Oznámenie č. 177/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o priateľských vzťahoch a spolupráci

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-177
Čiastka 51/1994
Platnosť od 21.07.1994
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť výmenou ratifikačných listín 16. júna 1994 podľa jej článku 25.

Pôvodný predpis 21.07.1994

177

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. júna 1993 bola v Kyjeve podpísaná Zmluva medzi Slovenskou a Ukrajinou o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci.
Národná rada Slovenskej republiky s ňou vyslovila súhlas uznesením č. 334 z 18. novembra 1993 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 16. apríla 1994.
Zmluva nadobudla platnosť výmenou ratifikačných listín 16. júna 1994 podľa jej článku 25.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci

Slovenská republika a Ukrajina (ďalej len „zmluvné strany“),

majúc na pamäti historické vzťahy priateľstva medzi národmi oboch krajín,

presvedčené o tom, že dobré susedstvo, vzájomná úcta a spolupráca medzi obidvoma štátmi zodpovedajú záujmom národov Slovenskej republiky a Ukrajiny a slúžia vytváraniu kvalitatívne nových vzťahov, založených na rovnoprávnosti a upevňovaní bezpečnostného systému v Európe,

vítajúc súčasné historické zmeny v Európe a vo svojich štátoch, ktoré umožňujú prekonať rozdelenia a konfrontácie v Európe,

riadiac sa cieľmi a princípmi Charty Organizácie Spojených národov a všeobecne uznávanými zásadami a normami medzinárodného práva a konajúc v súlade so záväzkami prijatými v rámci Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe,

potvrdzujúc, že rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd je neoddeliteľnou podmienkou upevnenia mieru a bezpečnosti,

vedomé si nevyhnutnosti budovať vzájomné vzťahy na novom základe, vychádzajúcom zo skúseností z rozvoja politickej, hospodárskej, vedecko-technickej, ekologickej, humanitnej a kultúrnej spolupráce, a s týmto cieľom vytvoriť pre ne zmluvnú základňu na základe vzájomnej výhodnosti,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať svoje vzťahy ako spriatelené štáty. Budú ich budovať na zásadách zvrchovanej rovnosti, územnej celistvosti, nenarušiteľnosti existujúcich štátnych hraníc, mierového riešenia sporov a politickej nezávislosti, nepoužitia sily alebo hrozby silou vrátane ekonomických a iných spôsobov nátlaku, nezasahovania do vnútorných záležitostí, rešpektovania ľudských práv a slobôd, spolupráce medzi štátmi, svedomitého plnenia medzinárodných záväzkov a iných všeobecne uznávaných noriem medzinárodného práva.

Budú uskutočňovať priateľskú spoluprácu v duchu vzájomnej úcty, dobrého susedstva a partnerstva.

Článok 2

Zmluvné strany budú v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov a dokumentmi Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe riešiť spory, ktoré by mohli vzniknúť medzi nimi, výlučne mierovými prostriedkami. Nikdy nepoužijú proti sebe ozbrojené sily.

Zmluvné strany rešpektujú nenarušiteľnosť existujúcich štátnych hraníc a potvrdzujú, že nemajú voči sebe navzájom nijaké územné nároky a nebudú takéto nároky uplatňovať ani v budúcnosti.

Článok 3

Zmluvné strany, konajúc na základe slobody výberu prostriedkov zabezpečujúcich ich bezpečnosť, budú brať do úvahy bezpečnosť druhej zmluvnej strany.

Zmluvné strany potvrdzujú, že bezpečnosť je nedeliteľná, že je nerozlučne spätá s bezpečnosťou všetkých štátov - účastníkov Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe.

Budú všestranne pôsobiť na posilňovanie bezpečnosti a rozvoja spolupráce v Európe s cieľom vytvoriť účinný celoeurópsky bezpečnostný systém. Za týmto účelom budú podporovať zriaďovanie a činnosť stálych inštitúcií a orgánov Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, všemožne napomáhať vytváranie jednotného celoeurópskeho priestoru vo všetkých jeho smeroch.

