Zákon č. 325/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-325
Čiastka 79/1993
Platnosť od 31.12.1993
Účinnosť od 01.01.2004
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994 okrem čl. XI bod 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. aprílom 1994.

Aktuálne znenie 01.01.2004

325

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 22. decembra 1993

o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ŠTÁTNY ROZPOČET SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 1994

§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1994 (ďalej len „štátny rozpočet“) sa určujú sumou 134 680 000 000 Sk, celkové výdavky štátneho rozpočtu sa určujú sumou 149 330 000 000 Sk.

(2) Schodok štátneho rozpočtu sa určuje sumou 14 650 000 000 Sk.

(3) Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu je uvedený v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou tohto zákona.

(4) Rozdelenie rozpočtových výdavkov do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu je uvedené v prílohe č. 2, ktorá je súčasťou tohto zákona.

(5) Zo štátneho rozpočtu sa poskytujú dotácie do rozpočtov obcí v celkovej sume 1 035 000 000 Sk, a to

a) v sume 220 000 000 Sk na finančné zabezpečenie samosprávnych funkcií obcí s počtom obyvateľov do 5 000 podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1992; spôsob určenia výšky dotácií určí Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),

b) v sume 815 000 000 Sk pre mestskú hromadnú dopravu; rozdelenie je uvedené v prílohe č. 3, ktorá je súčasťou tohto zákona.

(6) Rezervy štátneho rozpočtu a účelové prostriedky jednotlivých rozpočtových kapitol sa rozpočtujú v celkovej sume 15 311 489 000 Sk. Rozdelenie je uvedené v prílohe č. 4, ktorá je súčasťou tohto zákona.

§ 2

(1) Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné limity a úlohy štátneho rozpočtu uvedené v prílohe č. 2.

(2) Opatreniami podľa odseku 1 môžu byť prekročené celkové výdavky štátneho rozpočtu uvedené v § 1 ods. 1 najviac o 10 %, pričom sa nesmie zväčšiť schodok štátneho rozpočtu podľa § 1 ods. 2.

§ 3

Podiel Štátneho fondu cestného hospodárstva na výnose spotrebnej dane z uhľovodíkových palív a mazív spotrebovaných cestnou dopravou sa na rok 1994 ustanovuje vo výške 14 % z výnosu tejto dane, najviac však vo výške 1,0 mld Sk. Ministerstvo uhradí podiel z výnosu tejto dane podľa skutočného mesačného výnosu.

§ 4

(1) Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov1) je vo výške 70,08 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 29,92 % príjmom rozpočtov obcí.

(2) Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1, sa rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1992.

(3) Výnos dane z príjmov právnických osôb1) je vo výške 94,13 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 5,87 % príjmom rozpočtov obcí.

(4) Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 3, sa rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1992 vynásobeného koeficientom pre príslušnú veľkostnú skupinu obcí, ktorý sa ustanovuje takto:

veľkostná skupina obcí koeficient
do 500 obyvateľov 0,930
od 501 do 2 000 obyvateľov 0,950
od 2 001 do 5 000 obyvateľov 1,000
od 5 001 a viac obyvateľov 1,020
Bratislava 1,088

(5) Výnos cestnej dane vyberanej územnými finančnými orgánmi je vo výške 70 % príjmom Štátneho fondu cestného hospodárstva a vo výške 30 % príjmom rozpočtov obcí.

(6) Časť výnosu cestnej dane, ktorú vyberie príslušný územný finančný orgán a je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 5, sa rozdelí obciam v rámci územného obvodu daňového úradu pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1992.

(7) Ministerstvo alebo ním poverené územné finančné orgány poukážu obciam časť výnosov daní, ktoré sú príjmom podľa odsekov 2, 4 a 6. Úhrada sa vykoná spôsobom skutočného mesačného výnosu daní.

(8) Obec použije finančné prostriedky poukázané podľa odseku 6 na výstavbu, opravu a údržbu miestnych komunikácií a ostatné výdavky s tým súvisiace.

(9) Výnos dane z nehnuteľností2) je príjmom rozpočtu obce, ktorá vykonáva správu tejto dane.

(10) Výnos penále vyrubeného územnými finančnými orgánmi3) podľa osobitných predpisov4) je vo výške 50 % príjmom rozpočtov obcí za podmienky, že orgány obecnej samosprávy porušenie daňových povinností písomne oznámili územným finančným orgánom.3)

§ 4a

(1) Na finančné krytie výdavkov spojených s dokončovaním rozostavanej komplexnej bytovej výstavby sa v roku 1994 použijú prostriedky Fondu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „fond") v sume 500 000 000 Sk.

