Oznámenie č. 145/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o čerpaní a zúčtovaní poistného plateného štátom v roku 1994

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-145
Čiastka 40/1994
Platnosť od 17.06.1994
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Pôvodný predpis 17.06.1994

145

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 18a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky

výnos z 5. mája 1994 č. 578/3/1994-KM a č. 1706/1994-A, ktorým sa upravujú podrobnosti o čerpaní a zúčtovaní poistného plateného štátom v roku 1994.

Tento výnos upravuje podrobnosti o čerpaní a zúčtovaní poistného plateného štátom podľa § 18 ods. 7 až 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie v roku 1994 a týka sa vzťahov ústredných orgánov štátnej správy a Národnej poisťovne a poisťovní zriadených podľa osobitného zákona v súlade s § 49 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pod č. 2/1994.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.