Oznámenie č. 115/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o prevode štátnych finančných aktív a pasív federácie (bez vládnych úverov) do kompetencie Českej republiky a Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-115
Čiastka 32/1994
Platnosť od 13.05.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 15. júla 1993 na základe článku VII ods. 2.

Pôvodný predpis 13.05.1994

115

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. júla 1993 bola v Prahe a Bratislave podpísaná Dohoda o prevode štátnych finančných aktív a pasív federácie (bez vládnych úverov) do kompetencie Českej republiky a Slovenskej republiky, ktorú uzavrelo Ministerstvo financií Českej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Dohoda nadobudla platnosť 15. júla 1993 na základe článku VII ods. 2.

DOHODA

o prevode štátnych finančných aktív a pasív federácie (bez vládnych úverov) do kompetencie Českej republiky a Slovenskej republiky

Na realizáciu ústavného zákona č. 541/1992 Zb. o delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Českú republiku a Slovenskú republiku a jeho prechode na Českú republiku a Slovenskú republiku sa ministerstvá financií Českej republiky a Slovenskej republiky dohodli takto:

Čl. I

Prevod štátnych finančných aktív a pasív federácie v Štátnej banke česko-slovenskej

1. Finančné prostriedky federácie charakteru rezerv a ostatné neúčelové prostriedky vedené doteraz na účtoch v Štátnej banke česko-slovenskej (ďalej len „ŠBČS“) budú podľa stavu k 31. decembru 1992 rozdelené medzi Českú republiku a Slovenskú republiku v pomere 2:1. Ministerstvo financií Českej republiky (ďalej len „MF ČR“) a Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) prevezmú od 1. januára 1993 tieto prostriedky do svojich finančných aktív uložených v príslušných ústredných (emisných) bankách Českej republiky a Slovenskej republiky.

2. Účelové korunové prostriedky získané odpredajom devíz pri čerpaní zahraničných pôžičiek SAL od Svetovej banky, od Európskych spoločenstiev a od finančných inštitúcií skupiny 24 priemyselných štátov (G-24) budú podľa stavu k 31. decembru 1992 rozdelené medzi Českú republiku a Slovenskú republiku v súlade s Dohodou o sukcesii do zmlúv o zahraničných pôžičkách prijatých Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou (ďalej len „ČSFR“) formou vládnych úverov na podporu platobnej bilancie a o zabezpečení s tým spojeného vnútorného financovania.

3. V ŠBČS doteraz vedené prostriedky na účte „Fond republiky“ a „Dary pre republiku“ budú podľa stavu k 31. decembru 1992 rozdelené medzi Českú republiku a Slovenskú republiku v pomere 2:1.

4. Korunové prostriedky vedené doteraz v ŠBČS na účte „Dary zo zahraničia“ (od USA a iné) budú podľa stavu k 31. decembru 1992 rozdelené medzi Českú republiku a Slovenskú republiku v pomere 2:1. Tieto prostriedky sú určené na podporu reformného programu v oblasti životného prostredia, a preto ministerstvá financií oboch republík zariadia po 1. januári 1993 ich prevod na Fond životného prostredia Českej republiky a Fond životného prostredia Slovenskej republiky.

5. Korunové prostriedky vedené doteraz v ŠBČS na účte „Majetok bývalého ÚV Národného frontu“ budú podľa stavu k 31. decembru 1992 prevedené do štátnych finančných aktív Českej republiky a Slovenskej republiky v pomere 2:1. Po dokončení likvidačných prác na usporiadaní majetku spravovaného bývalým Ústredným výborom Národného frontu Československej socialistickej republiky bude s tým spojené saldo nákladov a výnosov rozdelené medzi Českú republiku a Slovenskú republiku v pomere 2:1.

6. Ostatné účelové prostriedky federácie vedené doteraz na účtoch v ŠBČS budú podľa stavu k 31. decembru 1992 rozdelené medzi Českú republiku a Slovenskú republiku podľa územného princípu. Spôsob prevodu týchto prostriedkov k 1. januáru 1993 na Českú republiku a na Slovenskú republiku bude upravený samostatnými dohodami (napr. dohodami o zmene subjektu záväzkového vzťahu v opatreniach Federálneho ministerstva financií na riešenie niektorých účinkov obmedzenia zbrojnej výroby na podniky a pod.).

7. Záväzky (štátny dlh) federácie voči ŠBČS (z prevzatia vládnych úverov a z usporiadania dôsledkov devalvácií a revalvácií v česko-slovenských bankách) budú podľa stavu k 31. decembru 1992 rozdelené medzi Českú republiku a Slovenskú republiku v pomere 2:1. MF ČR a MF SR prevezmú od 1. januára 1993 tieto záväzky do svojich finančných pasív a dohodnú s príslušnými veriteľmi, t. j. ústrednými (emisnými) bankami Českej republiky a Slovenskej republiky, nové splátkové plány, resp. možnosti budúcej transformácie týchto záväzkov do dlhodobých štátnych cenných papierov.

