Zákon č. 159/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-159
Čiastka 44/1994
Platnosť od 28.06.1994 do31.12.2005
Účinnosť od 28.06.1994 do31.12.2005
Zrušený 7/2005 Z. z.
Znenie 28.06.1994

159

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 8. júna 1994,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 67 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Tento zákon sa nepoužije na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky a nakladanie s jeho majetkom ako dlžníka.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.