Zákon č. 157/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-157
Čiastka 44/1994
Platnosť od 28.06.1994 do30.09.2004
Účinnosť od 28.06.1994 do30.09.2004
Zrušený 333/2004 Z. z.
Znenie 28.06.1994

157

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 7. júna 1994,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 104/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 518/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1, § 3, § 9 ods. 1, § 11 ods. 1, § 17 ods. 3, § 53 ods. 1 a 3 sa slová „Slovenská národná rada“ nahrádzajú slovami „Národná rada Slovenskej republiky“.

2. V § 2 ods. 1, § 3 a § 5 ods. 2 a 4 sa slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.

3. V § 4 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „podľa volebných okrskov.“.

4. V § 4 sa vypúšťa odsek 3.

5. V § 5 ods. 4 sa slovo „bydlisko“ nahrádza slovami „trvalý pobyt“.

6. V § 10 ods. 3 sa slová „zariadeniach ústavov národného zdravia“ nahrádzajú slovami „zdravotníckych zariadeniach“.

7. V § 10 sa vypúšťa odsek 5.

8. V § 11 sa vypúšťa odsek 11.

9. V § 13 ods. 3 písm. h) znie:

h) odovzdá volebné dokumenty do úschovy Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky,“.

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).

10. V § 14 ods. 3 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová „o voľbách,“.

11. V § 14 ods. 3 písm. e) znie:

e) vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v kraji a odovzdá ju Slovenskej volebnej komisii,“.

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).

12. § 15 ods. 3 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) volebné dokumenty odovzdá do úschovy okresnému úradu.“.

13. V § 16 ods. 2 sa pripája veta: „Okrsková volebná komisia však musí mať najmenej 5 členov.“.

14. V § 17 ods. 1 písm. b) sa slová „miesto trvalého pobytu“ nahrádzajú slovami „trvalý pobyt; trvalým pobytom sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu“.

15. V § 17 ods. 4 písm. b) sa za slovo „vek“ vkladajú slová „rodné číslo,“.

16. V § 17 ods. 5 sa za slová „Na kandidátnej listine môže politická strana“ vkladajú slová „uviesť svoj grafický znak a“.

17. V § 17 ods. 8 sa číslovka „40“ nahrádza číslovkou „50“.

18. V § 17 ods. 9 sa vypúšťa druhá veta a nahrádza vetou: „Na takto vzniknutú koalíciu sa použijú primerane ustanovenia tohto zákona týkajúce sa politickej strany, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 41).“.

19. V § 19 ods. 5 sa vypúšťa druhá a tretia veta.

20. § 20 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Krajská volebná komisia zašle písomnú informáciu o kandidátoch na zaregistrovaných kandidátnych listinách starostom obcí, ktorí zabezpečia, aby najneskôr do troch dní pred dňom volieb bola informácia doručená všetkým voličom.“.

21. V § 22 ods. 1 sa slovo „rozmnoženie“ nahrádza slovami „potrebný počet“ a pred slovo „kandidátnych“ sa vkladá slovo „zaregistrovaných“.

22. V § 22 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „pričom na hlasovacích lístkoch sa neuvádzajú rodné čísla kandidátov a namiesto trvalého pobytu kandidátov sa uvádza obec ich trvalého pobytu“.

23. V § 22 ods. 3 znie:

(3) Predseda krajskej volebnej komisie zašle hlasovacie lístky starostom obcí, ktorí zabezpečia, aby hlasovacie lístky boli doručené v deň volieb všetkým okrskovým volebným komisiám.“.

24. § 22 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Volič dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deň konania volieb.“.

25. V § 23 ods. 2 sa slová „verejným informačným prostriedkom“ nahrádzajú slovami „hromadným informačným prostriedkom“.

26. V § 23 ods. 6 sa slová „v prospech politickej strany“ nahrádzajú slovami „v prospech alebo neprospech politickej strany alebo kandidáta“ a slová „verejných informačných prostriedkoch“ sa nahrádzajú slovami „hromadných informačných prostriedkoch“.

27. V § 23 ods. 9 sa slová „vo verejných informačných prostriedkoch“ nahrádzajú slovami „v hromadných informačných prostriedkoch“.