(2) Na finančné krytie výdavkov spojených s konverziou zbrojnej výroby sa v roku 1994 použijú prostriedky fondu v sume 245 500 000 Sk.

(3) Na finančné krytie výdavkov spojených s rozvojovými programami Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím vlády sa použijú prostriedky fondu v sume 3 500 000 000 Sk.

(4) Finančné prostriedky podľa odsekov 1 až 3 sa použijú na základe rozhodnutia vlády prostredníctvom osobitného účtu fondu otvoreného v Národnej banke Slovenska.

§ 5

Výnos pokút a odvodov uložených za porušenie cenových predpisov, nevráteného majetkového prospechu získaného v súvislosti s porušením cenových predpisov od fyzických osôb a právnických osôb, je príjmom štátneho rozpočtu, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.

§ 6

Vláda sa splnomocňuje schvaľovať štátne záruky za bankové úvery poskytované právnickým osobám na realizáciu vládou schválených rozvojových programov a priorít do výšky súhrnu splátok úverov v roku 1994 a novoposkytnutých záruk za úvery, ktorý nepresiahne 20 % celkových príjmov štátneho rozpočtu podľa § 1 ods. 1.

§ 7

Štátna prémia poskytovaná stavebnému sporiteľovi z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu5) sa ustanovuje na rok 1994 najviac sumou 6 000 Sk.

§ 8

(1) Štát platí v roku 1994 poistné6) na

a) zdravotné poistenie vo výške 13,7 % z 10 % minimálnej mzdy,7)

b) nemocenské poistenie vo výške 5,8 % z 10 % minimálnej mzdy,7)

c) dôchodkové poistenie vo výške 26,5 % z 90 % minimálnej mzdy.7)

(2) Poistné podľa osobitného predpisu8) sa v roku 1994 platí vo výške 10,0 % na zdravotné poistenie, 4,4 % na nemocenské poistenie a 20,6 % na dôchodkové poistenie z úhrnu vymeriavacích základov zamestnancov organizácie odmeňovaných v rámci hlavnej činnosti organizácie.

(3) Príspevok podľa osobitného predpisu9) sa v roku 1994 poskytuje vo výške 3,0 % z úhrnu vymeriavacích základov zamestnancov organizácie odmeňovaných v rámci hlavnej činnosti organizácie.

(4) Štát poskytuje v roku 1994 príspevok do Fondu dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu10) v celkovej sume 2 247 000 000 Sk, z toho

a) 944 000 000 Sk na zvýšenie dôchodkov z titulu jediného zdroja príjmu, za odboj a rehabilitácie a pre bezvládnosť,

b) 1 303 000 000 Sk na zvýšenie dôchodkov, ktoré sa vykonáva v súvislosti s rastom životných nákladov.

§ 8a

(1) Štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel odvedie za rok 1994 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení v sume 1 197 000 000 Sk.

(2) Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedie štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel na osobitný príjmový účet štátneho rozpočtu preddavok vo výške 100 % do 30. septembra 1994; zúčtovanie odvodu so štátnym rozpočtom vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 1994.

(3) Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, zníži štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel prídely do fondov podľa osobitných predpisov;10a) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitných predpisov10a) zostávajú nedotknuté.

DRUHÁ ČASŤ

PRÍSPEVOK NA OSOBNÉ POTREBY PRACOVNÍKA

TRETIA ČASŤ

USMERŇOVANIE MZDOVEJ NÁROČNOSTI PRODUKCIE V PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOCH V ROKU 1994

§ 10

(1) Podnikateľské subjekty sú povinné v druhom polroku 1994 udržiavať prírastok priemernej nominálnej mzdy v primeranom vzťahu ku kvalitatívnym ukazovateľom, ktoré sa určia nariadením vlády.

(2) Podnikateľskými subjektmi podľa odseku 1 sa na účely usmerňovania mzdovej náročnosti produkcie rozumejú právnické osoby, v ktorých podiel vkladu Slovenskej republiky, obcí, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, investičných privatizačných fondov, investičných spoločností a individuálnych akcionárov z kupónovej privatizácie12) na základnom imaní13) alebo kmeňovom majetku14) presiahne 50 %, a podiel zahraničných účastníkov na základnom imaní nepresiahne 30 %.

