Oznámenie č. 109/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-109
Čiastka 30/1994
Platnosť od 06.05.1994
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Pôvodný predpis 06.05.1994

109

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa §7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní

výnos z 22. apríla 1994 č. 398/1994-KM o rozšírení záväznosti dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.

Vo výnose sa ustanovuje, že dodatok č. 2 z 9. decembra 1993 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa o odmeňovaní zamestnancov na rok 1993 uzavretej 5. apríla 1993 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky (oznámenie MPSVR SR č. 36/1994 Z. z.) je záväzný aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe tohto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Úplné znenie výnosu so zoznamom zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje, sa uverejní v časopise Práca a sociálna politika č. 5/1994.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze KOVO a vo Zväze strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.