Vyhláška č. 315/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva za- hraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz y vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 104/1993 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-315
Čiastka 77/1993
Platnosť od 30.12.1993 do31.12.1995
Účinnosť od 01.01.1994 do31.12.1995
Zrušený 302/1995 Z. z.
Znenie 01.01.1994

315

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 3. decembra 1993,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 104/1993 Z. z.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 104/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa slová „oprávnené na“ nahrádzajú slovom „vykonávajúce“.

2. V § 1 ods. 1 a § 6 ods. 1 písm. b) sa slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.

3. V § 1 ods. 1, § 4 ods. 6, § 5 a 6 sa slová „Federálne ministerstvo zahraničného obchodu“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“ v príslušnom páde.

4. V § 1 ods. 2 sa slová „federácie alebo republík“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.

5. § 2 ods. 1 písm. b) znie:

b) na dovoz alebo vývoz tovaru určeného na

1. aktívny alebo pasívny zušľachťovací styk,

2. uskladňovanie v colnom sklade,

3. dočasné použitie,

4. tranzit,1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:

1) § 89 a nasl. zákona č. 618/1992 Zb. Colný zákon.“.

6. § 2 ods. 2 písm. c) znie:

c) na dovoz alebo vývoz tovaru určeného na účely uvedené v odseku 1 písm. b),“.

7. § 3 ods. 1 písm. c) znie:

c) výpis z obchodného registra alebo živnostenské, prípadne iné oprávnenie na podnikateľskú činnosť,“.

8. V § 3 ods. 1 písm. e) sa odkaz 1) na poznámku pod čiarou nahrádza odkazom 2) na poznámku pod čiarou, ktorá znie:

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/1993 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník.“.

9. V § 3 ods. 1 písm. j) sa slová „v Kčs fco československá hranica“ nahrádzajú slovami „v Sk FCO slovenská hranica“.

10. V § 6 ods. 3 sa slovo „česko-slovenské“ nahrádza slovami „všeobecne záväzné“.

11. V § 7 sa slová „Účastník colného konania“ nahrádzajú slovami „Deklarant v colnom konaní“ a vypúšťajú sa slová „alebo notársky overenú kópiu“.

12. V § 7 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňajú sa odseky 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Colnica potvrdí na rubovej strane licencie množstvo a hodnotu skutočne prepusteného tovaru označeného podľa colného sadzobníka.

(3) Držiteľ licencie je povinný do 15 dní od ukončenia jej platnosti vrátiť licenciu Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky.“.

13. Prílohy A, B, C, D, E, F a G sa nahrádzajú prílohami A, B, C, D, E, F a G tejto vyhlášky.


Čl. II

Žiadosti o udelenie licencií na dovoz alebo vývoz tovaru uvedeného v prílohách tejto vyhlášky na I. polrok 1994 sa predkladajú najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.


Ján Ducký v. r.


Príloha A vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 315/1993 Z. z.

ZOZNAM TOVARU

podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze

ČASŤ I - NEAUTOMATICKÉ LICENCIE

Položka3) colného sadzobníka Názov tovaru Ročné množstvo Merná jednotka
2612 10 uránové rudy a ich koncentráty 1 tona
2701 čierne uhlie, brikety, bulety a pod. tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia   
  - čierne uhlie vhodné na koksovanie 2 800 000 tona
  - čierne uhlie energetické 2 400 000 tona
2702 hnedé uhlie, tiež aglomerované okrem gagátu 500 000 tona
2844 10 00 prírodný a obohatený urán 1 tona
2844 20 obohatený urán nevyrobený v Českej republike vrátane uránu v palivových článkoch 1 tona
2844 50 00 vyhorené (ožiarené) palivové články (kazety, súbory) 0 ks
4707 zberový papier 50 000 tona
8401 30 00 nevyhorené (neožiarené) palivové články (kazety, súbory); netýka sa palivových článkov obsahujúcich palivo vyrobené výlučne z uránu vyťaženého v Českej republike za účelom ich výroby 5 ks