(3) Za porušenie povinnosti podľa odseku 1 je podnikateľský subjekt povinný odviesť do štátneho rozpočtu regulačný odvod.

(4) Kontrolu správnosti výpočtu regulačného odvodu vykoná príslušný orgán vykonávajúci správu daní,14a) v ktorého obvode pôsobnosti má podnikateľský subjekt sídlo.

(5) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky so súhlasom ministerstva môže urobiť opatrenia na zamedzenie tvrdostí a prípadne poskytnúť úľavy pri vysporiadaní regulačného odvodu.

(6) Podrobnosti o usmerňovaní mzdovej náročnosti produkcie, kvalitatívne ukazovatele a výšku regulačného odvodu upraví vláda nariadením.

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRECHODNÉ A SPLNOMOCŇOVACIE USTANOVENIA

§ 11

(1) Poistné na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie a príspevok do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky15) za mesiac december 1993, ktoré sú splatné v januári 1994, sú príjmom štátneho rozpočtu.

(2) Doplatky poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie a príspevok do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky, ak sa za rok 1993 nezaplatili vôbec alebo sa zaplatili v nesprávnej výške, sú príjmom štátneho rozpočtu.

(3) Poistné platené v roku 1993 na osobitné účty ministerstiev, do pôsobnosti ktorých patrí riadenie ozbrojených bezpečnostných zborov podľa osobitného predpisu,16) sa prevedie na osobitný účet štátneho rozpočtu do konca februára 1994.

(4) Poisťovne zriadené podľa osobitného predpisu17) prevedú na osobitný účet štátneho rozpočtu podľa odseku 3 rozdiel poistného plateného podľa zákona o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia15) a poistného plateného na účel poistenia upraveného osobitným predpisom;17) poistné platené na účel poistenia upraveného osobitným predpisom17) odvedú na osobitný účet štátneho rozpočtu do 30. júna 1994.

§ 12

Nedoplatky dané podľa osobitných predpisov platných do 1. januára 199318) sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 12a

Preplatky daňovníka na jednotlivých druhoch daní, poplatkov a cla, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, možno v roku 1994 použiť na kompenzáciu ich nedoplatkov; ustanovenia osobitného predpisu18a) sa použijú primerane.

§ 13

(1) Príspevok na osobné potreby pracovníka za rok 1993 sa poskytne podľa doterajších predpisov.

(2) Na určenie výšky podielu Štátneho fondu cestného hospodárstva na výnose spotrebnej dane z uhľovodíkových palív a mazív sa v roku 1994 nepoužije § 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 153/1993 Z. z. o Štátnom fonde cestného hospodárstva.

(3) Práva a povinnosti zo zmluvného poistenia zodpovednosti organizácie za škodu vzniknutého pred účinnosťou osobitného predpisu19) na účely zákonného poistenia zodpovednosti organizácie za škodu podľa osobitného predpisu20) preberá poisťovňa podľa osobitného predpisu.21)

§ 14

Štátne rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie a právnické osoby, ktoré povinne tvorili fond kultúrnych a sociálnych potrieb (ďalej len „fond“) podľa predpisov platných do 31. decembra 1992, použijú prostriedky osobitného účtu fondu, ktoré nevyčerpali do konca roka 1993 podľa osobitného predpisu22) a splátky pôžičiek poskytnutých z fondu, vrátených po 1. januári 1994 na starostlivosť o zamestnancov. Prostriedky tohto účtu nemožno použiť na poskytnutie pôžičiek a návratných finančných výpomocí. Pravidlá a podmienky použitia osobitného účtu sa dohodnú v kolektívnej zmluve; v organizácii, v ktorej nepôsobí odborový orgán, určí pravidlá a podmienky použitia tohto účtu vedúci organizácie po dohode so zamestnancami.

§ 15

(1) Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie použijú zostatok prostriedkov na účte fondu odmien nevyčerpaný podľa osobitného predpisu23) až do jeho vyčerpania na odmeňovanie pracovníkov; tieto výdavky sa nezahŕňajú do limitu mzdových prostriedkov určeného na príslušný rozpočtový rok.

(2) Rozpočtové organizácie použijú zostatok prostriedkov na účte rezervného fondu nevyčerpaný podľa osobitného predpisu24) až do jeho vyčerpania na obstaranie hmotného investičného majetku alebo jeho technického zhodnotenia, finančné zabezpečenie neinvestičných výdavkov nezabezpečených rozpočtom a na údržbu a opravy hmotného majetku.