8. MF ČR a MF SR dohodnú s príslušnými ústrednými (emisnými) bankami také štvrťročné zúčtovanie úrokov z prevzatých štátnych finančných aktív a pasív federácie v ŠBČS, ktoré zodpovedá dohodnutým princípom rozdelenia týchto aktív a pasív podľa stavu k 31. decembru 1992 (po dodatkoch v zúčtovaní) bez ohľadu na to, kedy sa vlastný prevod na účty otvorené na tento účel v emisných bankách Českej republiky a Slovenskej republiky fakticky uskutoční.

Čl. II

Prevod majetkových účastí federácie v medzinárodných bankách a tuzemských spoločnostiach

1. Spôsob delenia pohľadávok z majetkových (kapitálových) účastí federácie v medzinárodných bankách, t. j. v Medzinárodnej banke hospodárskej spolupráce, Medzinárodnej investičnej banke, Európskej banke pre obnovu a rozvoj a v inštitúciách Svetovej banky, je upravený samostatnou dohodou, ktorej realizácia je možná jedine po súhlase príslušných medzinárodných bankových inštitúcií.

2. Spôsob delenia majetkových (kapitálových) účastí federácie v Exportnej garančnej a poisťovacej spoločnosti, a. s. (ďalej len „EGAP“), sa riadi Zmluvou o transformácii majetku EGAP, uzavretou medzi federálnymi ministerstvami financií, hospodárstva a zahraničných vecí na jednej strane a MF ČR a MF SR na strane druhej.

Čl. III

Prevod pohľadávok z poskytnutých pôžičiek, návratných finančných výpomocí a realizovaných záruk

Prevod uvedených pohľadávok federácie voči organizáciám i súkromníkom a obdobne aj prevod záväzkov federácie z poskytnutých štátnych záruk z kompetencie federácie do kompetencie Českej republiky a Slovenskej republiky k 1. januáru 1993 je upravený samostatnou dohodou.

Čl. IV

Prevod pohľadávok z držby cenných papierov v zahraničí a výnosov z nich

V štátnych finančných aktívach federácie vedené pohľadávky česko-slovenského štátu vyplývajúce z držby cenných papierov emitovaných v predvojnovom a vojnovom období v zahraničí (vykazované ako tzv. viazané devízy Ministerstva financií, Majetkového úradu a Vysťahovaleckého fondu), ako aj výnosy z nich sa podľa stavu k 31. decembru 1992 rozdelia medzi Českú republiku a Slovenskú republiku podľa územného princípu. Časť týchto cenných papierov spravovaná z poverenia Živnostenskou bankou, a.s., Praha, bude k 1. januáru 1993 prevedená do finančných aktív Českej republiky a zostávajúca časť z nich, spravovaná z poverenia Všeobecnou úverovou bankou, Bratislava, bude k rovnakému dátumu prevedená do finančných aktív Slovenskej republiky.

Čl. V

Prevod ostatných pohľadávok federácie

1. Pohľadávky z trvalých preddavkov poskytnutých v minulosti rozpočtovým organizáciám Federálneho ministerstva zahraničných vecí a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu na financovanie prevádzky česko-slovenských zastupiteľských úradov v zahraničí sa podľa stavu k 31. decembru 1992 rozdelia medzi Českú republiku a Slovenskú republiku v pomere 2:1.

2. Pohľadávka federácie z pôžičky poskytnutej v roku 1965 prostredníctvom Investičnej banky, Praha, mestu Cheb (na základe splnomocnenia bývalého unitárneho Ministerstva financií Československej socialistickej republiky č. j. 203/46162/1965, potvrdeného listom MNV Cheb č. j. 1942/1965-spr.) bude od 1. januára 1993 prevedená do štátnych finančných aktív Českej republiky.

Čl. VI

Prevod záväzkov z federálnych emisií štátnych dlhopisov

1. Záväzky federácie vyplývajúce z emisií štátnych dlhopisov na odškodnenie česko-slovenských občanov v rámci náhrad podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii a tiež podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách budú podľa stavu k 31. decembru 1992 rozdelené medzi Českú republiku a Slovenskú republiku na základe územného princípu. Záväzky z týchto dlhopisov pridelených oprávneným osobám k 31. decembru 1992 trvale žijúcim na území Českej republiky, ktoré spravuje z poverenia Investičná banka, a.s., Praha, budú k 1. januáru 1993 prevedené do finančných pasív Českej republiky. Obdobne záväzky z dlhopisov pridelených oprávneným osobám k 31. decembru 1992 trvale žijúcim na území Slovenskej republiky, ktoré spravuje z poverenia Investičná a rozvojová banka, a.s., Bratislava, budú k 1. januáru 1993 prevedené do finančných pasív Slovenskej republiky.

