Uznesenie č. 74/1993 Z. z.Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslanie vojakov vyčlenených z Armády Slovenskej republiky do zahraničia v rámci mierových síl Organizácie Spojených národov, pozorovateľských misií Organizácie Spojených národova monirtorovacej misie Európskych spoločenstiev

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-74
Čiastka 22/1993
Platnosť od 08.04.1993
Pôvodný predpis 08.04.1993

74

UZNESENIE

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 18. marca 1993

k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslanie vojakov vyčlenených z Armády Slovenskej republiky do zahraničia v rámci mierových síl Organizácie Spojených národov, pozorovateľských misií Organizácie Spojených národov a monitorovacej misie Európskych spoločenstiev

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla takto:

Čl. 1

Súhlasí s návrhom vlády Slovenskej republiky na vyslanie vojakov vyčlenených z Armády Slovenskej republiky do zahraničia v rámci mierových síl Organizácie Spojených národov, pozorovateľských misií Organizácie Spojených národov a monitorovacej misie Európskych spoločenstiev.

Čl. 2

Vyslovuje súhlas s pôsobením vojenských kontingentov v pozorovateľských a v humanitných misiách Organizácie Spojených národov v Somálsku a Angole a v monitorovacej misii Európskych spoločenstiev na území bývalej Juhoslávie.

Čl. 3

Berie na vedomie, že do vystriedania príslušníkmi Armády Českej republiky pôsobia príslušníci Armády Slovenskej republiky v humanitnej misii v Iraku.

Čl. 4

Vyslovuje súhlas so spoločným pôsobením príslušníkov Armády Slovenskej republiky a Armády Českej republiky vo vojenskom kontingente mierovej misie Organizácie Spojených národov UNPROFOR na území bývalej Juhoslávie, ktorý bol udelený mandátom Organizácie Spojených národov ČSFR, do ukončenia mandátu.

Čl. 5

Po doručení mandátu Organizácie Spojených národov súhlasí s vyslaním samostatného práporu mierových síl Organizácie Spojených národov z počtu Armády Slovenskej republiky, ktorý velenie Armády Slovenskej republiky pripraví tak, aby bol schopný plniť úlohy počínajúc aprílom 1993.

Ivan Gašparovič v. r.