Opatrenie č. 36/1993 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky základnej náhrady za používanie osobného cestného motorového vozidla pri pracovných cestách

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-36
Čiastka 9/1993
Platnosť od 12.02.1993 do30.06.2002
Najbližšie účinné znenie 27.02.1993
Zrušený 339/2002 Z. z.
Pôvodný predpis 12.02.1993

36

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 20. januára 1993

o úprave výšky základnej náhrady za používanie osobného cestného motorového vozidla pri pracovných cestách

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách a podľa § 33 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov ustanovuje:


Čl. I

V zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách sa mení výška základnej náhrady za používanie osobného cestného motorového vozidla takto:

1. V § 7 ods. 2 písm. b) sa suma „2,00 Kčs“ nahrádza sumou „2,15 Kčs“.


Čl. II

Upravená sadzba náhrady patrí zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zverejnená v Zbierke zákonov.


Oľga Keltošová v. r.