ČASŤ II - AUTOMATICKÉ LICENCIE

Položka3) colného sadzobníka Názov tovaru Ročné množstvo Merná jednotka
Poľnohospodárske a potravinárske výrobky
0102 90 ostatný živý hovädzí dobytok tona
0103 91 ostatný živý bravčový dobytok do 50 kg (domáci) tona
0103 92 ostatný živý bravčový dobytok nad 50 kg (domáci) tona
0104 10 80 ovce živé ostatné tona
0105 91 00 kohúty a sliepky tona
0201 hovädzie mäso čerstvé i chladené tona
0202 hovädzie mäso mrazené tona
0203 bravčové mäso čerstvé, chladené i mrazené tona
0204 10 až 43 baranie mäso tona
0207 mäso a jedlé droby hydiny čísla 0105 91 00 čerstvé, chladené alebo mrazené tona
0209 00 bravčová masť a slanina tona
0210 mäso a droby nasolené, sušené tona
0401 až 0406 mlieko - celá kapitola okrem 0404 tona
0409 00 00 prírodný med tona
0602 99 49 sadenice lesných drevín ks
0603 rezané kvety ks
0701 zemiaky tona
0806 10 hrozno čerstvé tona
0808 10 jablká tona
0904 20 mletá paprika tona
1001 pšenica tona
1002 raž tona
1003 jačmeň tona
1105 múka, krupica, vločky, granuly a pelety zo zemiakov tona
1108 škrob tona
1205 00 semená repky tona
1206 00 semená slnečnice tona
1209 99 10 semená lesných stromov tona
1212 91 10 cukrová repa čerstvá tona
1512 slnečnicový olej tona
1514 repkový olej tona
1517 margarín tona
1701 cukor trstinový alebo repný tona
1702 30 až 40 glukóza, glukózový sirup a izoglukóza tona
1703 melasa tona
1902 cestoviny tona
2202 nealkoholické nápoje hl
2203 00 pivo hl
2204 víno z čerstvého hrozna hl
2207 etylalkohol nad 80 % alkoholu hl
2208 nedenaturovaný etylalkohol pod 80 % alkoholu hl
Tabak a vyrobené tabakové náhradky
2402 cigary, cigarky a cigarety z tabaku alebo z tabakových nahradiek ks
2403 ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky ks
Drevo a drevené výrobky
4401 10 00 palivové drevo (polená, kláty, vetvy, viazanice) m3
4403 10 10 stĺpy ihličnaté surové a impregnované m3
4403 20 00 vlákninové a ostatné priemyselné drevo ihličnaté m3
4403 91 00 vlákninové a ostatné priemyselné drevo listnaté - dubové m3
4403 92 00 vlákninové a ostatné priemyselné drevo listnaté - bukové m3
4403 99 10 vlákninové a ostatné priemyselné drevo listnaté - topoľové m3
4403 99 20 ostatné - gaštanové m3
4403 99 30 ostatné - eukalyptové m3
4403 99 40 ostatné - tropické drevo m3
4403 99 80 vlákninové ostatné priemyselné drevo listnaté - ostatné m3
4403 20 00 výrezy I. až III. triedy akosti ihličnaté a vlákninové drevo m3
4403 91 00 výrezy I. až III. triedy akosti listnaté a vlákninové drevo m3
4403 92 00
4403 99 10
4403 99 20
4403 99 30
4403 99 40
4403 99 80
4403 20 výrezy IV. triedy akosti (žrďovina, banské) m3
4403 91
4403 92
4403 99
4410 drevotrieskové dosky m3
4411 drevovláknité dosky m3
Nerastné suroviny a výrobky
2501 00 91 soľ jedlá tona
2519 90 10 oxid horečnatý tona
2523 10 00 cementársky slinok tona
2523 21 00 biely cement tona
2523 29 00 šedý cement tona
2704 00 koks a polokoks tona
2709 00 ropa tona
Ropné produkty
2710 00 27 až 39 benzíny automobilové stredné oleje: tona
2710 00 41 určené na špecifické spracovanie tona
2710 00 45 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, než je stanovený pre položku 2710 00 41 tona
kerozín:
2710 00 51 palivo pre tryskové motory tona
2710 00 55 ostatné tona
2710 00 59 motorová nafta ostatná tona
ťažké oleje (plynové oleje):
2710 00 61 určené na špecifické spracovanie tona
2710 00 65 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom než pre položku 2710 00 61 tona
2710 00 69 na iné účely tona
vykurovacie oleje:
2710 00 71 určené na špecifické spracovanie tona
2710 00 72 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom ako položky 2710 00 71
vykurovacie oleje na iné účely:
2710 00 74 s obsahom síry nepresahujúcej 1 % hmotnosti tona
2710 00 76 s obsahom síry presahujúcej 1 % hmotnosti, ale nepresahujúcej 2 % hmotnosti tona
2710 00 77 s obsahom síry presahujúcej 2 % hmotnosti, ale nepresahujúcej 2,8 % hmotnosti tona
2710 00 78 s obsahom síry presahujúcej 2,8 % hmotnosti tona
mazacie oleje:
2710 00 81 určené na špecifické spracovanie tona
2710 00 83 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, než je stanovený pre položku 2710 00 81 tona
2710 00 85 určené na vytváranie zmesí tona
2710 00 94 používané pri obrábaní kovov, pri uvoľňovaní odliatkov z foriem, antikorózne oleje tona
2710 00 98 ostatné mazacie oleje a ostatné oleje tona
Plyn a elektrická energia
2711 11 00 zemný plyn skvapalnený tona
2711 21 00 zemný plyn v plynnom stave tis. m3
2716 00 00 elektrická energia MWh
Výrobky chemického priemyslu
2815 12 00 hydroxid sodný vo vodnom roztoku tona
2817 00 00 oxid zinočnatý tona
2849 10 00 karbid vápnika tona
2914 22 00 cyklohexanón tona
2933 71 00 kaprolaktám tona
