Zákon č. 151/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-151
Čiastka 42/1994
Platnosť od 22.06.1994 do31.12.1996
Účinnosť od 22.06.1994 do31.12.1996
Zrušený 387/1996 Z. z.
Znenie 22.06.1994

151

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 31. mája 1994,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl.I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 488/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 247/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 319/1993 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.

2. § 16 sa dopĺňa odsekmi 3, 4 a 5, ktoré znejú:

(3) Obvodný úrad práce, ktorý zaeviduje uchádzača o zamestnanie, písomne oznámi túto skutočnosť obecnému, mestskému alebo miestnemu úradu v mieste trvalého bydliska uchádzača o zamestnanie do piatich pracovných dní odo dňa prijatia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

(4) Obvodný úrad práce, ktorý vyradí uchádzača o zamestnanie, písomne oznámi túto skutočnosť obecnému, mestskému alebo miestnemu úradu v mieste trvalého bydliska uchádzača o zamestnanie do piatich pracovných dní odo dňa vyradenia občana z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

(5) Obvodný úrad informuje obecný, miestny a mestský úrad v mieste trvalého bydliska uchádzača o zamestnanie o všetkých svojich rozhodnutiach podľa § 13 písm. e).".


Čl.II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady č. 488/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z.z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 247/1993 Z.z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 319/1993 Z.z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z.z. a týmto zákonom.

Čl.III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v.r.

Ivan Gašparovič v.r.

Jozef Moravčík v.r.