. V prípade, že politickej strane je pridelených viac mandátov a viac kandidátov splnilo podmienku podľa predchádzajúcej vety, mandáty dostanú kandidáti postupne v poradí podľa najvyššieho počtu získaných prednostných hlasov. V prípade rovnosti prednostných hlasov je rozhodujúce poradie na hlasovacom lístku.

(5) Ak niektorá politická strana nekandidovala toľko kandidátov, koľko jej patrí podľa výsledkov prvého skrutínia, dostane iba toľko mandátov, koľko osôb kandidovala.

§ 43

Druhé skrutínium

(1) Všetky mandáty, ktoré neboli pridelené v prvom skrutíniu, pridelí Slovenská volebná komisia v druhom skrutíniu. Do druhého skrutínia sa prenášajú zostatky hlasov jednotlivých politických strán pre ne odovzdané.

(2) Najneskoršie do 12 hodín po odsúhlasení výsledkov prvého skrutínia Slovenskou volebnou komisiou odovzdajú jej členovia predsedovi Slovenskej volebnej komisie kandidátne listiny svojich politických strán. Počet kandidátov na týchto kandidátnych listinách nie je obmedzený; politická strana však do nich môže zaradiť iba mená tých kandidátov, ktorí boli kandidovaní v niektorom volebnom kraji a neboli zvolení v prvom skrutíniu. Po odovzdaní kandidátnych listín už nemožno meniť kandidátov ani poradie, v akom sú uvedení na kandidátnej listine.

(3) Slovenská volebná komisia v druhom skrutíniu zráta zostatky hlasov jednotlivých politických strán. Tento súčet vydelí počtom mandátov, ktoré neboli v prvom skrutíniu obsadené, zväčšené o číslo jeden. Číslo, ktoré vyšlo delením zaokrúhlené na celé číslo, je republikovým volebným číslom. Na tomto základe pridelí každej politickej strane toľko mandátov, koľkokrát je republikové volebné číslo obsiahnuté v súčte zostatkov hlasov odovzdaných pre jednotlivú politickú stranu.

(4) Ak neboli ani týmto spôsobom obsadené všetky mandáty alebo ak politická strana ohlásila menej kandidátov, ako na ňu pripadá mandátov, Slovenská volebná komisia pridelí tieto mandáty postupne tým politickým stranám, ktoré podali platné kandidátne listiny a ktoré majú najväčší zostatok delenia. Pri rovnosti zostatkov sa pridelí mandát politickej strane, ktorá má väčší súčet zostatku v druhom skrutíniu. Ak sú súčty zostatkov rovnaké, pridelí sa mandát politickej strane, ktorá dostala v Slovenskej republike viac hlasov; ak je počet hlasov rovnaký, rozhodne žreb.

(5) Ak sa takýmto spôsobom obsadilo o jeden mandát viac, ako sa malo obsadiť, odpočíta sa prevyšujúci mandát tej politickej strane, ktorá vykázala najmenší zostatok delenia v druhom skrutíniu. Pri rovnakom zostatku sa odpočíta prevyšujúci mandát tej politickej strane, ktorá získala menší počet hlasov; ak je i potom počet hlasov rovnaký, rozhodne žreb.

(6) V rámci jednotlivých politických strán mandáty pridelené politickej strane kandidáti dostanú podľa poradia, v akom sú uvedení na kandidátnej listine pre druhé skrutínium.

(7) Kandidáti, ktorí nedostali mandát ani v prvom, ani v druhom skrutíniu, sa stávajú náhradníkmi.

§ 44

Zápisnica Slovenskej volebnej komisie a uverejnenie výsledkov volieb

(1) Po rozdelení mandátov Slovenská volebná komisia vyhotoví o výsledku volieb zápisnicu, ktorú podpíše predseda a ostatní členovia komisie. Ak niektorý z členov Slovenskej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, uvedú sa v nej dôvody.

(2) V zápisnici o výsledku volieb sa uvedie

a) celkový počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov,

b) celkový počet voličov, ktorým boli vydané obálky,

c) počet platných hlasov odovzdaných pre každú kandidátnu listinu osobitne v Slovenskej republike a osobitne v jednotlivých krajoch,

d) mená kandidátov, ktorí boli z jednotlivých kandidátnych listín zvolení v prvom skrutíniu spolu s údajmi o výsledkoch prednostného hlasovania, a kandidátov zvolených v druhom skrutíniu, ako i kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi.

(3) Slovenská volebná komisia uverejní celkové výsledky volieb po podpísaní zápisnice o výsledku volieb podľa jednotlivých volebných krajov. Môže uverejniť aj priebežné výsledky, v ktorých uvedie údaje podľa odseku 2 písm. a) až c). Zároveň oznámi všetkým kandidátom zapísaným na zaregistrovaných kandidátnych listinách výsledky volieb s uvedeným konečného poradia kandidátov po úprave poradia podľa preferenčných hlasov.

