Oznámenie č. 116/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o odovzdávaní a prijímaní osôb cez spoločné štátne hranice

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-116
Čiastka 32/1994
Platnosť od 13.05.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiaty deň od výmeny diplomatických nót o jej schválení, t. j. 28. marca 1994, na základe článku 13 ods. 1.

Pôvodný predpis 13.05.1994

116

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. októbra 1993 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o odovzdávaní a prijímaní osôb cez spoločné štátne hranice.

Dohoda nadobudla platnosť tridsiaty deň od výmeny diplomatických nót o jej schválení, t. j. 28. marca 1994, na základe článku 13 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o odovzdávaní a prijímaní osôb cez spoločné štátne hranice

Vláda Slovenskej republiky

a

vláda Ukrajiny

(ďalej len „strany“), vedené prianím dobrej susedskej spolupráce, s cieľom usporiadať odovzdávanie a prijímanie svojich občanov, ako aj občanov tretích štátov alebo osôb bez štátneho občianstva cez spoločné štátne hranice, dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Každá zo strán prijme na návrh druhej strany bez zbytočných formalít každú osobu, ak možno vierohodne preukázať, že táto osoba má štátne občianstvo prijímajúcej strany.

(2) Odovzdávajúca strana prijme túto osobu naspäť, ak sa neskôr preukáže, že táto osoba nemala štátne občianstvo prijímajúcej strany.

Článok 2

Strana v prípade úmyslu odovzdať osobu uvedenú v článku 1, ktorá potrebuje osobitnú starostlivosť so zreteľom na vek, zdravotný stav alebo z iného dôležitého dôvodu, má povinnosť oznámiť to druhej strane. Odpoveď orgánov druhej strany s určením miesta a termínu prijatia tejto osoby sa má zaslať neodkladne, najneskôr do 7 dní od doručenia upovedomenia.

Článok 3

(1) Ustanovenia článkov 1 a 2 sa primerane použijú aj na občanov tretích štátov, na osoby bez štátneho občianstva a na osoby, ktoré majú povolený pobyt na území štátov strán.

(2) Pre potreby odovzdania a prijatia osôb, ktoré majú povolený pobyt na území štátov strán, sa preukazuje povolenie na pobyt.

Článok 4

Osoby uvedené v článkoch 1 až 3 budú prijímať strany bez zbytočných formalít okrem prípadov, ktoré sa riešia inak na základe iných vzájomných dohôd oboch strán.

Článok 5

(1) Strany si najneskôr do 30 dní od podpísania tejto dohody vymenia vzory dokladov, ktoré môžu potvrdzovať štátne občianstvo, ako aj povolenie na pobyt občanov tretích štátov a osôb bez štátneho občianstva na území ich štátov.

(2) Ustanovenie odseku 1 platí aj pri zmene týchto dokumentov.

Článok 6

(1) Strany prijmú naspäť občana tretieho štátu alebo osobu bez štátneho občianstva, ktorí z územia ich štátu protiprávne prekročili spoločné štátne hranice. Ak od protiprávneho prekročenia spoločných štátnych hraníc takýmito osobami neuplynulo 48 hodín a odovzdávajúca strana o to požiada, prijímajúca strana prijme také osoby bez zbytočných formalít.

(2) V ostatných prípadoch upovedomenie o úmysle odovzdať takéto osoby druhej strane má odovzdávajúca strana zaslať najneskôr do 90 dní od protiprávneho prekročenia spoločných štátnych hraníc týmito osobami. Upovedomenie má obsahovať dôveryhodné údaje potvrdzujúce protiprávne prekročenie štátnych hraníc. Odpoveď má prijímajúca strana doručiť najneskôr do 7 dní po prijatí upovedomenia.

(3) V prípade, ak sa neskôr zistí, že občan tretieho štátu alebo osoba bez štátneho občianstva neprekročili spoločné štátne hranice, odovzdávajúca strana ich prijme naspäť najneskôr do 30 dní po ich odovzdaní.

