Rozhodnutie č. 105/1994 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-105
Čiastka 30/1994
Platnosť od 06.05.1994
Pôvodný predpis 06.05.1994

105

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 25. apríla 1994

o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a §24 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov

vyhlasujem

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa §1 ods. 2 ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 70/1994 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky vykonajú v piatok 30. septembra a v sobotu 1. októbra 1994.

Ivan Gašparovič v. r.