§ 45

Osvedčenie o zvolení

Slovenská volebná komisia vydá kandidátom zvoleným za poslancov osvedčenie o zvolení.

§ 46

Zrušený.

§ 47

Opatrenia na nápravu pri porušení zákona

Ak došlo v niektorom volebnom kraji k porušeniu tohto zákona, predseda Národnej rady Slovenskej republiky vykoná najneskôr do týždňa po vyhlásení výsledku volieb potrebné opatrenia, aby voľby boli dodatočne alebo znovu vykonané. Ustanovené lehoty možno v takomto prípade primerane skrátiť.

§ 48

Nastupovanie náhradníkov

(1) Ak sa uprázdni mandát, nastupuje náhradník tej istej politickej strany podľa poradia, v akom bol uvedený na kandidátnej listine pre voľby vo volebnom kraji, v ktorom bol kandidovaný poslanec, ktorého mandát sa uprázdnil. Ak však boli na kandidátnej listine uplatnené prednostné hlasy, nastupuje kandidovaný poslanec, ktorý dostal najvyšší počet prednostných hlasov. Ak nie je taký kandidát, nastupuje náhradník tejto strany podľa poradia, v akom bol uvedený na kandidátnej listine pre druhé skrutínium.

(2) Ak nie je náhradník tej istej politickej strany, zostane mandát prázdny do konca volebného obdobia.

(3) Ak bola politická strana zrušená,10) náhradník nenastupuje a mandát zostáva uprázdnený až do konca volebného obdobia.

(4) Ak bola činnosť politickej strany pozastavená,11) v čase pozastavenia náhradník nenastupuje.

(5) Ak sa mandát poslanca neuplatňuje, pretože poslanec bol vymenovaný za člena vlády Slovenskej republiky,11a) nastupuje náhradník. Na nástup náhradníka sa vzťahuje postup podľa odseku 1.

(6) Nastúpenie náhradníka vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky do 15 dní po dni, v ktorom mandát poslanca zanikol, alebo kedy nastala skutočnosť podľa odseku 5. Náhradníkovi odovzdá osvedčenie o tom, že sa stal poslancom a od ktorého dňa; náhradníkovi podľa odseku 5 sa v osvedčení uvedie aj to, že jeho mandát poslanca trvá len počas výkonu funkcie člena vlády Slovenskej republiky, na ktorého neuplatňovaný mandát poslanca nastúpil ako náhradník (odsek 5). Po zániku mandátu náhradníka (odsek 5) zostáva náhradník na tej istej kandidátnej listine a v pôvodnom poradí.

SIEDMA ČASŤ

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE VOLIEB

§ 49

Pomocné prostriedky

(1) Všetky pomocné prostriedky, najmä volebné miestnosti a ich vybavenie, ako aj pomocné pracovné sily zabezpečia pre okrskové volebné komisie obce, v obvode ktorých sú zriadené.

(2) Pre okresnú volebnú komisiu zabezpečí všetky pomocné prostriedky okresný úrad; pre okresné volebné komisie na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy príslušný obvodný úrad a pre krajskú volebnú komisiu okresný úrad v jej sídle.

§ 50

Spolupráca orgánov a organizácií

(1) Štátne orgány, obce a iné právnické osoby sú povinné spolupôsobiť pri vykonávaní tohto zákona.

(2) Organizácie alebo osoby zaoberajúce sa polygrafickou činnosťou sú povinné na žiadosť orgánov zabezpečujúcich úlohy podľa tohto zákona zabezpečiť, aby hlasovacie lístky, voličské preukazy a všetky ostatné tlačivá boli včas a riadne rozmnožené.

§ 51

Nároky členov volebných komisií

(1) Funkcia člena volebnej komisie je čestnou funkciou. Člen volebnej komisie nesmie byť pre výkon svojej funkcie obmedzený v právach a nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu; predovšetkým má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy,12) prípadne, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu, na náhradu, ktorá sa rovná pomernej časti priemernej mesačnej mzdy pracovníka národného hospodárstva.

(2) Zamestnávateľ, ktorý vyplatil náhradu mzdy podľa odseku 1, má nárok, aby mu bola vyplatená suma uhradená. Spôsob úhrady členom volebnej komisie ustanoví právnym predpisom Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

(3) Člen okrskovej volebnej komisie má nárok na odmenu za výkon funkcie v čase, keď nemá nárok na náhradu mzdy podľa odseku 1. Výšku odmeny a spôsob jej úhrady a výplaty ustanoví právnym predpisom Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

§ 52

Nároky kandidátov

(1) Kandidát má právo, aby odo dňa nasledujúceho po registrácii kandidátnej listiny, na ktorej je uvedený, do konca dňa predchádzajúceho voľbám, mu ten, u koho je v pracovnom alebo obdobnom pomere (ďalej len „zamestnávateľ“), poskytol pracovné voľno.

(2) Náhradu mzdy mu vyplatí zamestnávateľ, ak o to kandidát požiada.

