Oznámenie č. 161/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o vývoze určitých textilných výrobkov zo Slovenskej republiky do Nórska

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-161
Čiastka 45/1994
Platnosť od 28.06.1994 do31.12.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa článku 16. 1. januára 1993 a bude platná do 31. decembra 1994.

Pôvodný predpis 28.06.1994

161

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. októbra 1993 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o vývoze určitých textilných výrobkov zo Slovenskej republiky do Nórska.

Dohoda nadobudla platnosť podľa článku 16. 1. januára 1993 a bude platná do 31. decembra 1994.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o vývoze určitých textilných výrobkov zo Slovenskej republiky do Nórska

Úvod

1. Táto dohoda obsahuje režim týkajúci sa vývozu určitých textilných výrobkov zo Slovenskej republiky do Nórska, ktorý bol dohodnutý medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva.

2. Tento režim bol vypracovaný vo vzťahu k Dohovoru o medzinárodnom obchode s textíliami (ďalej len „Dohovor"), ktorého platnosť bola predĺžená protokolmi z 31. júla 1986, 31. júla 1991 a 9. decembra 1992, najmä so zreteľom na ustanovenia článkov 1.2, 1.6 a 4 Dohovoru (MFA).

Predmet dohody

3. Tento režim sa vzťahuje na vývozy textilných výrobkov zo Slovenskej republiky do Nórska, ktorých prehľad uvádza príloha A tejto dohody, ak sú vyrobené z bavlny, vlny, chemických vlákien alebo ich zmesí, v ktorých niektoré alebo všetky tieto vlákna v kombinácii tvoria prevládajúcu zložku výrobku, alebo ich obsah vo výrobku predstavuje 50 % alebo viac (alebo obsah vlny je 17 % alebo viac).

Klasifikácia

4. Za účelom klasifikácie textilných výrobkov do príslušných kategórií sa použije špecifikácia uvedená v prílohe A.

5. V prípade rozdielnych názorov kompetentných orgánov Slovenskej republiky a Nórska na klasifikáciu výrobkov podľa tejto dohody sa podľa bodu 14 uskutočnia konzultácie s cieľom dosiahnuť dohodu o vhodnej klasifikácii príslušných výrobkov a vyriešiť vzniknuté problémy. Preto len čo sa vyskytne rozdielny názor na klasifikáciu výrobkov, kompetentné orgány Nórska budú o tom informovať kompetentné orgány Slovenskej republiky. Aby sa predišlo narušeniu obchodu v prípadoch nedohodnutých klasifikácií, budú sa sporné výrobky importovať na základe klasifikácie určenej kompetentnými nórskymi úradmi v zhode s ustanoveniami tejto dohody.

Množstevné limity

6. Slovenská republika bude v každom časovom období v priebehu trvania tejto dohody obmedzovať vývozy výrobkov do Nórska na výšku limitov stanovených v prílohe B tejto dohody.

Konzultáciou určené limity

6.

a) Kategórie v prílohe B označené znamienkom + podliehajú limitom určeným konzultáciou.

b) V prípade, že vláda Slovenskej republiky má záujem vyvážať textilné výrobky do Nórska nad príslušné limity určené konzultáciou, požiada o vyššie limity. Vláda Nórskeho kráľovstva bude pohotovo reagovať a vynaloží všetko úsilie, aby záležitosť rozhodla do 14 pracovných dní od prijatia prvej žiadosti. Ak pre problémy spôsobené narušením trhu alebo jeho reálnym rizikom vláda Nórskeho kráľovstva nebude môcť plne vyhovieť žiadosti v prípade kategórie uvedenej v prílohe A tejto dohody, bude o tom informovať vládu Slovenskej republiky.

c) Vláda Nórskeho kráľovstva poskytne v súlade s paragrafmi I a II prílohy A Dohovoru údaje s cieľom odôvodniť zaujaté stanovisko. Ak sa nedohodne inak, obidve vlády začnú najneskôr do 30 dní po nórskom odmietnutí žiadosti konzultácie a vynaložia všetko úsilie, aby sa skončili do 30 dní od ich začatia. Kým sa nedosiahne vzájomne uspokojivá zmena v predmete konzultácie, dodávky neprekročia existujúce konzultované limity.