3102 10 močovina tona
3102 30 dusičnan amónny (DAM), tiež vo vodnom roztoku tona
3102 40 zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s inou anorganickou nehnojivou látkou tona
3105 20 priemyselné trojzložkové hnojivo - NPK tona
3505 10 dextríny a iné modifikované škroby tona
3920 10 fólie z polymérov etylénu tona
3920 20 fólie z polymérov propylénu tona
3920 71 fólie z regenerovanej celulózy tona
3920 73 fólie z acetátovej celulózy tona
3920 79 fólie z ostatných derivátov celulózy tona
3904 polyméry vinylchloridu alebo iných halogénolefínov v primárnych formách (PVC) tona
4011 10 nové pneumatiky na osobné motorové vozidlá vrátane kombinovaných ks
4011 20 nové pneumatiky na autobusy a nákladné automobily ks
5501 10 00 polyamidový kábel tona
5501 20 00 polyesterový kábel tona
5501 90 00 ostatný kábel tona
5502 00 viskózový kábel tona
5503 40 00 polypropylénová striž tona
Textilné výrobky (okrem štátov Európskej únie a Európskeho združenia voľného obchodu)
pánske alebo chlapčenské bundy (vrátane lyžiarskych), vetrovky a podobné výrobky:
6101 10 90 z vlny alebo jemných zvieracích chlpov ks
6101 20 90 z bavlny ks
6101 30 90 z chemických vlákien ks
6101 90 90 z ostatných textilných materiálov ks
dámske alebo dievčenské bundy (vrátane lyžiarskych), vetrovky a podobné výrobky:
6102 10 90 z vlny alebo jemných zvieracích chlpov ks
6102 20 90 z bavlny ks
6102 30 90 z chemických vlákien ks
6102 90 90 z ostatných textilných materiálov ks
6105 pánske alebo chlapčenské košele pletené alebo háčkované ks
6107 pánske alebo chlapčenské spodky, nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany pletené alebo háčkované ks
6108 dámske alebo dievčenské kombinačky, spodničky, nohavičky, nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany pletené alebo háčkované ks
6109 vrchné tričká (T-shirts) ks
6112 tepláky pletené ks
6203 42 pánske alebo chlapčenské nohavice z bavlny ks
6204 52 dámske alebo dievčenské sukne z bavlny ks
6204 62 nohavice dámske alebo dievčenské z bavlny ks
Obuv
6403 obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo kompozitnej usne a so zvrškom z usne páry
6404 obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo kompozitnej usne a so zvrškom z textilných materiálov páry
Keramické a azbestocementové výrobky
6811 tovar azbestocementový, buničitocementový a iný tona
6907 90 99 neglazované keramické dlaždice m2
6908 90 21 glazované keramické dlaždice a obkladačky nepresahujúce 15 mm hrúbku m2
6908 90 29 glazované keramické dlaždice a obkladačky presahujúce 15 mm hrúbku m2
Železo, oceľ a výrobky z nich
7201 10 11 surové železo tona
7201 10 19
7201 10 30
7201 20 00
7202 11 20 ferozliatiny tona
7202 11 80
7202 19 00
7202 21 10
7202 21 90
7202 29 00
7202 30 00
7202 41 10
7202 41 91
7202 41 99
7202 49 10
7202 49 50
7202 49 90
7207 predvalky tona
7218
7224
7204 železné oceľové odpady vrátane pretavených a šrot tona
7404 00 odpady medené tona
7602 00 odpady hliníkové tona
7802 00 odpady olovené tona
Ploché výrobky
7208 11 00 zvitky valcované za tepla tona
7208 12 10
7208 12 91
7208 12 95
7208 12 98
7208 13 10
7208 13 91
7208 13 95
7208 13 98
7208 14 10
7208 14 91
7208 14 99
7208 21 10
7208 21 90
7208 22 10
7208 22 91
7208 22 95
7208 22 98
7208 23 10
7208 23 91
7208 23 95
7208 23 98
7208 24 10
7208 24 91
7208 24 99
7219 11 10
7219 11 90
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7225 10 10
7225 30 00
7208 31 00 plechy valcované za tepla tona
7208 32 30
7208 32 51
7208 32 59
7208 32 91
7208 32 99
7208 33 91
7208 41 00
7208 42 30
7208 42 51
7208 42 59
7208 42 91
7208 42 99
7208 43 91
7211 11 00
7211 21 00
7225 20 20
7225 20 90
7225 40 10
7225 40 30
7225 40 50
7225 40 70
7225 40 90
7226 99 20
7226 99 80
7208 32 10 priečne delené zvitky valcované za tepla tona
7208 33 10
7208 33 99
7208 34 10
7208 34 90
7208 35 10
7208 35 90
7208 42 10
7208 43 10
7208 43 99
7208 44 10
7208 44 90
7208 45 10
7208 45 90
7209 11 00 plechy a zvitky valcované za studená tona
7209 12 90
7209 13 90
7209 14 90
7209 21 00
7209 22 90
7209 23 90
7209 24 91
7209 24 99
7209 31 00
7209 32 90
7209 33 90
7209 34 90
7209 41 00
7209 42 90
7209 43 90
7209 44 90
7211 30 10
7211 41 10
7211 41 91
7211 49 10
7225 50 10
7225 50 90
7226 92 10
7209 12 10 „elektrické" zvitky a plechy tona
7209 13 10
7209 14 10
7209 22 10
7209 23 10
7209 24 10
7209 32 10
7209 33 10
7209 34 10
7209 42 10
7209 43 10
7209 44 10
7225 10 91
7225 10 99
7226 10 10
7226 10 30
7210 31 10 pozinkované plechy tona
7210 31 90
7210 39 10
7210 39 90
7210 41 10
7210 41 90
7210 49 10
7210 49 90
7212 21 11
7212 21 19
7212 29 11
7212 29 19
7212 30 11
7212 30 19
7208 90 10 ostatné pokovované a potiahnuté plechy tona
7208 90 90
7209 90 10
7209 90 90
