Vyhláška č. 327/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 639/1992 Zb. o výpočte preddavku na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov na mesačné obdobie

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-327
Čiastka 80/1993
Platnosť od 31.12.1993 do31.12.1999
Účinnosť od 01.01.1994 do31.12.1999
Zrušený 366/1999 Z. z.
Znenie 01.01.1994

327

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 20. decembra 1993,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 639/1992 Zb. o výpočte preddavku na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov na mesačné obdobie

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 40f ods. 1 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 639/1992 Zb. o výpočte preddavku na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov na mesačné obdobie sa mení takto:

1. V § 1 ods. 3 sa sadzba dane „47 %“ nahrádza sadzbou „42 %“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 2) znie:

2) § 16 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z.“.

3. V poslednej vete prílohy sa sadzba dane „47 %“ nahrádza sadzbou „42 %“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.


Július Tóth v. r.