Zákon č. 119/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 495/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 562/1992 Zb.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-119
Čiastka 34/1994
Platnosť od 20.05.1994 do31.12.2001
Účinnosť od 01.06.1994 do31.12.2001
Zrušený 553/2001 Z. z.
Znenie 01.06.1994

119

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 27. apríla 1994,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 495/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 562/1992 Zb.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 495/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 562/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:

1) § 19 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.“.

2. § 1 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Fond Pro Slovakia je právnická osoba.1)

(4) Sídlom fondu Pro Slovakia je Bratislava.“.

3. V § 2 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „z prostriedkov svojho rozpočtu.1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:

1a) § 19 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb.“.

4. V § 3 písm. f) sa nad slovo „rozpočtu“ vkladá odkaz 2a) a poznámka pod čiarou k odkazu 2a), ktorý znie:

2a) § 19 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb.“.

5. § 3 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) pokuty za poškodzovanie kultúrnych pamiatok.“.

6. V § 4 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

g) poskytovanie úverov a návratných finančných výpomocí pre právnické osoby a fyzické osoby na účely podpory kultúrnych aktivít,“.

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená h) a i).

7. V § 4 ods. 2 písm. h) sa za slovo „právnické“ vkladá slovo „osoby“.

8. V § 4 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Na poskytnutie prostriedkov z fondu Pro Slovakia nie je právny nárok.“.

9. V § 4 sa vypúšťajú odseky 6 až 10.

10. Za § 4 sa vkladá nový § 4a, ktorý vrátane nadpisu a poznámky pod čiarou k odkazu 3) znie:

㤠4a

Hospodárenie s prostriedkami fondu Pro Slovakia

(1) O použití a poskytnutí prostriedkov fondu Pro Slovakia rozhoduje minister kultúry na návrh rady. Za hospodárenie s prostriedkami fondu Pro Slovakia zodpovedá minister kultúry podľa osobitných predpisov.3)

(2) Prostriedky fondu Pro Slovakia sa vedú na osobitnom účte v peňažnom ústave.

(3) Zostatok prostriedkov fondu Pro Slovakia po finančnom zúčtovaní vzťahov k štátnemu rozpočtu koncom roka neprepadá.

(4) Činnosť fondu Pro Slovakia podrobnejšie upravuje štatút fondu Pro Slovakia, ktorý vydá minister kultúry.

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej republiky č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 495/1991 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 562/1992 Zb. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júnom 1994.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.