Zákon č. 150/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 63/1950 Zb. o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-150
Čiastka 42/1994
Platnosť od 22.06.1994
Účinnosť od 22.06.1994 do19.05.2016
Zrušený 335/2011 Z. z.
Znenie 22.06.1994

150

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 31. mája 1994,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 63/1950 Zb. o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl.I

Zákon č. 63/1950 Zb. o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 sa vypúšťa.

2. § 2 znie:

㤠2

Pestovanie tabaku a tabakového semena upraví osobitný predpis.".

3. § 3 až 5 vrátane označenia dielu a nadpisu sa vypúšťajú.

4. § 8 znie:

㤠8

(1) Fyzická osoba, ktorá podniká vo výrobe tabakových výrobkov alebo v dobývaní, úprave a zušľachťovaní soli, je povinná zapísať sa do obchodného registra.1)

(2) Právnická osoba a fyzická osoba, ktoré už podnikajú so soľou, sú povinné ohlásiť živnosť2) na túto činnosť do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(3) Podmienkou zápisu fyzickej osoby a právnickej osoby podnikajúcich vo výrobe tabakových výrobkov do obchodného registra je preukázanie sa osvedčením Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Podmienky vydania osvedčenia upraví Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky osobitným predpisom.

(4) Právnická osoba, ktorá už podniká vo výrobe tabakových výrobkov a je ku dňu účinnosti tohto zákona zapísaná v obchodnom registri, sa považuje za osobu, ktorá podniká podľa tohto zákona.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 1) a 2) znejú:

1) § 3 ods. 2 Obchodného zákonníka.

2) § 45 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.".

5. § 9 a 10 sa vypúšťajú.


Čl.II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.