7210 20 10
7210 20 90
7210 50 10
7210 50 90
7210 60 11
7210 60 19
7210 70 39
7210 70 90
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 35
7210 90 39
7210 90 90
7211 90 11
7211 90 19
7212 40 91
7212 40 93
7212 50 31
7212 50 39
7212 50 51
7212 50 59
7212 60 11
7212 60 19
7212 60 93
7212 60 99
7225 90 10
7225 90 90
7210 11 10 pocínované plechy tona
7210 11 90
7210 12 11
7210 12 19
7210 12 90
7210 70 31
7212 10 10
7212 10 91
7212 10 93
7212 40 10
7211 12 10 páska valcovaná za tepla tona
7211 12 90
7211 19 10
7211 19 91
7211 19 99
7211 22 10
7211 22 90
7211 29 10
7211 29 91
7211 29 99
7220 11 00
7220 12 00
7226 10 10
7226 20 20
7226 20 80
7226 91 10
7226 91 90
7226 99 20
7219 21 11 ploché výrobky z nehrdzavejúcej ocele tona
7219 21 19
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 10
7219 23 90
7219 24 10
7219 24 90
7219 31 10
7219 31 90
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7219 90 11
7219 90 19
7219 90 91
7219 90 99
7220 20 10
7220 90 11
7211 30 31 studená páska (klasická, elektrická, pokovovaná, ostatná) pod 500 mm tona
7211 30 39
7211 30 50
7211 30 90
7211 41 95
7211 41 99
7211 49 91
7211 49 99
7211 90 90
7212 10 99
7212 21 90
7212 29 90
7212 30 90
7212 40 95
7212 40 98
7212 50 71
7212 50 73
7212 50 75
7212 50 85
7212 50 91
7212 50 93
7212 50 97
7212 50 48
7220 20 31
7220 20 39
7220 20 51
7220 20 59
7220 20 91
7220 20 99
7220 90 19
7220 90 31
7220 90 39
7220 90 90
7226 10 91
7226 10 99
7226 92 91
7226 92 99
Dlhé výrobky
7216 10 00 profilová oceľ tona
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 90 10
7216 90 50
7216 90 60
7216 90 98
7222 40 11
7222 40 19
7222 40 30
7222 40 93
7222 40 99
7228 70 10
7228 70 31
7228 70 99
7228 80 10
7228 80 90
7213 10 00 valcovaný drôt tona
7213 20 00
7213 31 10
7213 31 90
7213 39 10
7213 39 90
7213 41 00
7213 49 00
7213 50 10
7213 50 90
7221 00 10
7221 00 90
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 30
7227 90 50
7227 90 70
7214 20 00 betonárska oceľ v tyčiach tona
7214 10 00 tyčová oceľ tona
7214 30 00
7214 40 10
7214 40 31
7214 40 39
7214 40 90
7214 50 10
7214 50 31
7214 50 39
7214 50 90
7214 60 00
7215 90 10
7215 90 90
7222 10 11
7222 10 19
7222 10 21
7222 10 29
7222 10 31
7222 10 39
7222 10 81
7222 10 89
7222 30 10
7222 30 51
7222 30 59
7222 30 91
7222 30 99
7228 10 10
7228 10 30
7228 10 50
7228 10 90
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 20 60
7228 30 20
7228 30 40
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 40 10
7228 40 90
7228 60 10
7228 60 81
7228 60 89
7215 10 00 ťahaná, lúpaná, brúsená oceľ tona
7215 20 10
7215 20 90
7215 30 00
7215 40 00
7222 20 11
7222 20 19
7222 20 21
7222 20 29
7222 20 31
7222 20 39
7222 20 81
7222 20 89
7228 50 20
7228 50 40
7228 50 61
7228 50 69
7228 50 70
7228 50 89
7228 70 91
7217 11 10 ťahaný drôt tona
7217 11 91
7217 11 99
7217 12 10
7217 12 90
7217 13 11
7217 13 19
7217 13 91
7217 13 99
7217 19 10
7217 19 90
7217 21 00
7217 22 00
7217 23 00
7217 29 00
7217 31 00
7217 32 00
7217 33 00
7217 39 00
7223 00 11
7223 00 19
7223 00 91
7223 00 99
7229 10 00
7229 20 00
7229 90 10
7229 90 50
7229 90 90
7216 60 11 profily vyrobené z plochých výrobkov tona
7216 60 19
7216 60 90
7216 90 91
7216 90 93
7216 90 95
7216 90 97
7222 40 91
7302 10 31 koľajnice a príslušenstvo používané na železničný zvršok tona
7302 10 39
7302 10 90
7302 20 00
7302 40 10
7302 90 10
7304 10 10 oceľové rúry tona
7304 10 30
7304 10 90
7304 20 10
7304 20 91
7304 20 99
7304 31 10
7304 31 91
7304 31 99
7304 39 10
7304 39 20
7304 39 30
7304 39 51
7304 39 59
7304 39 91
7304 39 93
7304 39 99
7304 41 10
7304 41 90
7304 49 10
7304 49 30
7304 49 91
7304 49 99
7304 51 11
7304 51 19
7304 51 30
7304 51 91
7304 51 99
7304 59 10
7304 59 31
7304 59 39
7304 59 50
7304 59 91
7304 59 93
7304 59 99
7304 90 10
7304 90 90
7305 11 00
7305 12 00
7305 19 00
7305 20 10
7305 20 90
7305 31 00
7305 39 00
7305 90 00
7306 10 11
7306 10 19
7306 10 90
7306 20 00
7306 30 10
7306 30 21
7306 30 29
7306 30 51
7306 30 59
7306 30 71
7306 30 78
7306 30 90
7306 40 10
7306 40 91
7306 40 99
7306 50 10
7306 50 91
7306 50 99
7306 60 10
7306 60 31
7306 60 39
7306 60 90
7306 90 00
7324 21 00 vane z liatiny ks
7324 29 00 vane ostatné ks
Stroje a elektrické zariadenia
8418 10 90 kombinované chladiace a mraziace zariadenia chladničky pre domácnosť: ks
8418 21 91
8418 21 99
8418 22 00
mrazničky:
8418 30 91
8418 40 91
8418 40 99
8450 11 plnoautomatické práčky ks
televízne prijímače farebné: ks
8528 10 22
8528 10 28
8528 10 52
8528 10 54
8528 10 56
8528 10 58
8529 10 31 satelitné prijímače ks
8529 90 98 časti a súčasti vhodné na prístroje čísel 8525 až 8528 - ostatné, z toho len kompletné rozložené sady prístrojov čísla 8528 ks