28. V § 24 ods. 1 druhá veta znie: „Vyhlásenie volieb sa uverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.

29. V § 25 sa slovo „ustanoví“ nahrádza slovom „určí“ a vypúšťajú sa slová „všeobecne záväzným nariadením“.

30. V § 26 ods. 1 sa v druhej vete za slovo „obálok“ pripájajú slová „rovnakej veľkosti, akosti a farby, opatrených odtlačkom úradnej pečiatky obce (ďalej len “obálka„)“.

31. V § 28 ods. 1 znie:

(1) Voliči predstupujú pred okrskovú volebnú komisiu a hlasujú osobne. Zastúpenie nie je prípustné. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.“.

32. V § 28 ods. 2 znie:

(2) Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť a po zázname v oboch rovnopisoch zoznamu voličov dostane od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku a hlasovacie lístky. Ak volič nepredloží preukaz totožnosti a žiadny z členov okrskovej volebnej komisie ho nepozná, komisia ho požiada, aby svoju totožnosť preukázal svedectvom dvoch komisii známych osôb; ak tak volič neurobí do ukončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní.“.

33. V § 28 ods. 3 v poslednej vete sa za slová „hlasovacie lístky“ pripájajú slová „a prázdnu obálku“.

34. V § 28 ods. 4 posledná veta novo znie: „Na iné úpravy hlasovacieho lístka sa neprihliada.“.

35. V § 28 ods. 7 sa dopĺňa veta: „V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi aspoň dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, obálkou a hlasovacími lístkami; vyslaní členovia okrskovej volebnej komisie zabezpečia, aby bola zachovaná tajnosť hlasovania.“.

36. V § 30 sa vypúšťajú slová „po dohode s okresnou volebnou komisiou“.

37. V § 36 ods. 2 sa text za slovom „komisia“ nahrádza slovami „výsledky hlasovania v ostatných volebných okrskoch odovzdať krajskej volebnej komisii“.

38. § 37 vrátane nadpisu znie:

㤠37

Zber výsledkov hlasovania v okresnej volebnej komisii

Okresná volebná komisia zhromaždí výsledky hlasovania z jednotlivých okrskových volebných komisií a prostredníctvom svojho odborného (sumarizačného) útvaru overí úplnosť zápisníc okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. Pri tejto činnosti môžu byť prítomní len členovia volebných komisií a členovia ich odborných (sumarizačných) útvarov a osoby, ktorým na to dala povolenie Slovenská volebná komisia. Overené zápisnice zašle bezodkladne krajskej volebnej komisii.“.

39. V § 42 ods. 1 sa slová „zväčšeným o jeden; celé číslo, ktoré vyšlo týmto delením a zaokrúhlené na jednotky, je krajským volebným číslom“ nahrádzajú slovami „zväčšeným o číslo jeden; číslo, ktoré vyšlo týmto delením zaokrúhlené na celé číslo, je krajským volebným číslom.“.

40. V § 44 ods. 3 sa na konci pripája veta: „Zároveň oznámi všetkým kandidátom zapísaným na zaregistrovaných kandidátnych listinách výsledky volieb s uvedením konečného poradia kandidátov po úprave poradia podľa preferenčných hlasov.“.

41. V § 51 ods. 1 znie:

(1) Funkcia člena volebnej komisie je čestnou funkciou. Člen volebnej komisie nesmie byť pre výkon svojej funkcie obmedzený v právach a nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu; predovšetkým má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy 12), prípadne, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu, na náhradu, ktorá sa rovná pomernej časti priemernej mesačnej mzdy pracovníka národného hospodárstva.“.

42. V § 51 ods. 2 sa za slová „Spôsob úhrady“ vkladajú slová „členom volebnej komisie“.

43. V § 53 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

44. V § 53 ods. 3 sa slovo „dve“ nahrádza slovom „tri“ a slová „15 Kčs“ slovami „60 Sk“.

45. V § 54 sa vypúšťa odsek 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2 a slová „Slovenský štatistický úrad“ sa nahrádzajú slovami „Štatistický úrad Slovenskej republiky“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady č. 104/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 518/1992 Zb. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.