Ustanovenia o flexibilite

7.

a) Ak v ktoromkoľvek vymedzenom období tejto dohody nie sú v ktorejkoľvek kategórii plne využité množstevné limity špecifikované v prílohe B tejto dohody, vláda Slovenskej republiky môže po predchádzajúcom oznámení vláde Nórskeho kráľovstva počas nasledujúceho 12-mesačného obdobia schvaľovať vývozy ďalších množstiev (prenosy), ekvivalentných týmto nevyčerpaným množstvám za predpokladu, že tieto vývozy sú v rovnakých kategóriách a neprekročia množstvá percentuálne určené v stĺpci d) prílohy B.

b) Počas každého vymedzeného obdobia tejto dohody môže vláda Slovenskej republiky po predchádzajúcom oznámení vláde Nórskeho kráľovstva schváliť vývozné množstvá nad rámec limitov špecifikovaných v prílohe B tejto dohody do výšky percentuálne určenej v stĺpci e) prílohy B, zvýšené príslušným indexom rastu týchto limitov (predčasné použitie) na dané obdobie. Vláda Slovenskej republiky bude informovať vládu Nórskeho kráľovstva o tom, kde boli zvýšené stanovené množstevné limity predčasným použitím, a dodané množstvá započíta do zodpovedajúcich množstevných limitov, ktoré boli alebo môžu byť schválené na nasledujúce obdobie.

c) Počas každého vymedzeného obdobia tejto dohody vláda Slovenskej republiky po predchádzajúcom oznámení vláde Nórskeho kráľovstva môže schváliť ďalšie vývozy nad rámec limitov špecifikovaných v prílohe B tejto dohody do výšky percentuálne danej v stĺpci f) prílohy B, zvýšenej zodpovedajúcim indexom rastu (presun). Zvýšenie množstevných limitov sa bude kompenzovať korešpondujúcim znížením jedného alebo viacerých iných množstevných limitov na základe prevodných faktorov uvedených v stĺpci h) prílohy B.

Administratíva

8. Vývozy textilných výrobkov uvedených v prílohe B zo Slovenskej republiky do Nórska budú predmetom dvojitého kontrolného systému, vykonávaného nórskymi a slovenskými orgánmi v rozsahu špecifikovanom v prílohe C tejto dohody.

Obchádzanie dohody

9. Vláda Slovenskej republiky a vláda Nórskeho kráľovstva súhlasia s plnou spoluprácou pri rokovaniach o problémoch vzťahujúcich sa na obchádzanie režimu podľa tejto dohody.

Ak informácia, ktorú má Nórsko k dispozícii, naznačuje, že výrobky slovenského pôvodu uvedené v prílohe B tejto dohody boli dodané do Nórska z dôvodu prekládky, presmerovania alebo z iného dôvodu, čím sa obišiel režim daný touto dohodou, môže Nórsko požiadať o konzultácie v súlade s bodom 14 tejto dohody s cieľom dohodnúť sa na primeranom riešení.

Ak strany nedosiahnu obojstranné uspokojivé riešenie do 51 dní od dátumu prijatia žiadosti o konzultácie, Nórske orgány môžu v prípade, že bol poskytnutý spoľahlivý dôkaz o obchádzaní dohody a problém nebol vyriešený konzultáciami, uskutočniť príslušnú úpravu množstevných limitov predmetných výrobkov na daný alebo nasledujúci kalendárny rok.

Sezónne výkyvy

10. Vláda Slovenskej republiky sa bude usilovať vydávaním vývozných povolení zaručiť, aby vývozy textilných výrobkov podliehajúcich množstevným limitom podľa tejto dohody boli, pokiaľ je to možné, rovnomerne rozložené na celý rok, pričom sa bude brať do úvahy možnosť koncentrácie vývozov v dôsledku bežných sezónnych vplyvov.

Pravidlá pôvodu

11. Pôvod výrobkov podľa tejto dohody bude určený v súlade s pravidlami platnými v Nórsku a postupmi na kontrolu pôvodu výrobkov stanovenými v prílohe C. Akékoľvek zmeny v týchto pravidlách druhá strana oznámi slovenským orgánom.

Reexporty

12. Vývozy textilných výrobkov zo Slovenskej republiky do Nórska podľa tejto dohody nebudú podliehať množstevným limitom uvedeným v prílohe B za predpokladu, že vývozná licencia potvrdí, že predmetné výrobky sú určené na reexporty mimo Nórska. Ak kompetentné nórske orgány majú dôkaz o tom, že výrobky vyvezené zo Slovenskej republiky oproti množstevným limitom daným prílohou B boli následne reexportované mimo Nórska, budú o tom informovať vládu Slovenskej republiky. Po prijatí takéhoto oznámenia môže vláda Slovenskej republiky povoliť na bežný kalendárny rok vývozy identických množstiev výrobkov v rámci tej istej kategórie, ktoré sa nezapočítajú do množstevných limitov ustanovených v prílohe B.