Príloha B vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 315/1993 Z. z.

ZOZNAM TOVARU

podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze
(Neautomatické licencie)

Položka colného sadzobníka Názov tovaru Ročné množstvo Merná jednotka
Živé zvieratá a živočíšne výrobky
živý hovädzí dobytok: 1 000 tona
0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
jalovice: 4 000 tona
0102 90 51
0102 90 59
kravy: 1 000 tona
0102 90 61
0102 90 69
býky: 2 000 tona
0102 90 71
0102 90 79
0102 90 90 ostatný hovädzí dobytok 2 000 tona
0103 91 živý bravčový dobytok do 50 kg (domáci) tona
0103 92 živý bravčový dobytok nad 50 kg (domáci) 1 000 tona
0104 10 živé ovce a jahňatá
0201 hovädzie mäso čerstvé, chladené alebo mrazené 1 000 tona
0202
0203 bravčové mäso čerstvé, chladené alebo mrazené 1 000 tona
0204 10 až 43 jahňacie a baranie mäso tona
0207 10 11 až 19 kurence a kuracie diely 5 000 tona
0207 21 10
0207 21 90
0207 39 11 až 25
0207 41 10
až 71
0402 sušené a kondenzované mlieko 10 000 tona
0510 mukóza surová, mrazená a sušená tona
0510 bravčový a hovädzí pankreas tona
0510 hovädzie pľúca tona
0510 hovädzia žlč tona
Rastlinné výrobky
0602 99 49 sadenice lesných drevín ks
0604 91 21 vianočné stromčeky ks
0604 91 29
0604 91 41 konáre ihličnanov tona
0604 91 49
1001 10 00 pšenica tvrdá tona
1001 90 ostatné pšenice 50 000 tona
1002 00 raž 10 000 tona
1003 00 80 jačmeň ostatný tona
1004 00 ovos tona
1005 90 kukurica ostatná tona
1107 slad 100 000 tona
1205 00 semená repky 10 000 tona
1206 00 slnečnicové semená 20 000 tona
1210 chmeľ 500 tona
1209 99 10 semená lesných stromov tona
Výrobky potravinárskeho priemyslu, nápoje a liehové tekutiny
1101 00 00 pšeničná múka alebo múka zo suráže 10 000 tona
1701 cukor 10 000 tona
1703 melasa 1 000 tona
2207 etylalkohol nedenaturovaný s mernýmalkoholickým titrom 80 % vol. alebo viac 20 000 hl
2301-2306 pokrutiny a šroty, kŕmne zmesi 10 000 tona
Nerastné suroviny a výrobky
2505 prírodné piesky 300 000 m3
2517 10 prírodné ťažené kamenivo 600 000 m3
2517 10 prírodné drvené kamenivo 400 000 m3
2517 10 lámaný kameň 300 000 m3
2523 21 00 biely cement 90 000 tona
2523 29 00 šedý cement 1 500 000 tona
2523 90 90
2620 11 00 zinkové odpady a zinkový šrot vrátane kamienkov 2 000 tona
7902 00 00
2620 20 00 olovené odpady a olovený šrot 2 000 tona
7802 00
2620 30 00 medené odpady a medený šrot 2 000 tona
7404 00
2620 40 00 hliníkové odpady a hliníkový šrot 6 000 tona
7602 00
2702 hnedé uhlie, tiež aglomerované tona
2704 00 koks z hutníckych koksární 200 000 tona
2710 00 27 až 39 benzíny automobilové tona
2710 00 59 motorová nafta tona
2710 00 41 stredné oleje tona
2710 00 45
2710 00 51
2710 00 55
2710 00 61 ťažké vykurovacie oleje tona
2710 00 65
2710 00 69
2710 00 71
2710 00 72
2710 00 74
2710 00 76
2710 00 77
2710 00 78
2716 00 00 elektrická energia 410 000 MWh
Výrobky chemického priemyslu a príbuzných priemyselných odvetví vrátane farmaceutických výrobkov
3002 10 antiséra a iné krvné zložky (podľa posúdenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky) kg
3002 90 10 ľudská krv kg
3003 a 3004 lieky (podľa posúdenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky) Sk
3102 10 močovina tona
3102 40 liadok amónny s vápencom, respektíve s dolomitom 250 000 tona
Surové kože a usne
surové hovädzie kože 4 000 tona
4101 10
4101 21
4101 22
4101 29
4101 30
4102 surové ovčie a jahňacie kože 500 tona
4103 90 00 surové bravčové kože 1 000 tona
4104 22 10 ďalej neupravované ako vyčinené chrómom v mokrom stave (wetblue) 15 000 tona
Drevo a drevené výrobky
4401 10 00 palivové drevo (polená, kláty, vetvy, viazanice a pod.) dĺžky 1 m a viac 20 000 m3
4403 10 10 stĺpy ihličnaté surové a impregnované 30 000 m3
4403 20 00 vlákninové a ostatné priemyselné drevo ihličnaté 140 000 m3
4403 91 00 vlákninové a ostatné priemyselné drevo listnaté - dubové 215 000 m3
4403 92 00 ostatné - bukové m3
4403 99 10 ostatné - topoľové m3
4403 99 20 ostatné - gaštanové m3
4403 99 80 ostatné - surové drevo m3
4403 20 00 výrezy I. až III. triedy akosti ihličnaté 120 000 m3
4403 91 00 výrezy I. až III. triedy akosti listnaté 100 000 m3
4403 92 00
4403 99 10
4403 99 20
4403 99 80
4403 20 výrezy IV. triedy akosti (žrďoviny, banské drevo) m3
4403 91
4403 92
4403 99
4406 10 00 drevené železničné podvaly neimpregnované 15 000 m3
4406 90 00 drevené podvaly ostatné 20 000 m3
4407 10 paletové prírezy m3
4407 91
4407 92
4407 99
4407 10 rezivo ihličnaté neopracované 225 000 m3
4407 91 rezivo listnaté neopracované 125 000 m3
4407 92
4407 99
Buničina, papier a výrobky z nich
4703 21 00 buničiny bielené tona
4703 29 00
4704 29 00 buničina listnatá na chemické spracovanie tona
4707 zberový papier
Drahé kovy
7102 diamanty, tiež opracované, ale nemontovane, nezasadené ctm
