Oznámenie č. 107/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach vzájomných ciest občanov oboch štátov vo vzťahu k Moldavskej republike, Gruzínskej republike, Arménskej republike, Azerbajdžanskej republike, Kazašskej republike, Kirgizskej republike, Tadžickej republike a k Turkménskej republike

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-107
Čiastka 30/1994
Platnosť od 06.05.1994
Redakčná poznámka

Dohoda v súlade so svojím článkom 26 ods. 2 stráca platnosť 17. apríla 1994.

Pôvodný predpis 06.05.1994

107

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením z 8. februára 1994 č. 95 vypovedala Dohodu medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach vzájomných ciest občanov oboch štátov, podpísanú v Prahe 17. decembra 1981 (č. 92/1982 Zb.), vo vzťahu k Moldavskej republike, Gruzínskej republike, Arménskej republike, Azerbajdžanskej republike, Kazašskej republike, Kirgizskej republike, Tadžickej republike a k Turkménskej republike. Príslušné nóty o vypovedaní dohody boli odovzdané diplomatickým misiám príslušných štátov 17. februára 1994. Dohoda v súlade so svojím článkom 26 ods. 2 stráca platnosť 17. apríla 1994. Dňom 18. apríla 1994 platí pre občanov Moldavskej republiky, Gruzínskej republiky, Arménskej republiky, Azerbajdžanskej republiky, Kazašskej republiky, Kirgizskej republiky, Tadžickej republiky a Turkménskej republiky pri vstupe na územie Slovenskej republiky vízová povinnosť.