Oznámenie č. 50/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-50
Čiastka 12/1993
Platnosť od 26.02.1993
Účinnosť od 26.02.1993
Aktuálne znenie 26.02.1993

50

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 1. 1. 1993 do 8. 2. 1993 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa:

1. Vyššia kolektívna zmluva na roky 1993 -1994 uzavretá 4. 12. 1992 medzi Odborovým zväzom Stavba, Slovenský výbor

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1993 uzavretá 29. 12. 1992 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb

a

Zväzom priemyslu druhotných surovín.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1993 uzavretá 16. 12. 1992 medzi Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva

a

Zväzom bánk a poisťovní Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

4. Vyššia kolektívna zmluva na rok 1993 pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretá 14. 1. 1993 medzi Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho a papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku

a

Združením zamestnávateľov vodného hospodárstva v Slovenskej republike.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1993 pre organizácie automobilového opravárenstva uzavretá 19. 1. 1993 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva

a

Združením automobilových opravovní.

6. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1993 uzavretá 1. 2. 1993 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva

a

Združením podnikateľov cestných stavieb Slovenska.

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa sú uložené na oddelení pracovných vzťahov a kolektívneho vyjednávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Oľga Keltošová v. r.