7106 striebro (vrátane zláteného a platinového striebra) surové alebo vo forme polotovaru alebo prachu kg
7109 00 00 obyčajné kovy alebo striebro plátované zlatom surové alebo opracované len do formy polotovarov kg
7108zlato (vrátane platinového zlata) surové alebo vo forme polotovarov alebo prachu kg
7110 platina surová alebo vo forme polotovarov alebo prachu kg
7111 00 00 obyčajné kovy, striebro alebo zlato plátované platinou surové alebo opracované len do formy polotovarov kg
Obyčajné kovy a výrobky z obyčajných kovov
surové železo a oceľ v ingotoch alebo iných základných tvaroch:
7201
7206
7204 železné a oceľové odpady vrátane pretavených a šrot 150 000 tona
Valcovaný materiáltona
Ploché výrobky:
7208 11 00 zvitky valcované za tepla
7208 12 10
7208 12 91
7208 12 95
7208 12 98
7208 13 10
7208 13 91
7208 13 95
7208 13 98
7208 14 10
7208 14 91
7208 14 99
7208 21 10
7208 21 90
7208 22 10
7208 22 91
7208 22 95
7208 22 98
7208 23 10
7208 23 91
7208 23 95
7208 24 10
7208 24 91
7208 24 99
7219 11 10
7219 11 90
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7225 10 10
7225 20 20
7225 30 00
7208 31 00
7208 32 30
7208 32 51
7208 32 59
7208 32 91
7208 32 99
7208 33 91
7208 41 00
7208 42 30
7208 42 51
7208 42 59
7208 42 91
7208 42 99
7208 43 91
7211 11 00
7211 21 00
7225 40 70
7225 40 90
7208 32 10 priečne delené zvitky valcované za tepla
7208 33 10
7208 33 99
7208 34 10
7208 34 90
7208 35 10
7208 35 90
7208 42 10
7208 43 10
7208 43 99
7208 44 10
7208 44 90
7208 45 10
7208 45 90
7209 11 00 plechy a zvitky valcované za studená
7209 12 90
7209 13 90
7209 14 90
7209 21 00
7209 22 90
7209 23 90
7209 24 91
7209 24 99
7209 31 00
7209 32 90
7209 33 90
7209 34 90
7209 41 00
7209 42 90
7209 43 90
7209 44 90
7211 30 10
7211 41 10
7211 41 91
7211 49 10
7209 12 10 elektrické zvitky a plechy
7209 13 10
7209 14 10
7209 22 10
7209 23 10
7209 24 10
7209 32 10
7209 33 10
7209 34 10
7209 42 10
7209 43 10
7209 44 10
7210 31 10 pozinkované plechy
7210 39 10
7210 41 10
7210 49 10
7212 21 11
7212 29 11
7212 30 11
7208 90 10 ostatné pokovované a potiahnuté plechy
7209 90 10
7210 11 10
7210 20 10
7210 50 10
7210 60 11
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 35
7210 90 39
7210 90 11
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7210 12 11 pocínované plechy
7210 12 19
7210 70 31
7212 10 10
7212 10 91
7212 40 10
7212 40 91
7211 12 10 páska valcovaná za tepla
7211 12 90
7211 19 10
7211 19 91
7211 19 99
7211 22 10
7211 22 90
7211 29 10
7211 29 91
7211 29 99
7212 60 91
7212 11 00
7220 12 00
7220 90 31
7226 10 10
7226 20 20
7226 91 10
7226 91 90
7226 99 20
7219 21 11 ploché výrobky z nehrdzavejúcej ocele a ostatnej legovanej ocele
7219 21 19
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 10
7219 24 10
7219 24 90
7219 31 10
7219 31 90
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7219 90 11
7219 90 19
7220 20 10
7220 90 11
7225 10 91
7225 10 99
7225 40 10
7225 40 30
7225 40 50
7225 50 10
7225 50 90
7225 90 10
7226 10 30
7226 20 80
7226 92 10
7226 99 80
Dlhé výrobky:
7207 19 31 profilová oceľ
7207 20 71
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7213 10 00 valcovaný drôt
7213 20 00
7213 31 10
7213 31 90
7213 39 10
7213 39 90
7213 41 00
7213 49 00
7213 50 10
7213 50 90
7221 00 10
7221 00 90
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 30
7227 90 50
7227 90 70
7214 20 00 betonárska oceľ
7207 19 11 tyčová oceľ
7207 19 14
7207 19 16
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7214 30 00
7214 40 10
7214 40 31
7214 40 39
7214 40 90
7214 50 10
7214 50 31
7214 50 39
7214 50 90
7214 60 00
7215 90 10
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 90 10
7218 90 50
7222 10 11
7222 10 19
7222 10 21
7222 10 29
7222 10 31
7222 10 39
7222 10 81
7222 10 89
7222 30 10
7222 40 11
7222 40 19
7222 40 30
7224 90 31
7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 40
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90
7302 10 31 koľajnice
7302 10 39
7302 10 90
7302 20 00
7302 40 10
7302 90 10
Polotovary z ocele:
7207 1111
7207 11 14
7207 11 16
7207 12 10
7207 19 90
7207 20 11
7207 20 15
7207 20 17
7207 20 32
7207 20 90
7218 10 00
7218 90 11
7218 90 13
7218 90 15
7218 90 19
7224 10 00
7224 90 01
7224 90 08
7224 90 15
Oceľové rúry:
7304
7305
7306
Motorové vozidlá
8701 90 22 traktory ks
8701 90 31
8701 90 35
Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti
9704 00 00 poštové známky, kolky, odtlačky poštových pečiatok, obálky prvého dňa, poštové celiny a podobné výrobky, opečiatkované alebo neopečlatkované, ale nemajúce výplatnú hodnotu v krajine určenia ks
9705 00 00 zbierky a zberateľské predmety zoologickej, botanickej, mineralogickej, anatomickej, historickej, archeologickej, paleontologickej, etnografickej alebo numizmatickej hodnoty
9706 00 00 starožitnosti staršie ako 100 rokov

