Uznesenie č. 174/1994 Z. z.Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyslanie vojenských pozorovateľov Armády Slovenskej republikydo monitorovacej misie v rámci Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe do Náhorného Karabachu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-174
Čiastka 51/1994
Platnosť od 21.07.1994
Pôvodný predpis 21.07.1994

174

UZNESENIE

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 30. júna 1994

k návrhu na vyslanie vojenských pozorovateľov Armády Slovenskej republiky do monitorovacej misie v rámci Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe do Náhorného Karabachu

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla takto:

Článok 1

Súhlasí s návrhom vlády Slovenskej republiky na vyslanie vojenských pozorovateľov Armády Slovenskej republiky do monitorovacej misie v rámci Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe do Náhorného Karabachu.

Článok 2

Vyslovuje súhlas s vyslaním vojenských pozorovateľov Armády Slovenskej republiky do monitorovacej misie v rámci Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe do Náhorného Karabachu.

Ivan Gašparovič v. r.