Vyhláška č. 164/1994 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných mincí v hodnote 200 Sk k 100. výročiu narodenia Janka Alexyho

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-164
Čiastka 46/1994
Platnosť od 29.06.1994 do31.12.2008
Účinnosť od 01.07.1994 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.
Znenie 01.07.1994

164

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 23. júna 1994

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 100. výročiu narodenia Janka Alexyho

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 100. výročia narodenia Janka Alexyho sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák").

(2) Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi. Jeho hmotnosť je 20 g a priemer 34 mm. Na hrane mince je vlys. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000.

§ 2

(1) Na líci dvestokorunáka uprostred mincového poľa je vyobrazená hlava ženy z diela Janka Alexyho „Pastierka". Pod hlavou ženy je označenie hodnoty dvestokorunáka „200 Sk". Pri spodnom okraji mince je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA" a letopočet razby „1994" sú umiestnené v troch zvislých riadkoch zhora nadol pri ľavom okraji mince.

(2) Na rube dvestokorunáka je vyobrazený trojštvrťový profil Janka Alexyho. Skratka mena a priezvisko „J. Alexy" sú ako faksimile podpisu umiestnené vpravo od trojštvrťového profilu zdola nahor za zvislou čiarou. Letopočty narodenia a úmrtia Janka Alexyho „1894-1970" sú rovnobežné s faksimile podpisu pri pravom okraji mince. Vľavo od portrétu v úrovni okraja goliera je umiestnená značka Štátnej mincovne Kremnica „MK" medzi dvoma razidlami a iniciálka priezviska autora návrhu dvestokorunáka Štefana Novotného „N".


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1994.


Vladimír Masár v.r.


Obrázek 01