Čl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 17 ods. 1 sa za slovo „zamestnávateľ“ vkladajú slová „s výnimkou uvedenou v odseku 5“.

2. V § 17 ods. 1, 2, 3 a 4 sa na konci pripája táto veta: „Príspevok sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor“.

3. V § 17 odsek 5 znie:

(5) Ak je zamestnávateľom štátna rozpočtová alebo štátna príspevková organizácia, poskytuje sa príspevok za činnosti v rámci hlavnej činnosti organizácie z kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške určenej zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok; zo svojej podnikateľskej činnosti platí organizácia príspevok podľa odseku 1. Príspevok sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.


Čl. X

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. XI

Zrušuje sa:

§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov.

Čl. XII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.


Príloha č. 1 zákona

Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z.

CELKOVÝ PREHĽAD PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 1994

(v mil. Sk)

PRÍJMY
A.Daňové príjmy spolu105 280.0
Daň z pridanej hodnoty40 560.0
Spotrebné dane20 840.0
Daň z príjmov právnických osôb26 738.0
Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti5 184.0
Daň z príjmov fyzických osôb z ostatnej činnosti3 808.0
Daň z príjmov z kapitálových výnosov3 000.0
Clo4 400.0
Ostatné daňové príjmy750.0
B.Nedaňové príjmy spolu29 400.0
Príjmy RO a odvody PO3 123.0
Správne poplatky a odvody1 930.0
Príjmy z vládnych úverov6 400.0
Úroky650.0
Odvody Národnej banky Slovenska10 600.0
Ostatné nedaňové príjmy6 697.0
Príjmy spolu134 68O.O
VÝDAVKY
I.Bežné výdavky spolu139 897.4
v tom:
A.Neinvestičné dotácie podnikovému sektoru13 048.0
z toho:cenové4 992.0
B.Transfery domácnostiam25 866.6
v tom:nesystémové dávky sociálneho zabezpečenia11 695.4
poistné a príspevky do fondov NP10 571.2
dávky sociálnej starostlivosti3 600.0
C.Verejná spotreba obyvateľstva27 536.7
v tom:školstvo17619.5
zdravotníctvo1 939.1
kultúra2 094.2
ostatné5 883.9
D.Verejná spotreba štátu43 511.2
v tom:obrana a bezpečnosť14 225.8
súdy a prokuratúra770.9
ostatná správa4 473.3
iné výdavky na verejnú spotrebu štátu vrátane poistného za štátnych
pracovníkov RO, PO24 041.2
E.Štátny dlh26 403.1
F.Bytová politika2 495.9
G.Dotácie obciam1 035.0
II.Kapitálové výdavky spolu9 432.6
v tom:
H.Investičné dotácie podnikovému sektoru2 454.4
I.Transfery verejnému sektoru6 978.2
Výdavky spolu149 33O.O
Prebytok (+), schodok (-)-14 65O.O

Príloha č. 2 zákona

Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z.

VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 1994 PODĽA KAPITOL

(v tis. Sk)