Výmena štatistických údajov

13. Vláda Slovenskej republiky a vláda Nórskeho kráľovstva sa zaväzujú poskytnúť si navzájom štvrťročné štatistické údaje o všetkých vývozných a dovozných povoleniach vydaných úradmi na výrobky každej kategórie podľa prílohy B tejto dohody za vymedzené obdobie. Každú správu predložia vždy pred koncom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, ktorého sa správa týka.

Konzultácie

14. Vláda Slovenskej republiky a vláda Nórskeho kráľovstva súhlasia s konzultáciou akejkoľvek otázky vzniknutej pri aplikácii dohody, ak o to požiada niektorá zo strán. Každú žiadosť o konzultáciu treba písomne predložiť druhej strane spolu s uvedením dôvodov a okolností, ktoré viedli k predloženiu žiadosti. Strany začnú konzultácie najneskôr do 30 dní od predloženia žiadosti s cieľom dosiahnuť obojstranne uspokojivé riešenie v súlade s ustanoveniami tejto dohody najneskôr do ďalších 30 dní.

Iné textilné výrobky

15. Obidve strany si v súlade s Dohovorom (MFA) vyhradzujú svoje práva týkajúce sa textilných výrobkov, ktoré nie sú predmetom tejto dohody.

Všeobecné ustanovenia

16. Táto dohoda nadobudne platnosť 1. januárom 1993 a platí do 31. decembra 1994.

17. Ktorákoľvek strana môže kedykoľvek navrhnúť úpravy tejto dohody. Úpravy sa prekonzultujú v súlade s postupmi uvedenými v bode 14. Ktorákoľvek strana môže túto dohodu kedykoľvek vypovedať s tým, že výpoveď musí predložiť najmenej 60 dní vopred. V takom prípade sa platnosť dohody ukončí uplynutím výpovednej lehoty. Prílohy tejto dohody sa považujú za jej neoddeliteľnú súčasť.

Dané v Bratislave 11. októbra 1993 v dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku, pričom obe majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jaroslav Kubečka v.r.

Za vládu

Nórskeho kráľovstva:

John Egil Grieg v.r.

Příloha 01

Príloha A

KATEGÓRIE VÝROBKOV PODLIEHAJÚCICH DOHODE

Číslo kategórie Merná jednotka Opis
1 ks pánske, chlapčenské, dámske a dievčenské vrchné odevy z tkanív:
&nbsp &nbsp - saká, saká šité na mieru, blejzre, vesty, športové saká (vrátane častí lyžiarskych odevov), vetrovky a podobné odevy, párky, jednokusové a podobné odevy, ako sú časti oblekov, súprav a kostýmov (pre chlapcov a dievčatá s výškou nad 152 cm)
2 ks pánske, chlapčenské, dámske, dievčenské vrchné odevy z tkanín:
&nbsp &nbsp - nohavice, šponovky, džínsové nohavice, krátke nohavice a pod. (vrátane nohavíc s náprsenkou) iné ako plavky a šortky, tiež časti odevov a súprav (pre chlapcov a dievčatá nad 152 cm)
7 kg posteľná bielizeň
70 kg viazaná sieťovina, hotové rybárske siete, iné hotové siete a pod.

Příloha 02

Príloha B

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (h)
Kategória číslo Množstevný limit l.jan. 31. dec. 1993 Ročný rast% Prenos% Predčasné použitie% Presun% Prevodný faktor m. j.%kg
1 65 000 ks 3 10 5 3 1
2 150 000 ks 3 10 5 3 1,5
7 30 000 kg 3 10 5 3 1
70+ 6 180 kg 3 10 5 3 1

Příloha 03

Príloha C

ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA

1. Zodpovedné úrady Slovenskej republiky vydajú vývozné povolenia na zásielky výrobkov zahrnutých v prílohe B, určené na vývoz do Nórska. Vývozné povolenia budú v súlade so vzorom priloženým v prílohe D.

2. Na výrobky zahrnuté v prílohe B vydajú úrady Slovenskej republiky vývozné povolenia v takom rozsahu, aký bol dohodnutý v tejto dohode. Vývozné povolenie musí potvrdzovať, že množstvo výrobkov je v súlade s kvótou predpísanou pre danú kategóriu príslušného výrobku.