2. Vyúčtovanie a úhradu prípadného rozdielu medzi objemom splátok vyplývajúcich z pridelených dlhopisov a sumou poverenými bankami skutočne vyplatených dlhopisov v danom roku v tej-ktorej republike prevedú štátne rozpočty republík medzi sebou vždy pri uzávierke príslušného roku. Tento postup sa uplatní v celej emisii uvedených štátnych dlhopisov, t. j. tak pri dlhopisoch vydaných v roku 1990 podľa nariadenia vlády ČSFR č. 532/1990 Zb. v rozsahu 2 mld Kčs (séria 1 a B), ako aj pri dlhopisoch vydaných v roku 1992 podľa nariadenia vlády ČSFR č. 556/1992 Zb. v rozsahu 2,5 mld Kčs (séria 3).

3. Prevod záväzkov zo zmenky Federálneho ministerstva financií splatnej na požiadanie (tzv. promissory note), emitovanej v apríli 1992 na úhradu valorizovanej sumy česko-slovenského korunového kapitálového vkladu v IBRD do finančných pasív Českej republiky alebo Slovenskej republiky, sa vykoná v súlade s dohodou o prevode majetkových účastí federácie v medzinárodných menových a finančných inštitúciách do kompetencie republík.

Čl. VII

Záverečné ustanovenia

1. Vedenie evidencie štátnych finančných aktív a pasív, ktoré na úrovni federácie dosiaľ zabezpečovala z poverenia Investičná banka, a.s., Praha, patrí od 1. januára 1993 plne do kompetencie MF ČR a MF SR.

2. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu a bude sa vykonávať do konečného usporiadania uvedeného okruhu finančnomajetkových vzťahov.

V Prahe 15. júla 1993

Za Ministerstvo financií Českej republiky:

Ivan Kočárník v. r.

V Bratislave 15. júla 1993

Za Ministerstvo financií Slovenskej republiky:

Július Tóth v. r.

Príloha č. 1

PREHĽAD

o stave štátnych finančných aktív a pasív federácie v Štátnej banke česko-slovenskej k 31. decembru 1992
(po dodatkoch v zúčtovaní)

&nbsp Suma
v tis. Kčs
Rozdelenie
Česká republika Slovenská republika
Účelové prostriedky z pôžičky od ES 13 380 300 8 920 200 4 460 100
Účelové prostriedky z pôžičky SAL od Svetovej &nbsp &nbsp &nbsp
banky 9 319 901 6 213 268 3 106 633
Účelové prostriedky z pôžičiek od G-24 9 788 568 6 525 712 3 262 856
Účelové prostriedky zo zahr. pôžičiek &nbsp &nbsp &nbsp
prijatých formou vládnych úverov 32 488 769 21 659 180 10 829 589
Rezerva na riziká z vládnych úverov 1 281 167 854 111 427 056
Osobitné účelové prostriedky 139 499 92 999 46 500
Fond republiky a dary pre republiku 124 083 82 722 41 361
Dary zo zahraničia 19 151 12 767 6 384
Čerpací účet na úhradu predaja zásob a ZP &nbsp &nbsp &nbsp
zbrojnej výroby 195 013 82 901 112 112
Majetok býv. ÚV NF 26 349 17 566 8 783
Prostriedky odboru VII 104 640 58 635 46 005
Finančné aktíva federácie spolu 34 378 671 22 860 881 11 517 790
Záväzok voči ŠBČS z prevzatia vládnych úverov 39 159 699 26 106 466 13 053 233
Záväzok voči ŠBČS z devalvácií a revalvácií v čs. &nbsp &nbsp &nbsp
bankách 25 990 021 17 326 681 8 663 340
Finančné pasíva federácie spolu 65 149 720 43 433 147 21 716 573
Saldo štátnych finančných aktív a pasív federácie - 30 771 049 - 20 572 266 - 10 198 783

Príloha č. 2

PREHĽAD

o rozdelení niektorých ďalších položiek štátnych
finančných aktív a pasív federácie podľa stavu k 31. decembru 1992

  Suma
v tis. Kčs
Rozdelenie
Česká republika Slovenská republika
Cenné papiere v držbe štátu 9 539 9 424 115
- Cenné papiere v zahraničí 7 548 7 452 96
- Výnosy z cenných papierov 1 991 1 972 19
Ostatné pohľadávky štátu 187 346 127 346 60 000
- Pohľadávky z trvalých preddavkov FMZV     
a FMZO 180 000 120 000 60 000
- Pohľadávky voči IB Praha - akcia Cheb 7 346 7 346 -
Záväzky z emisie štátnych dlhopisov 2 290 827 1 762 450 528 377
- Štátne dlhopisy za rehabilitácie 1 600 123 1 301 981 298 142
- Zmenka FMF na úhradu valorizácie     
korunového vkladu v IBRD 690 704 640 469 230 235