Článok 7

(1) Každá strana prevezme na policajný prevoz občana tretieho štátu alebo osobu bez štátneho občianstva, ak druhá strana o to požiada a zabezpečí ich prevzatie v cieľovom štáte, prípadne v ďalších tranzitných štátoch. Návrh na policajný prevoz má obsahovať osobné údaje osoby, oznámenie druhej strany o tom, že je zabezpečené prijatie cieľovým alebo tranzitným štátom, miesto a dátum odovzdania.

(2) Policajný prevoz možno zamietnuť, ak občanovi tretieho štátu alebo osobe bez štátneho občianstva hrozí nebezpečenstvo, že budú prenasledovaní alebo odsúdení na smrť, prípadne bude ohrozený ich život alebo sloboda z rasových, náboženských alebo národnostných dôvodov, prípadne pre ich príslušnosť k určitým sociálnym skupinám alebo pre politické názory. Policajný prevoz možno zamietnuť aj v prípade, ak v prijímajúcom štáte alebo v štáte tranzitu hrozí osobe trestné stíhanie s výnimkou trestného stíhania za protiprávne prekročenie štátnych hraníc.

Článok 8

(1) Orgány prijímajúcej strany vykonajú policajný prevoz podľa právnych predpisov svojho štátu.

(2) Osobu prijatú na policajný prevoz možno vrátiť naspäť odovzdávajúcej strane, ak sa zistia okolnosti uvedené v článku 7 tejto dohody.

(3) Náklady spojené s policajným prevozom vrátane nákladov súvisiacich s prípadným vrátením osoby znáša odovzdávajúca strana.

Článok 9

(1) Návrh na policajný prevoz podávajú a prerokúvajú príslušné orgány Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo príslušné orgány Ministerstva vnútra Ukrajiny.

(2) Príslušné orgány prijímajúcej strany po prijatí takéhoto návrhu zabezpečia v dohodnutom termíne policajný prevoz, ak nie sú známe podmienky na jeho odmietnutie. Ak prijímajúca strana predpokladá, že nie sú splnené podmienky návrhu na policajný prevoz, oznámi to odovzdávajúcej strane s vysvetlením dôvodov.

Článok 10

Výraz policajný prevoz v slovenskom texte a výraz sprievod v ukrajinskom texte tejto dohody sa vykladajú rovnako.

Článok 11

Na realizáciu tejto dohody uzavrú za slovenskú stranu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a za ukrajinskú stranu v rámci svojej kompetencie Štátny výbor pre otázky ochrany štátnych hraníc a Ministerstvo vnútra Ukrajiny protokol, v ktorom určia

a) príslušné orgány strán na plnenie tejto dohody,

b) hraničné priechody, cez ktoré sa budú odovzdávať a prijímať osoby,

c) údaje a doklady nevyhnutné pri odovzdávaní a prijímaní osôb,

d) spôsob a postup hradenia nákladov, ktoré vyplývajú z článku 8 ods. 3 tejto dohody.

Článok 12

Každá zo strán môže dočasne pozastaviť vykonávanie tejto dohody vcelku alebo jej časti okrem článkov 1 až 3 z dôvodov spojených s verejným poriadkom a bezpečnosťou alebo s ochranou zdravia osôb. Strana bezodkladne oznámi takéto rozhodnutie , ako aj jeho odvolanie druhej strane písomne diplomatickou cestou.

Článok 13

(1) Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiaty deň od výmeny diplomatických nót o jej schválení.

(2) Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá strana ju môže vypovedať písomne diplomatickou cestou. V takomto prípade dohoda stráca platnosť po uplynutí šiestich mesiacov od prijatia oznámenia o vypovedaní.

Dané v Bratislave 14. októbra 1993 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a ukrajinskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jozef Tuchyňa v. r.

Za vládu

Ukrajiny:

Valerij Olexandrovič Hubenko v. r.