Redakčné oznámenie č. r1/c4/1993 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-c4-r1
Čiastka 4/1993
Platnosť od 25.01.1993 do30.06.2001
Pôvodný predpis 25.01.1993

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby v zákone Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve v slovenskom vydaní

V § 18 ods. 1 má byť namiesto „Za nesplnenie povinností podľa § 16“ správne uvedené „Za nesplnenie povinnosti podľa § 17“.

Redakcia