Článok 4

Zmluvné strany nebudú samy využívať a nedopustia využitie svojho územia na ozbrojenú agresiu alebo nepriateľskú činnosť proti druhej zmluvnej strane.

V prípade, že sa jedna zo zmluvných strán stane predmetom ozbrojeného útoku, druhá zmluvná strana nebude útočníkovi poskytovať nijakú pomoc ani podporu a bude napomáhať vyriešenie konfliktu v súlade so zásadami Charty Organizácie Spojených národov postupmi vypracovanými v rámci Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe.

Tieto záväzky sa nedotýkajú práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z Charty Organizácie Spojených národov.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že rozmiestnenie a činnosť ich ozbrojených síl v priestore spoločných štátnych hraníc budú vždy zodpovedať cieľom a zásadám tejto zmluvy.

Článok 5

V prípade, že vznikne situácia, ktorá podľa názoru jednej zo zmluvných strán predstavuje ohrozenie mieru, jeho narušenie alebo vyvolá medzinárodné napätie v Európe, zmluvné strany uskutočnia konzultácie o možných spôsoboch jej urovnania.

Článok 6

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu v oblasti obrany. Budú aktívne napomáhať proces odzbrojenia, znižovania počtu a postupného odstránenia všetkých druhov zbraní hromadného ničenia, ďalšie obmedzenie stavu ozbrojených síl a výzbroja v Európe na úroveň postačujúcu na obranu, posilnenie opatrení na upevnenie dôvery a bezpečnosti na dvojstrannom a mnohostrannom základe, ako aj vytváranie pevných štruktúr celoeurópskej bezpečnosti.

Článok 7

Zmluvné strany budú rozširovať spoluprácu v medzinárodných organizáciách, najmä v rámci procesu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a ďalších príslušných európskych štruktúr.

Článok 8

Zmluvné strany budú všestranne napomáhať rozvoj stálych a priamych stykov medzi ústrednými orgánmi štátnej moci a správy, ako aj medzi miestnymi orgánmi samosprávy a ich predstaviteľmi.

Stretnutia na najvyššej úrovni sa budú uskutočňovať podľa potreby, avšak nie menej ako jedenkrát za rok.

Ministri zahraničných vecí budú vykonávať pravidelné konzultácie o otázkach spoločného záujmu.

Článok 9

Za účelom zabezpečenia nevyhnutných podmienok na zbližovanie oboch národov na základe priateľstva a dobrého susedstva budú zmluvné strany všestranne napomáhať rozširovanie kontaktov medzi svojimi občanmi, a to tak na úrovni jednotlivých osôb, ako aj štátnych a spoločenských organizácií.

Článok 10

Zmluvné strany budú venovať osobitnú pozornosť rozvoju vzájomne výhodnej spolupráce v hospodárskej oblasti.

Prvoradý význam budú prikladať zdokonaľovaniu mechanizmu vzájomných hospodárskych stykov, približujúc ich v celom komplexe hospodárskej, priemyselnej a vedecko-technickej spolupráce k procesom svetového hospodárstva, ako aj k praxi a normám medzinárodného trhu.

Zároveň sa budú usilovať o udržanie a rozvoj tradičných hospodárskych a obchodných stykov, ktoré sa medzi nimi ako susednými štátmi vytvorili so zreteľom na potreby a reálne možnosti oboch štátov.

Riadiac sa svojím vnútroštátnym zákonodarstvom a vychádzajúc z medzinárodných záväzkov a cieľov tejto zmluvy, budú zmluvné strany zabezpečovať priaznivé hospodárske, finančné, daňové a právne podmienky na podnikateľskú a inú hospodársku činnosť vrátane podpory a vzájomnej ochrany investícií, ako aj zlepšenia podmienok na pohyb tovaru, služieb, kapitálu a pracovnej sily cez hranice. Vo vzájomnej hospodárskej spolupráci nebudú používať diskriminačné opatrenia. Za tým účelom budú zmluvné strany napomáhať uzatváranie príslušných dohôd.

