Oznámenie č. 137/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomných vzťahoch a zásadách spolupráce v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom a vodnom hospodárstve v podmienkach colnej únie

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-137
Čiastka 39/1994
Platnosť od 13.06.1994 do30.04.2004
Účinnosť do 30.04.2004
Zrušený 43/2010 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. januárom 1993 na základe článku VII.

Pôvodný predpis 13.06.1994

137

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. novembra 1992 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomných vzťahoch a zásadách spolupráce v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom a vodnom hospodárstve v podmienkach colnej únie.

Dohoda nadobudla platnosť 1. januárom 1993 na základe článku VII.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomných vzťahoch a zásadách spolupráce v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom a vodnom hospodárstve v podmienkach colnej únie

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky (ďalej len „zmluvné strany“), zastúpené Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zemědělstva Českej republiky,

vedené úsilím splniť ciele a zásady Dohody medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie z 29. októbra 1992 (ďalej len „Dohoda o colnej únii“) a ďalších dohôd uzatvorených medzi zmluvnými stranami,

rozhodnuté rozvíjať na princípe vzájomnosti svoje vzťahy v záujme harmonického rozvoja a prosperity poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a vodného hospodárstva zmluvných strán,

sa dohodli takto:

PRVÁ ČASŤ

HOSPODÁRSKA POLITIKA V POĽNOHOSPODÁRSTVE

Článok I

(1) Zmluvné strany budú vykonávať obchodnú politiku pri styku s tretími krajinami v zmysle ustanovení Dohody o colnej únii.

(2) Zmluvné strany sa zaväzujú pri realizácii spoločnej obchodnej politiky v rámci Dohody o colnej únii rešpektovať a pri styku s tretími krajinami používať nasledujúce zásady:

– jednotný dovozný a vývozný licenčný režim,

– jednotný systém netarifnej ochrany (jednotné sadzby vyrovnávacích dávok).

(3) Rozdelenie kvót v rámci Asociačnej Európskej dohody a v bilaterálnych dohodách EZVO je neoddeliteľnou prílohou tejto dohody.

(4) Zmluvné strany prerokujú spoločný postup pri opätovnom prerokúvaní (renegociácii) zmlúv so štátmi SNŠ.

Článok II

(1) Koordinácia poľnohospodárskej politiky zmluvných strán zahŕňa vývozné podpory, daňovú politiku, ceny, subvenčnú politiku, činnosť fondov trhovej regulácie a ďalšie nástroje na organizovanie trhu.

(2) Obsahom koordinácie poľnohospodárskej politiky je vzájomná výmena informácií, konzultácie a dohodnutý postup o veciach spoločného záujmu. Dohodnutý postup môže mať spoločný a jednotný charakter.

(3) Zmluvné strany sa budú včas informovať o pripravovaných regulačných zásahoch do trhu tak, aby obe zmluvné strany mohli dôkladne posúdiť situáciu v záujme hľadania riešenia prijateľného pre obidve strany.

(4) Nástroje hospodárskej politiky používané zmluvnými stranami v rámci dohodnutého postupu nesmú brániť cieľom Dohody o colnej únii.

Článok III

(1) Zmluvné strany predložia po vzájomných konzultáciách jednotný návrh ponuky na prijatie záväzkov v rámci tzv. Uruguajského kola.

(2) Zmluvné strany spolupracujú aj pri prevode práv a záväzkov z medzinárodných zmlúv uzatvorených ČSFR a záväzkov z jej členstva v medzinárodných organizáciách v odbore ich pôsobnosti. Zmluvné strany sa zaväzujú spoločne splniť záväzky, ktoré nie je možné alebo účelné deliť.

(3) Zmluvné strany si zvolia postup, ktorý umožní rýchly a hladký spôsob opätovného prerokovania (renegociácie) v ES v rámci Asociačnej Európskej dohody a bilaterálnych poľnohospodárskych dohôd s krajinami EZVO.

(4) Zmluvné strany ponechajú bez zmien Prílohu Dohody o obchode ČSFR – EZVO týkajúcu sa spracovaných výrobkov. Pri opätovnom prerokúvaní (renegociácii) dohody ČSFR – EZVO sa budú informovať o prípadných zmenách v časovom harmonograme odstraňovania nepoľnohospodárskej časti cla a predložia jednotný návrh jednotlivým krajinám EZVO.

(5) Zmluvné strany dokončia v spolupráci s Federálnym ministerstvom hospodárstva rokovania o bilaterálnych dohodách tzv. Visegrádskej trojky. Potom si zvolia obdobný postup, aký je uvedený v odseku 3.

DRUHÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok IV

(1) Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom si vymieňať zásadné informácie týkajúce sa ďalších otázok poľnohospodárskej a potravinárskej politiky, ako aj lesníckej a vodohospodárskej politiky.

(2) Zmluvné strany sa zaväzujú konzultovať o zmenách svojich zákonov a iných právnych predpisov tak, aby sa nepriečili cieľom tejto dohody a viedli k harmonizácii ich právnych poriadkov s právom Európskych spoločenstiev.

(3) Na plnenie úloh vyplývajúcich z tejto dohody zriadia zmluvné strany podľa potreby externé pracovné skupiny a trvalý pracovný orgán pri stálom sekretariáte Rady colnej únie (Výbor pre koordináciu hospodárskej politiky v poľnohospodárstve).

(4) Pri sporoch a jednostranných opatreniach zmluvných strán podľa článkov 36 a 37 Dohody o colnej únii sa príslušné návrhy a opatrenia pred predložením Rade colnej únie posudzujú vo Výbore pre koordináciu hospodárskej politiky v poľnohospodárstve.

Článok V

(1) Vzájomné vzťahy a spoluprácu zmluvných strán na úseku veterinárnej starostlivosti a rastlinolekárskej starostlivosti upraví osobitná dohoda zmluvných strán. Dovtedy upraví postup dohoda štátnych veterinárnych správ zmluvných strán a ústredných kontrolných a skúšobných ústavov poľnohospodárskych. Obdobne uzavrú príslušné orgány zmluvných strán dohodu v oblasti potravinového dozoru a štátneho skúšobníctva.

(2) Do uzavretia osobitnej medzištátnej dohody zmluvné strany v spolupráci s ministerstvami vnútra a životného prostredia urobia spoločné opatrenia týkajúce sa správy a využívania spoločných alebo hraničných vodných tokov a povodňových škôd. Budú sa tiež vzájomne informovať o opatreniach prijímaných v mimoriadnych situáciách v lesoch na spoločnej hranici.

(3) Zmluvné strany považujú za užitočné spolupracovať v oblasti šľachtenia rastlín a zvierat, skúšobníctva, výskumu a školstva. Podrobnosti upravia osobitné dohody.

(4) Koordináciu činnosti fondov trhovej regulácie upraví samostatná dohoda.

(5) Pozemkové fondy zmluvných strán uzavrú dohodu v záujme recipročného uľahčenia vyrovnania niektorých majetkových práv občanov zmluvných strán z pozemkového vlastníctva.

TRETIA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok VI

(1) Zmluvné strany prostredníctvom svojich ministerstiev účinne spolupracujú pri príprave a výkone opatrení spojených so zmenou štátoprávneho usporiadania ČSFR. Tieto ministerstvá vo vzájomnej dohode spolupracujú s príslušnými orgánmi ČSFR a zmluvných strán pri prechode pôsobnosti a činnosti ČSFR na úseku registrácie, povoľovania a uznávania nových odrôd a plemien, legislatívy a normalizačnej činnosti vrátane potravinového kódexu hlavného rastlinolekára a veterinárneho lekára, zahraničného obchodu, zahraničných vzťahov, zahraničnej pomoci a vedeckovýskumnej činnosti.

(2) Ukončenie činnosti Federálneho fondu trhovej regulácie usmerňujú zmluvné strany prostredníctvom svojich zástupcov v jeho rade na základe príslušného zákonného opatrenia Federálneho zhromaždenia.

(3) Uvedené ministerstvá v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracujú s príslušnými orgánmi pri usporadúvaní majetku Federálnych hmotných rezerv.

(4) Zmluvné strany spoločne zrevidujú projekt navrhnutý v rámci programu PHARE z roku 1992, vzťahujúci sa na rok 1993 v oblasti poľnohospodárstva. Po konzultáciách so zástupcami garantov ES si zvolia taký postup, ktorý by umožnil hladké vypracovanie konečných projektov s cieľom urýchlene čerpať prostriedky ES vyčlenené pre tieto projekty.

(5) Vymedzenie majetku a ďalšie súvisiace otázky pri vykonávaní odsekov 1 až 4 tohto článku sa podľa jednotlivých okruhov uvedie v osobitných protokoloch. Návrhy protokolov sa pripravujú v súčinnosti s príslušnými orgánmi a organizáciami ČSFR a zmluvných strán tak, aby mohli byť uzatvorené s účinnosťou od 1. januára 1993.

Článok VII

(1) Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť 1. januárom 1993.

(2) Platnosť tejto dohody sa končí stratou platnosti Dohody o colnej únii.

Článok VIII

Dané v Bratislave 23. novembra 1992 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Vladimír Mečiar v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Ivan Kočárník v. r.