v tom:
KapitolaVýdavky spoluVýdavky rozpočtových organizáciíPríspevky a dotácie príspevkovým a podobným organizáciámDotácie podnikateľským subjektom
Investičné výdavkyNeinvestičné výdavkyz toho: mzdové prostriedkyneinvestičnéinvestičnéneinvestičnéinvestičné
a12345678
Kancelária prezidenta SR159 9785000154 97813978
Kancelária Národnej rady SR196 01013900181 010667541 100
Úrad vlády SR11849011780106 71044754
Ministerstvo hospodárstva SR1 442 6525000665 9527598417000110000286 900357 800
Ministerstvo zahraničných vecí SR1 426 538280 000911 03894137147 50088000
Ministerstvo obrany SR9 900 000860 0009 040 000
Ministerstvo financií SR1 974 894575 0001 382 3941 013 85617500
Min. práce, soc. vecí a rodiny SR11 291 1624300011 124 162300 6048100043000
Ministerstvo vnútra SR12 458 928495 00011 929 2611 665 05634667
Min. životného prostredia SR1 116 00920000786 009293 218310 000
Min. pre správu a privát. NM SR263365502578616223
Slovenská informačná služba345 324108 000237 324
Min. dopr., spojov a ver. prác SR6 409 1821100001 005 060477 6641 075 122260 0002 890 0001 069 000
Ministerstvo pôdohospodárstva SR11 141 313280001 110 000267 0131 493 000198 0007 620 000692 313
Ministerstvo školstva a vedy SR18 688 695935 00016 496 68710 480 9161 207 00850000
Ministerstvo kultúry SR2 022 19940000140 777651811 738 922102 500
Ministerstvo zdravotníctva SR2 825 655240 0001 010 655469 157100 0001 475 000
Ministerstvo spravodlivosti SR1 724 701630001 660 821394 895880
Protimonopolný úrad SR12005600114056999
Úrad pre norm., metr. a skúš. SR148 213595008871336310
Úrad priemysl. vlastníctva SR34509143002020912675
Štatistický úrad SR185 5512300164 501104 35518750
Úrad geod., kart. a katastra SR279 73712550266 637185 915100450
Ústavný súd SR2325627202053610237
Najvyšší kontrolný úrad SR35612450031 11218398
Generálna prokuratúra SR223 00319500203 503165 891
Slovenská akadémia vied381 0007000241 000140 638120 00013000
Tlačová agentúra SR45247000412474000
Slovenský rozhlas2510000025100
Slovenská televízia240000240
Štátny dlh SR26 403 100026 403 1000
Úrad jadrového dozoru SR2695023002171092822940
Správa štát. hmotných rezerv SR482 35315600466 75320135
Všeobecná pokladničná správa36 721 0582010033 438 6407652234988640 0002 252 000335 330
z toho: sociálne poistné fondy21 958 265 21 958 265
Spolu148 295 0003 994 200119 346 44316 526 7476 467 0642 983 95013 048 9002 454 443
Dotácie do rozpočtov obcí1 035 000
Úhrn149 330 0003 994 200119 346 44316 526 7476 467 0642 983 95013 048 9002 454 443

Príloha č. 3 zákona

Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z.

LIMITY ÚČELOVÝCH DOTÁCIÍ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 1994 PRE MESTSKÚ HROMADNÚ DOPRAVU V HOSPODÁRSTVE OBCÍ

(v mil. Sk)

MestoInvestičné dotácieNeinvestičné dotácie
Bratislava174.0414.0
Košice53.0124.0
Prešov13.037.0
Spolu24O.O575.O

Príloha č. 4 zákona

Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z.

REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 1994 A ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

(v tis. Sk)