(3) Zamestnávateľ má právo, aby mu politická strana, na kandidátnej listine ktorej je kandidát zapísaný, uhradila to, čo kandidátovi vzhľadom na náhradu mzdy vyplatil.

(4) Kandidátovi, ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere, vyplatí náhradu mzdy politická strana, na kandidátnej listine ktorej je uvedený.

(5) Náhrada mzdy kandidátov sa vypočíta rovnako ako náhrada mzdy členov volebných komisií.

(6) Okolnosť, že niekto je kandidátom, nesmie mu byť na úkor v jeho pracovnoprávnych alebo obdobných vzťahoch. Doba pracovného voľna podľa odseku 1 sa považuje za dobu výkonu práce.

§ 53

Úhrada volebných nákladov

(1) Výdavky spojené s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, vrátane výdavkov obcí, sa hradia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

(2) Výdavkami podľa odseku 1 nie sú výdavky politických strán spojené s volebnou kampaňou.

(3) Po overení volieb poslancov Národnou radou Slovenskej republiky oznámi predseda Národnej rady Slovenskej republiky Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje o počtoch platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé politické strany. Politickej strane, ktorá vo voľbách získala viac ako tri percentá z celkového počtu odovzdaných platných hlasov v rámci Slovenskej republiky, uhradí sa za každý takýto hlas zo štátneho rozpočtu republiky 60 Sk.

ÔSMA ČASŤ

USTANOVENIA PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ

§ 54

Splnomocňovacie ustanovenia

(1) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

a) ustanoví podrobnosti o úlohách obcí a miestnych orgánov štátnej správy pri

1. utváraní volebných okrskov,

2. zostavovaní zoznamov voličov,

3. vystavovaní voličských preukazov,

4. zabezpečovaní a vybavovaní volebných miestností,

5. úschove hlasovacích lístkov a iných volebných dokumentov;

b) vydá vzory volebných tlačív a zabezpečuje ich rozmnoženie;

c) môže ustanoviť podrobnosti o spolupráci orgánov štátnej správy (§ 50 ods. 1) a pri kontrole pravdivosti údajov (§ 17 ods. 1).

(2) Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydá metodiku spracovania výsledkov hlasovania.

§ 55

Na opatrenia vykonané príslušnými orgánmi štátnej správy a obcami na príprave vykonania tohto zákona už v čase pred začiatkom jeho účinnosti, pokiaľ neodporujú zákonu, sa hľadí tak, akoby boli vykonané za jeho účinnosti.

§ 56

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady.

§ 57

Účinnosť zákona

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia (6. marcom 1990).

Zákon Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb. nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia (16. januárom 1992).

Zákon Slovenskej národnej rady č. 104/1992 Zb. nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia (12. marcom 1992).

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 518/1992 Zb. nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia (13. novembrom 1992).

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 157/1994 Z. z. nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia (28. júnom 1994).

Ivan Gašparovič v. r.

Príloha č.1 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení

ÚZEMIE VOLEBNÝCH KRAJOV

Volebný kraj číslo Názov volebného kraja a jeho sídlo Zahŕňa územie
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
2. Západoslovenský so sídlom v Bratislave Okresy: Bratislava-vidiek, .Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Senica, Topoľčany, Trenčín, Trnava
3. Stredoslovenský so sídlom v Banskej Bystrici Okresy: Banská Bystrica, Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš Lučenec, Martin, Považská Bystrica, Prievidza, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina
4. Východoslovenský so sídlom v Košiciach Okresy: Bardejov, Humenné, Košice-mesto, Košice-vidiek, Michalovce, Poprad, Prešov, Rožňava, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Trebišov, Vranov nad Topľou

Príloha č. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení

VYMEDZENIE VOLEBNÝCH OKRESOV V HLAVNOM MESTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVE

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Volebný okres Zahŕňa územie mestských častí
Bratislava I Staré Mesto
Bratislava II Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice
Bratislava III Nové Mesto, Rača, Vajnory
Bratislava IV Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica
Bratislava V Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čuňovo

Poznámky pod čiarou

1) § 10 ods. 1 a 2 a § 855 Občianskeho zákonníka (úplné znenie vyhlásené pod č.47/1992 Zb.).

2) § 5 ods. 2 písm. b), § 9 ods. 2 písm. a) a § 24 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.

3) Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.Zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona SNR č. 130/1991 Zb.

4) § 3 ods. 2 zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.

5) Zákon Slovenskej národnej rady č. 204/1991 Zb. o Policajnom zbore Slovenskej republiky.Zákon Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky.

6) § 13 a § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.§ 17 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb.§ 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb.

7) § 36 zákona Slovenskej národnej rady č. 204/1991 Zb.

8) Zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách politických hnutiach.

10) § 13 zákona č. 424/1991 Zb.

11) § 14 zákona č. 424/1991 Zb.

11a) Čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

12) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych veci č. 18/1991 Zb. o iných úkonoch vo všeobecnom záujme.