Vyhláška č. 122/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške odmeny, o spôsobe úhrady a výplaty odmeny a náhrad členom volebných komisií

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-122

(v znení č. 372/1998 Z. z., 609/2006 Z. z.)

Čiastka 34/1994
Platnosť od 20.05.1994 do30.06.2015
Účinnosť od 01.12.2006 do30.06.2015
Zrušený 180/2014 Z. z.
Znenie 01.12.2006

122

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 10. mája 1994

o výške odmeny, o spôsobe úhrady a výplaty odmeny a náhrad členom volebných komisií

Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 51 ods. 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 104/1992 Zb. a podľa § 55 ods. 3 a 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1993 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Výška odmeny za výkon funkcie člena miestnej volebnej komisie alebo okrskovej volebnej komisie1) sa ustanovuje v sume, ktorá pripadá na jeden pracovný deň z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predposledný kalendárny štvrťrok pred kalendárnym štvrťrokom, v ktorom sa konajú voľby.

(2) Odmenu podľa odseku 1 vyplatí príslušná obec; na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košíc príslušná mestská časť.

(3) Odmena sa vyplatí do 30 dní od skončenia činnosti miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie.

§ 2

(1) Zamestnávateľ, ktorý vyplatil náhradu mzdy alebo platu, uplatní nárok na ich úhradu a samostatne zárobkovo činná osoba2) uplatní nárok na náhradu

a) na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, ak ide o členov Ústrednej volebnej komisie,

b) na príslušnom obvodnom úrade, ak ide o členov obvodnej volebnej komisie,

c) v príslušnej obci alebo v príslušnej mestskej časti [§ 1 ods. 2)], ak ide o členov mestskej, miestnej alebo okrskovej volebnej komisie.

(2) Orgány uvedené v odseku 1 vyplatia príslušné úhrady a náhrady do 30 dní od uplatnenia nároku podľa odseku 1.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 274/1992 Zb. o výške odmeny a spôsobe úhrady odmeny a náhrady mzdy a platov členov volebných komisií.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Rudolf Filkus v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 55 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

2) § 55 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1993 Z. z.