3. Každé vývozné povolenie sa bude vzťahovať len na jednu kategóriu alebo jeden výrobok uvedený v prílohe B tejto dohody.

4. Vývoz sa bude riadiť kvótami stanovenými na rok, v ktorom sa uskutoční odoslanie tovaru.

5. Predloženie vývozného povolenia podľa bodu 7 bude mať účinnosť najdlhšie do 31. januára vývozného roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol tovar, na ktorý sa vzťahuje vývozné povolenie, odoslaný.

6. Dovoz textilných výrobkov do Nórska v rámci kvóty sa uskutoční na základe predloženia príslušných dovozných povolení. Príslušné nórske úrady vydajú také povolenie automaticky do desiatich pracovných dní od predloženia príslušného exportného povolenia dovozcom.

7. Zodpovedné nórske úrady treba ihneď informovať o stiahnutí alebo pozmenení akéhokoľvek vývozného povolenia, ktoré už bolo vydané. Zodpovedné nórske úrady zrušia už vydané dovozné povolenia, ak príslušné vývozné povolenie bolo zrušené. Ak však zodpovedné nórske úrady nedostali informácie o stiahnutí alebo zrušení vývozného povolenia ani po dovezení tovaru do Nórska, jeho množstvo pripočítajú k limitu danej kategórie a príslušného obdobia a čo najskôr po prijatí oznámenia o stiahnutí vývozného povolenia to oznámia úradom Slovenskej republiky.

8. Ak zodpovedné nórske úrady zistia, že celkové množstvá, na ktoré sa vzťahujú vývozné povolenia vydané úradmi Slovenskej republiky, týkajúce sa určitej kategórie v ktoromkoľvek období, prekročia limit stanovený pre túto kategóriu, nórske úrady môžu pozastaviť ďalšie vydávanie dovozných dokladov. V takom prípade zodpovedné nórske úrady budú o tom informovať úrady Slovenskej republiky a iniciujú osobitné konzultácie podľa bodu 14 dohody.

9. Vydanie príslušných dovozných dokumentov na vývoz výrobkov slovenského pôvodu uvedených v prílohe B, ktoré však nie sú zahrnuté vo vývozných povoleniach vydaných úradmi Slovenskej republiky v súlade s ustanoveniami tejto prílohy, môžu zodpovedné nórske úrady zamietnuť.

10. Vývozné povolenie môže obsahovať riadne označené dodatočné kópie, vyhotovené v angličtine. Ak sú vyplnené rukou, musí to byť atramentom a paličkovým písmom. Pre zodpovedné nórske úrady je ako platný dokument prijateľný len originál, jasne označený ako „originál“ na účel vývozu do Nórska, v súlade s ustanoveniami tejto dohody.

11. Každé vývozné povolenie bude mať poradové číslo, podľa ktorého ho možno identifikovať. Bude obsahovať aj tieto údaje:

a) krajinu určenia,

b) krajinu pôvodu,

c) meno a adresu vývozcu (ak je to možné, výrobcu),

d) meno a adresu dovozcu,

e) úplný opis tovaru vrátane tarifných klasifikačných čísel, ak je to možné, podľa systému vyvážajúcej krajiny, ako aj podľa nórskeho systému,

f) príslušné číslo kategórie a opis podľa prílohy A dohody,

g) hodnota F.O.B.,

h) množstvo v jednotkách podľa prílohy A,

i) predpokladané miesto a čas odoslania - spôsob prepravy.

12. V prípade krádeže, straty alebo zničenia vývozného povolenia slovenského pôvodu vývozca môže požiadať zodpovedné vládne úrady o vydanie duplikátu na základe vývozných dokladov, ktoré vlastní. Duplikát alebo akékoľvek osvedčenie alebo povolenie takto vydané bude mať označenie „duplikát“. Duplikát musí obsahovať dátum vydania originálneho vývozného povolenia.

13. Vláda Slovenskej republiky pošle Ministerstvu zahraničných vecí Nórska mená a adresy vládnych úradov alebo iných orgánov oprávnených vydávať a overovať vývozné povolenia spolu so vzormi pečiatok, ktoré budú používať. Vláda Slovenskej republiky taktiež upovedomí ministerstvo o všetkých zmenách týkajúcich sa tejto informácie.

Príloha D

Príloha 01

Príloha 04