S cieľom realizovať úlohy hospodárskej spolupráce oboch štátov patriace do kompetencie štátnych orgánov zmluvné strany vytvoria Slovensko-ukrajinskú komisiu pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu.

Článok 11

Zmluvné strany budú napomáhať vytváranie priaznivých podmienok na účinnú spoluprácu v oblasti základného a aplikovaného výskumu, pokrokovej techniky a technológie, ako aj na podporu priamych stykov a spoločných iniciatív vedcov, výskumných pracovníkov, vedeckovýskumných ústavov, ústavov akadémií vied a vedecko-výrobných združení oboch štátov.

Článok 12

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu v oblasti ochrany a zlepšenia stavu životného prostredia, predchádzania znečisťovaniu presahujúcemu hranice, zníženia a odstránenia následkov nehôd a živelných pohrôm, najmä černobyľskej katastrofy, racionálneho a úsporného využívania prírodných zdrojov, rozširovania oblastí ekologicky čistých výrob, realizácie vysokoúčinných opatrení na ochranu a obnovu prírody, predovšetkým v pohraničných oblastiach.

Zmluvné strany budú podľa svojich možností spolupracovať pri riešení globálnych a najmä európskych ekologických problémov.

Článok 13

Zmluvné strany budú rozširovať a prehlbovať spoluprácu v oblasti dopravy vrátane zabezpečovania nerušeného tranzitu osôb a tovaru cez územie druhej zmluvnej strany a tiež na zlepšenie pohraničnej dopravy v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a európskym štandardom.

Budú prijímať opatrenia na zjednodušenie a urýchlenie colného odbavovania tovaru a pasovej kontroly osôb na štátnych hraniciach a na otváranie nových hraničných priechodov.

Článok 14

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu pri rozširovaní, zlepšovaní a sledovaní telekomunikačného a poštového spojenia, ako aj v oblasti počítačového spracovania údajov.

Článok 15

Zmluvné strany budú skúmať možnosti a prijímať nevyhnutné opatrenia na zintenzívnenie spolupráce v oblasti energetiky s použitím technológií nenáročných na zdroje.

Článok 16

Zmluvné strany považujú rozšírenie a prehlbovanie tradičných kultúrnych stykov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho bohatstva, za prirodzenú potrebu svojich národov. Budú upevňovať a rozvíjať spoluprácu v oblasti kultúry, vedy, školstva a informácií.

Zmluvné strany zabezpečia svojim občanom široký prístup ku kultúrnym a umeleckým dielam a literatúre, k hromadným oznamovacím prostriedkom druhej zmluvnej strany a za tým účelom budú podporovať štátne, spoločenské a individuálne iniciatívy. Budú napomáhať rozširovanie výmen medzi tvorivými kolektívmi, umeleckými pracovníkmi, odborníkmi, kultúrnymi a školskými inštitúciami na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni, podporovať výučbu jazykov druhej zmluvnej strany.

Zmluvné strany budú spolupôsobiť pri ochrane a poznávaní kultúrneho a umeleckého bohatstva národov druhej zmluvnej strany vrátane ochrany historických a kultúrnych pamiatok, získavania a štúdia archívnych materiálov spojených s históriou obidvoch štátov.

Článok 17

Zmluvné strany budú spolupracovať v oblasti zdravotníctva, sociálneho zabezpečenia, turistiky, športu a výmeny mládeže a na túto spoluprácu budú vytvárať potrebné podmienky.