1.Rezervy štátneho rozpočtu
Účelové rezervy spolu5491 687
- rezerva vlády SR1 450 902
z toho:
- stabilizácia ekonomiky a štrukturálne programy335 330
- neinvestičné výdavky súvisiace so zmenami kompetencií a s nepredvídanými
mimoriadnymi udalosťami1 005 572
- úlohy rozvoja vedy a techniky110000
- rezerva predsedu vlády SR30000
- rezerva na mzdy na nové úlohy ústredných orgánov a podriadených organizácií74785
- rezerva na štátne záruky za bankové úvery900 000
- rezerva na garancie sociálnych poistných fondov3 036 000
z toho:
- Fond zdravotného poistenia2 995 150
2.Účelové prostriedky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zapracované v kapitolách
Kancelária prezidenta SR
- rekonštrukcia Grassalkowichovho paláca a vybavenie interiéru budúceho sídla prezidenta republiky
100 000
Kancelária Národnej rady SR
- obnova Bratislavského hradu16 139
Ministerstvo hospodárstva SR
- hospodárska mobilizácia111 000
Ministerstvo zahraničných vecí SR
- poplatky za členstvo SR v medzinárodných organizáciách126 000
- financovanie projektu Nadácia pre pomoc krajanom7000
- vedenie sporu pred MSD v Haagu o Sústave vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros41 000
Ministerstvo obrany SR
- štátna športová reprezentácia30000
- financovanie štúdia príslušníkov Armády SR na civilných vysokých školách34000
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
- investičné potreby pre ZŤP občanov7000
- financovanie rekvalifikačných kurzov pre učiteľov prostredníctvom Fondu zamestnanosti4000
- štúdium dôchodcov na univerzitách tretieho veku3000
Ministerstvo vnútra SR
- dávky sociálnej starostlivosti3 600 000
- výdavky na príspevky na zvýšené náklady spojené so zachovaním alebo obnovou
kultúrnych pamiatok10000
- migračná politika100 000
- hospodárska mobilizácia10400
- štátna športová reprezentácia20000
Ministerstvo životného prostredia SR
- dotácia do Štátneho fondu životného prostredia SR300 000
Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR
- dotácia do Štátneho fondu cestného hospodárstva SR1 000 000
- hospodárska mobilizácia96000
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
- dotácia do Štátneho fondu ochrany zveľaďovania lesa SR180 000
- dotácia do Štátneho fondu ochrany zveľaďovania poľnohospodárskeho pôdneho fondu25000
- dotácia do Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve650 000
- náklady na pozemkové úpravy186 850
- hospodárska mobilizácia16000
- činnosť splnomocnenca vlády SR na výstavbu a prevádzku SVD G-N6000
- dotácia do Štátneho podporného fondu pôdohospodárstva a potravinárstva300 000
- podpora využívania závlahovej vody100 000
Ministerstvo školstva a vedy SR
- finančné zabezpečenie zahraničných študentov v zmysle uznesenia vlády SR č. 633/ 199322446
- úhrada nákladov SOU iných rezortov podľa zákona č. 171/1990 Zb.1 600 000
- štátna športová reprezentácia96000
- vklad do Slovensko -amerického fondu Agentúry pre medzinárodnú VTS12000
- príspevok na prevádzku Slovenskej technickej knižnice - Centra VTI SR20000
Ministerstvo kultúry SR
- obnova kultúrnych pamiatok130 000
- cirkvi, náboženské spoločnosti a katolícka charita196 000
- dotovanie tlače a umeleckej tvorby určenej pre detskú literatúru a detské časopisy17000
- národnostné kultúrne zväzy, národnostná tlač a aktivity pre národnosti v rámci PO140 500
v tom:
- dotovanie školských časopisov národnostných menšín2000
- financovanie vydania rómsko-slovenského slovníka1 000
- Matica slovenská95000
- dotácia do Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia100 000
- hospodárska mobilizácia30
Ministerstvo zdravotníctva SR
- hospodárska mobilizácia15200
Štatistický úrad SR
- výdavky na prevádzku centrálneho uzla elektronického prepojenia a Slovenského databázového centra
2450
Slovenský rozhlas
- zabezpečenie zahraničného vysielania24940
- hospodárska mobilizácia160
Slovenská televízia
- hospodárska mobilizácia240
Úrad jadrového dozoru SR
- hospodárska mobilizácia150
Všeobecná pokladničná správa
- obnova národnej kultúrnej pamiatky Mohyla M. R. Štefánika na Bradle20000
- študentské pôžičky15000
- financovanie záväzkov z programu PHARE40000
- potreby Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie2 797
- hospodárska mobilizácia (pre SZSD, SZVD)500
- sanačné práce po Sovietskej armáde160 000
- prechodná finančná výpomoc politickým stranám a hnutiam na volby do NR SR30000
Spolu v kapitolách9 819 8O2
Rezervy a účelové prostriedky spolu15 311 489

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

2) Zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov.

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch.

4) § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína.
§ 15 zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva.
§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 311/1993 Z. z. o spotrebnej dani z liehu.
§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov.
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív.
§ 42 zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
§ 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností.§ 40r zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

5) § 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení.

6) § 21 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia v znení neskorších predpisov.

7) Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.

8) § 21 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9) § 17 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

10) § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z.z, v znení neskorších predpisov.

10a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 175/1993 Z. z. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.

11) § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

11a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

12) Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov.

13) Napr. § 58 Obchodného zákonníka.
§ 4 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.

14) Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

14a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 640/1992 Zb., ktorou sa ustanovujú sídla a odvody pôsobnosti územných finančných orgánov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 69/1994 Z. z.

15) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

16) § 49 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

17) Napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 276/1993 Z. z. o Poisťovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o financovaní zdravotného poistenia.

18) Zákon č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 156/1989 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 157/1989 Zb. o dôchodkovej dani v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 389/1990 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva v znení zákona č. 578/1991 Zb.
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 207/1989 Zb. o vykonávaní odvodu zo zisku na základe finančného plánu.

18a) § 63 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

19) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 275/1993 Z. z., ktorým sa mení Zákonník práce a zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.

20) § 205d Zákonníka práce.

21) Čl. III ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 275/1993 Z. z.

22) § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z.

23) § 37 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 638/1992 Zb.o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií.

24) § 37 ods. 2 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 638/1992 Zb.