Príloha C vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 315/1993 Z. z.

ZOZNAM TOVARU
podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze do určitých štátov alebo skupín štátov

ČASŤ I

TEXTILNÝ TOVAR

Štát Číslo kateg. Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka
Nórsko 1 6201 až 6204 vesty a saká, blejzre, anoraky a pod., perkasy, komplety a kostýmy z tkaného materiálu pre mužov, ženy a deti ks
2 6203 až 6204 nohavice, overaly a pod. okrem ks
6111 plaviek a krátkych nohavíc z tkaného materiálu pre mužov, ženy a deti
7 630210 posteľná bielizeň pletená aj tkaná (bavlnená) kg
630221
630222
630229
630231
630239
USA 410 5112 vlnené tkaniny (s obsahom vlny 36 % a viac) m2
433 6203 vlnené pánske a chlapčenské saká (s obsahom vlny 36 % a viac) tucet
435 6202 vlnené dámske a dievčenské plášte (s obsahom vlny 36 % a viac) tucet
443 6203 vlnené pánske a chlapčenské obleky (s obsahom vlny 36 % a viac) ks
Kanada 5 620341 až 43 nohavice ks
620349
3A 620311 obleky, saká, blejzre ks
620312
620319
620321
620322
620329
620331
620332
620333
620339
31A 5112 česané vlnené tkaniny (s obsahom vlny 17 % a viac) kg
42A 630260 bavlnené froté uteráky a podobné výrobky kg
EU4)2 5208 11 10 bavlnené tkaniny iné než gáza., froté tkaniny, úzke tkaniny, vlasové tkaniny, ženilkové tkaniny, tyly a iné sieťoviny kg
5208 11 90
5208 12 11
5208 12 13
5208 12 15
5208 12 19
5208 12 91
5208 12 93
5208 12 95
5208 12 99
5208 13 00
5208 19 00
5208 21 10
5208 21 90
5208 22 11
5208 22 13
5208 22 15
5208 22 19
5208 22 91
5208 22 93
5208 22 95
5208 22 99
5208 23 00
5208 29 00
5208 31 00
5208 32 11
5208 32 13
5208 32 15
5208 32 19
5208 32 91
5208 32 93
5208 32 95
5208 32 99
5208 33 00
5208 39 00
5208 41 00
5208 42 00
5208 43 00
5208 49 00
5208 51 00
5208 52 10
5208 52 90
5208 53 00
5208 59 00
5209 11 00
5209 12 00
5209 19 00
5209 21 00
5209 22 00
5209 29 00
5209 31 00
5209 32 00
5209 39 00
5209 41 00
5209 42 00
5209 43 00
5209 49 10
5209 49 90
5209 51 00
5209 52 00
5209 59 00
5210 11 10
5210 11 90
5210 12 00
5210 19 00
5210 21 10
5210 21 90
5210 22 00
5210 29 00
5210 31 10
5210 31 90
5210 32 00
5210 39 00
5210 41 00
5210 42 00
5210 49 00
5210 51 00
5210 52 00
5210 59 00
5211 11 00
5211 12 00
5211 19 00
5211 21 00
5211 22 00
5211 29 00
5211 31 00
5211 32 00
5211 39 00
5211 41 00
5211 42 00
5211 43 00
5211 49 11
5211 49 19
5211 49 90
5211 51 00
5211 52 00
5211 59 00
5212 11 10
5212 11 90
5212 12 10
5212 12 90
5212 13 10
5212 13 90
5212 14 10
5212 14 90
5212 15 10
5212 15 90
5212 21 10
5212 21 90
5212 22 10
5212 22 90
5212 23 10
5212 23 90
5212 24 10
5212 24 90
5212 25 10
5212 25 90
ex 5811 00 00
ex 6308 00 00
2A 5208 31 00 z toho: iné ako nebielené alebo bielené tkaniny kg
5208 32 11
5208 32 13
5208 32 15
5208 32 19
5208 32 91
5208 32 93
5208 32 95
5208 32 99
5208 33 00
5208 39 00
5208 41 00
5208 42 00
5208 43 00
5208 49 00
5208 51 00
5208 52 10
5208 52 90
5208 53 00
5208 59 00
5209 31 00
5209 32 00
5209 39 00
5209 41 00
5209 42 00
5209 43 00
5209 49 10
5209 49 90
5209 51 00
5209 52 00
5209 59 00
5210 31 10
5210 31 90
5210 32 00
5210 39 00
5210 41 00
5210 42 00
521049 00
5210 51 00
5210 52 00
5210 59 00
5211 31 00
5211 32 00
5211 39 00
5211 41 00
5211 42 00
5211 43 00
5211 49 11
5211 49 19
5211 49 90
5211 51 00
5211 52 00
5211 59 00
5212 13 10
5212 13 90
5212 14 10
5212 14 90
5212 15 10
5212 15 90
5212 23 10
5212 23 90
5212 24 10
5212 24 90
5212 25 10
5212 25 90
ex 5811 00 00
ex 6308 00 00
3 5512 11 00 tkaniny zo syntetických vlákien (diskontinuitných alebo odpadových) iné než úzke tkaniny, vlasové tkaniny (vrátane froté tkanín) a ženilkové tkaniny kg
5512 19 10
5512 19 90
5512 21 00
5512 29 10
5512 29 90
5512 91 00
5512 99 10
5512 99 90
5513 11 10
5513 11 30
5513 11 90
5513 12 00
5513 13 00
5513 19 00
5513 21 10
5513 21 30
5513 21 90
5513 22 00
5513 23 00
5513 29 00
5513 31 00
5513 32 00
5513 33 00
5513 39 00
5513 41 00
5513 42 00
5513 43 00
5513 49 00
5514 11 00
5514 12 00
5514 13 00
5514 19 00
5514 21 00
5514 22 00
5514 23 00
5514 29 00
5514 31 00
5514 32 00
5514 33 00
5514 39 00
5514 41 00
5514 42 00
5514 43 00
5514 49 00
5515 11 10
5515 11 30
5515 11 90
5515 12 10
5515 12 30
5515 12 90
5515 13 11
5515 13 19
5515 13 91
5515 13 99
5515 19 10
5515 19 30
5515 19 90
5515 21 10
5515 21 30
5515 21 90
5515 22 11
5515 22 19
5515 22 91
5515 22 99
5515 29 10
5515 29 30
5515 29 90
5515 91 10
5515 91 30
5515 91 90
5515 92 11
5515 92 19
5515 92 91
5515 92 99
5515 99 10
5515 99 30
5515 99 90
5803 90 30
ex 5905 00 70
ex 6308 00 00
4 6105 10 00 košele, T-shirts, ľahké roláky, tielka a polokošele, pulóvre (iné ako vlnené alebo z jemných zvieracích chlpov), vesty a pod. pletené alebo háčkované ks
