Redakčné oznámenie č. r1/c20/1993 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-c20-r1
Čiastka 20/1993
Platnosť od 29.03.1993
Pôvodný predpis 29.03.1993

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v opatrení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 27. októbra 1992 č. PO-2237/2-92, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územný obvod obvodných správ Zboru požiarnej ochrany, vykonané v Slovenskej republike do 30. septembra 1992, ktoré bolo uverejnené v čiastke 107/1992 Zb.

V okrese Topoľčany má názov novej obce „Barčany“ správne znieť „Borčany“.

Redakcia