Redakčné oznámenie č. r1/c14/1993 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-c14-r1
Čiastka 14/1993
Platnosť od 09.03.1993 do26.01.1996
Účinnosť do 26.01.1996
Pôvodný predpis 09.03.1993

REDAKČNÉ OZNÁMENIE O OPRAVE TLAČOVEJ CHYBY

V názve Opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej repubiky, uverejneného v čiastke 9 pod poradovým číslom 35 Zbierky zákonov Slovenskej republiky v roku 1993, zo 7. januára 1993 číslo III/2-34/1993, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané vládou Slovenskej republiky do 31. decembra 1993, má koniec textu správne znieť: „...do 31. decembra 1992.“ Uvedenú opravu treba urobiť aj v názve tohto opatrenia na titulnom liste uvedenej čiastky.

Redakcia