Článok 18

Zmluvné strany, vychádzajúc z dokumentov Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a ďalších príslušných medzinárodných aktov, sa dohodli, že priateľské vzťahy medzi ich národmi, ako aj mier, spravodlivosť, demokracia a stabilita vyžadujú, aby etnická, kultúrna, jazyková a náboženská svojbytnosť národnostných menšín mala zabezpečenú vzájomnú ochranu a na jej zabezpečenie sa musia vytvoriť potrebné podmienky.

Zmluvné strany uznávajú právo príslušníkov slovenskej menšiny na Ukrajine a ukrajinskej menšiny v Slovenskej republike individuálne alebo spoločne s inými príslušníkmi svojej menšiny na zachovanie, prejav a rozvoj etnickej, kultúrnej, jazykovej a náboženskej svojbytnosti bez akejkoľvek diskriminácie a v podmienkach úplnej rovnosti pred zákonom. Zmluvné strany vykonajú príslušné opatrenia s cieľom realizovať toto právo, najmä na

– štúdium rodného jazyka a vyučovanie v ňom, jeho slobodné používanie,

– prístup k informáciám v tomto jazyku, ich rozširovanie a výmenu,

– zakladanie a hmotné zaopatrenie vlastných osvetových, kultúrnych, náboženských a iných organizácií, spoločností alebo asociácií v rámci svojej krajiny a účasť na činnosti medzinárodných nevládnych organizácií.

Článok 19

Zmluvné strany budú navzájom zabezpečovať starostlivosť o vojenské hroby a pomníky na svojom území, ich udržiavanie a prístup k nim.

Rovnako budú spolupracovať pri zisťovaní a udržiavaní pohrebísk občanov druhej zmluvnej strany na svojom území.

Článok 20

Zmluvné strany budú spolupracovať v oblasti boja proti zločinnosti vrátane jej organizovaných foriem, ktoré majú medzinárodný charakter, v boji proti terorizmu, vzdušnému a námornému pirátstvu, ilegálnej migrácii, korupcii, nezákonným finančným operáciám, falšovaniu peňazí, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami, nezákonnému obchodu so zbraňami, muníciou, výbušninami, otravnými a rádioaktívnymi látkami, pašeráctvu vrátane nezákonného vývozu kultúrnych hodnôt.

Zmluvné strany budú spolupracovať v otázkach vzájomnej právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach.

Článok 21

Zmluvné strany budú spory spojené s výkladom alebo realizáciou tejto zmluvy riešiť prostriedkami mierového urovnania prijatými v medzinárodnom práve, najmä v Charte Organizácie Spojených národov a v dokumentoch Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe.

Článok 22

Táto zmluva nie je namierená proti žiadnemu tretiemu štátu a nedotýka sa práv a záväzkov vyplývajúcich z platných dvojstranných a mnohostranných dohôd, ktoré zmluvné strany uzatvorili s tretím štátom.

Článok 23

Otázka, ktoré zmluvy uzatvorené medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík do vyhlásenia nezávislosti Ukrajiny a ktoré zmluvy uzatvorené medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Ukrajinou do vyhlásenia nezávislosti Slovenskej republiky zostávajú v platnosti medzi Slovenskou republikou ako jedným z nástupníckych štátov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Ukrajinou ako jedným z nástupníckych štátov Zväzu sovietskych socialistických republík, bude upravená v samostatnej dohode.

Článok 24

Táto zmluva sa uzatvára na dobu 10 rokov. Potom sa bude jej platnosť automaticky predlžovať vždy na nasledujúce päťročné obdobie, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie najmenej jeden rok pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

Článok 25

Táto zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín.

Výmena ratifikačných listín sa uskutoční v Bratislave.

Článok 26

Táto zmluva bude zaregistrovaná v Sekretariáte Organizácie Spojených národov podľa článku 102 Charty Organizácie Spojených národov.

Dané v Kyjeve 29. júna 1993 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a ukrajinskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Michal Kováč v. r.

Za Ukrajinu:

Leonid Kravčuk v. r.