Vyhláška č. 163/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 221/1993 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-163
Čiastka 46/1994
Platnosť od 29.06.1994 do25.05.1995
Účinnosť od 01.08.1994 do25.05.1995
Zrušený 98/1995 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. augustom 1994

Znenie 01.08.1994

163

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 20. júna 1994,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 221/1993 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 9/1993 Z. z. o zdravotnom poistení a hospodárení s Fondom zdravotného poistenia po dohode s Národnou poisťovňou a so súhlasom Ministerstva financií Slovenskej republiky ustanovuje:


Čl.I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 221/1993 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 znie:

(1) Zoznam zdravotníckych výkonov obsahuje ich bodové hodnotenie a maximálne ceny ústavnej zdravotníckej starostlivosti, podľa ktorých Národná poisťovňa a regionálne národné poisťovne vykonávajú úhrady zmluvnému zdravotníckemu zariadeniu.".

2. V § 3 druhá veta znie:

„Maximálne ceny bodu a maximálne ceny ústavnej zdravotníckej starostlivosti, ceny liečiv, zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb určuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa cenových predpisov.4)".

3. V Zozname zdravotníckych výkonov sa vykonávajú zmeny, ktoré tvoria prílohu tejto vyhlášky.3a)

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a) znie:

3a) Zmeny v Zozname zdravotníckych výkonov sa uverejnia ako samostatná publikácia.".

4. Zoznam liečiv, zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb sa nahrádza znením, ktoré tvorí prílohu tejto vyhlášky.3)


Čl.II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1994 s výnimkou bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. augustom 1994.


Tibor Šagát v.r.