Vyhláška č. 328/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 82/1993 Z. z.. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-328
Čiastka 80/1993
Platnosť od 31.12.1993 do30.06.1997
Účinnosť od 31.12.1993 do30.06.1997
Zrušený 167/1997 Z. z.
Znenie 31.12.1993

328

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 16. decembra 1993,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 82/1993 Z. z. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 61 ods. 5 a po dohode so Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa § 275 ods. 2 zákona č. 618/1992 Zb. Colný zákon ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 82/1993 Z. z. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky sa mení takto:

V prílohe č. 1 „Údaje a spôsob ich uvádzania v Jednotnej colnej deklarácii a Doplnkovej jednotnej colnej deklarácii; colná štatistika“ v časti II. „Vykazované údaje“ pod nadpisom „Odsek 2 Deklarácie“ v bode 11 a pod nadpisom „Odsek 8 Deklarácie“ v bode 17 sa slová „vrátane poštového smerovacieho čísla“ nahrádzajú slovami „a daňové identifikačné číslo (DIČ)“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Július Tóth v. r.