Redakčné oznámenie č. r1/c28/1993 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-c28-r1
Čiastka 28/1993
Platnosť od 05.05.1993 do31.12.2001
Pôvodný predpis 05.05.1993

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v opatrení Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 25/1993 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1993

1. V texte vo výkaze Iv 1-04 bod 3 „Okruh spravodajských jednotiek“ treba na konci doplniť vetu „Spravodajská povinnosť je rozšírená za 1. štvrťrok 1993
aj na spravodajské jednotky s počtom pracovníkov do 24 osôb vrátane.“.

2. V texte vo výkaze Iv 3-04 bod 4 „Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií“ má text „do 10. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.“ správne znieť „do 20. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.“.

Redakcia