Oznámenie č. 144/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o obchodno-hospodárskych vzťahoch v roku 1994

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-144
Čiastka 40/1994
Platnosť od 17.06.1994
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 8. apríla 1994 na základe článku 8.

Pôvodný predpis 17.06.1994

144

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. apríla 1994 bol v Moskve podpísaný Protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o obchodno-hospodárskych vzťahoch v roku 1994. Protokol nadobudol platnosť 8. apríla 1994 na základe článku 8.

PROTOKOL

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o obchodno-hospodárskych vzťahoch v roku 1994

Vláda Slovenskej republiky a vláda Ruskej federácie (ďalej len „zmluvné strany“), uvedomujúc si prospešnosť udržiavania a rozvíjania tradičných obchodno-hospodárskych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou, na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci z 25. marca 1993

sa dohodli takto:

Článok 1

Dodávky tovarov a poskytovanie služieb podľa tohto protokolu sa budú uskutočňovať za podmienok Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci z 25. marca 1993.

Článok 2

Zmluvné strany sa budú navzájom včas informovať o zmenách v systéme regulovania ekonomiky, ktoré budú mať významný vplyv na zahraničnoobchodnú činnosť oboch krajín.

Článok 3

Príslušné orgány zmluvných strán budú v súlade so zákonodarstvom platným v oboch zmluvných krajinách vytvárať priaznivé podmienky na realizáciu vzájomných dodávok tovarov a poskytovanie služieb vrátane vydania vývozných a dovozných licencií a kvót v prípade potreby.

Článok 4

Zmluvné strany dohodli priority v oblasti dodávok tovarov na rok 1994 vo forme indikatívnych zoznamov tovarov a poskytovaných služieb určených na vývoz z Ruskej federácie do Slovenskej republiky v prílohe č. 1 a vývoz zo Slovenskej republiky do Ruskej federácie v prílohe č. 2. Obe prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto protokolu.

Objemy a sortiment tovarov a poskytovaných služieb uvedené v prílohách č. 1 a 2 tohto protokolu možno po dohode zmluvných strán doplniť. Zoznamy tovarov a poskytovaných služieb uvedené v prílohe budú mať indikatívny charakter a nemožno ich považovať za záväzné na uzatváranie kontraktov medzi subjektmi obchodno-hospodárskych vzťahov oboch krajín, pričom zmluvné strany nebudú zodpovedať za ich plnenie.

Článok 5

Ruské a slovenské subjekty obchodno-hospodárskych vzťahov môžu uzatvárať kontrakty na obchodnú výmenu a poskytovanie služieb s využitím všetkých foriem, ktoré sa používajú v medzinárodnej praxi.

Článok 6

Subjekty obchodno-hospodárskych vzťahov oboch krajín budú medzi sebou uskutočňovať zúčtovanie a platby vo voľne vymeniteľnej mene v bežných svetových cenách v súlade s princípmi, podmienkami a formami používanými v medzinárodnej obchodnej, finančnej a bankovej praxi. Zmluvné strany budú v súlade so zákonodarstvom platným v oboch zmluvných krajinách vytvárať vhodné podmienky na realizáciu obchodnej výmeny tovarov a poskytovaných služieb vrátane možností otvorenia účtov v každej zo zmluvných krajín, prostredníctvom ktorých sa môže realizovať časť zúčtovania vzájomných dodávok. Splnomocnené banky zmluvných strán môžu určovať mechanizmus vzájomného zúčtovania a platieb a v súvislosti s tým uzatvárať potrebné dohody.

Článok 7

Zmluvné strany berú na vedomie účasť Slovenskej republiky ako pozorovateľa v Medzivládnej Rade pre ropu a plyn, vytvorenej na základe dohody o zriadení tejto rady podpísanej 2. marca 1993 medzi zainteresovanými štátmi Spoločenstva nezávislých štátov. Zmluvné strany poukazujú na to, že v súlade s platným zákonodarstvom Ruskej federácie nepodliehajú dovozným colným poplatkom jednotlivé druhy hmotných zdrojov výrobno-technického určenia nakupované podnikmi na ťažbu ropy a plynu, geologický prieskum a spracovanie ropy z vlastných devízových príjmov z vývozu energetických zdrojov.

Článok 8

Tento protokol nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania a bude platiť do 31. decembra 1994, avšak jeho ustanovenia sa budú naďalej uplatňovať na dodávky tovarov a služieb na základe kontaktov uzatvorených v rámci tohto protokolu a nesplnených do 31. decembra 1994.

Dané v Moskve 8. apríla 1994 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a ruskom jazyku, pričom obidva texty majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Peter Magvaši v. r.

Za vládu

Ruskej federácie:

Oleg Dmitrijevič Davydov v. r.

Príloha č. 1

VÝVOZ Z RUSKEJ FEDERÁCIE
DO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 1994

Názov Mer. jedn. Orientačný objem potreby SR
Ropa mil. t 4,6
Zemný plyn mld. m3 5,75
Palivové články pre JE mil. USD 40,0
Ťažký vykurovací olej tis. t *
Antracit tis. t *
Chemické výrobky   
- čpavok tis. t 20,0
- metanol tis. t 80,0
- sadze tis. t 4,0
Hnojivá   
- soľ draselná tis. t 6,0
Syntetický kaučuk tis. t 17,0
Celulóza tis. t 3,0
Drevo   
- ihličnatá guľatina tis. m3 300,0
- listnatá guľatina tis. m3 100,0
- listnatá vláknina na   
výrobu celulózy tis. m3 50,0
Špeciálna technika mil. USD *
* Objemy budú spresnené.

Príloha č. 2

VÝVOZ ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
DO RUSKEJ FEDERÁCIE V ROKU 1994 *

Názov
Potravinárske tovary
- mäso a mäsové produkty
- hydina
- sušené mlieko
- rastlinné oleje
- živočíšne tuky
- detská výživa
- zemiaky a škrob
- cestoviny
- slad
Lieky a suroviny na ich výrobu
Chemické výrobky
- organické náterové hmoty
- textilné pomocné prípravky
- chemické prísady
- suroviny na výrobu lakov a farieb
- polypropylénový káblik
- baliace materiály
- chemické prostriedky na ochranu rastlín
Stroje, zariadenia, kompletujúce časti a náhradné dielce
- zdravotnícke zariadenia a technika
- korčekové a sacie bágre vrátane náhradných dielcov
- elektromotory do práčok
- naftové motory
- zariadenia pre spoje
- kompletujúce časti do spriadacích strojov
* Prioritné dodávky a nomenklatúra tovarov budú spresnené.