6105 20 10
6105 20 90
6105 90 10
6109 10 00
6109 90 10
6109 90 30
6110 20 10
6110 30 10
5 6101 10 90 pulóvre, svetre, vesty, tvlnsety, kardlgany, nočné kabátiky (iné ako saká a blejzre), anoraky, vetrovky a pod. pletené alebo háčkované ks
6101 20 90
6101 30 90
6102 10 90
6102 20 90
6102 30 90
6110 10 10
6110 10 31
6110 10 35
6110 10 38
6110 10 91
6110 10 95
6110 10 98
6110 20 91
6110 20 99
6110 30 91
6110 30 99
6 6203 41 10 pánske alebo chlapčenské tkané jazdecké nohavice, šortky, iné ako kúpacie, nohavice (vrátane nohavíc na voľný čas), dámske alebo dievčenské tkané nohavice (vrátane nohavíc na voľný čas) z vlny, bavlny alebo umelých vlákien, krátke nohavice, dolné časti teplákových súprav s podšívkou z bavlny alebo umelých vlákien iné ako v kategórii 16 alebo 29 ks
6203 41 90
6203 42 31
6203 42 33
6203 42 35
6203 42 90
6203 43 19
6203 43 90
6203 49 19
6203 49 50
6204 61 10
6204 62 31
6204 62 33
6204 62 39
6204 63 18
6204 69 18
6211 32 42
6211 33 42
6211 42 42
6211 43 42
7 6106 10 00 dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky, blúzy, aj pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo umelých vlákien ks
6106 20 00
6106 90 10
6206 20 00
6206 30 00
6206 40 00
8 6205 10 00 pánske alebo chlapčenské košele iné ako pletené alebo háčkované z vlny, bavlny alebo umelých vlákien ks
6205 20 00
6205 30 00
9 5802 11 00 froté uterákovina a pod. froté tkaniny z bavlny, toaletná a kuchynská bielizeň, iné ako pletené alebo háčkované kg
5802 19 00
ex 6302 60 00
12 6115 12 00 pančuchové nohavičky, ponožky, pančuchy, podkolienky a pod. pletené alebo háčkované, iné ako dojčenské, vrátane pančúch na kŕčové žily páry
6115 19 10
6115 19 90
6115 20 11
6115 20 90
6115 91 00
6115 92 00
6115 93 10
6115 93 30
6115 93 99
6115 99 00
15 6202 11 00 dámske alebo dievčenské tkané zvrchnlky, plášte do dažďa a iné, pláštenky a peleriny, saká a blejzre z vlny, bavlny alebo umelých vlákien (iné ako odevy v kategórii 21) ks
ex 6202 12 10
ex 6202 12 90
ex 6202 13 10
ex 6202 13 90
6204 31 00
6204 32 90
6204 33 90
6204 39 19
6210 30 00
16 6203 11 00 pánske alebo chlapčenské šaty (obleky) a komplety okrem lyžiarskych odevov, iné ako pletené alebo háčkované z vlny, bavlny alebo umelých vlákien ks
6203 12 00
6203 19 10
6203 19 30 pánske alebo chlapčenské teplákové súpravy s podšívkou z bavlny alebo umelých vlákien ks
6203 21 00
6203 22 80
6203 23 80
6203 29 18
6211 32 31
6211 33 31
17 6203 31 00 pánske alebo chlapčenské saká a blejzre iné ako pletené alebo háčkované z vlny, bavlny alebo umelých vlákien ks
6203 32 90
6203 33 90
6203 39 19
20 6302 21 00 posteľoviny iné než pletené alebo háčkované kg
6302 22 90
6302 29 90
6302 31 10
6302 31 90
6302 32 90
6302 39 90
24 6107 21 00 pánske alebo chlapčenské nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky pletené alebo háčkované ks
6107 22 00
6107 29 00
6107 91 10
6107 91 90
6107 92 00
ex 6107 99 00
6108 31 10 dámske alebo dievčenské nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky pletené alebo háčkované ks
6108 31 90
6108 32 11
6108 32 19
6108 32 90
6108 39 00
6108 91 00
6108 92 00
6108 99 10
26 6104 41 00 dámske alebo dievčenské šaty z vlny, bavlny alebo umelých vlákien pletené a tkané ks
6104 42 00
6104 43 00
6104 44 00
6204 41 00
6204 42 00
6204 43 00
6204 44 00
32 5801 10 00 vlasové a ženilkové tkaniny (iné než bavlnené froté tkaniny alebo úzke tkaniny) a vpichované textílie z vlny, bavlny alebo umelých vlákien, bavlnený menčester kg
5801 21 00
5801 22 00
5801 23 00
5801 24 00
5801 25 00
5801 26 00
5801 31 00
5801 32 00
5801 33 00
5801 34 00
5801 35 00
5801 36 00
5802 20 00
5802 30 00
36 5408 10 00 tkaniny z nekonečných umelých vlákien, iné ako tkaniny na pneumatiky v kategórii 114 kg
5408 21 00
5408 22 10
5408 22 90
5408 23 10
5408 23 90
5408 24 00
5408 31 00
5408 32 00
5408 33 00
5408 34 00
ex 5811 00 00
ex 5905 00 70
39 6302 51 10 stolná bielizeň, toaletná a kuchynská bielizeň iná ako pletená alebo háčkovaná a iná ako froté uterákoviny alebo podobné bavlnené froté tkaniny kg
6302 51 90
6302 53 90
ex 6302 59 00
6302 91 10
6302 91 90
6302 93 90
ex 6302 99 00
76 6203 22 10 pánske alebo chlapčenské pracovné odevy iné ako pletené alebo háčkované, dámske alebo dievčenské zástery, pracovné plášte a iné pracovné odevy iné ako pletené alebo háčkované kg
6203 23 10
6203 29 11
6203 32 10
6203 33 10
6203 39 11
6203 42 11
6203 42 51
6203 43 11
6203 43 31
6203 49 11
6203 49 31
6204 22 10
6204 23 10
6204 29 11
6204 32 10
6204 33 10
6204 39 11
6204 62 11
6204 62 51
6204 63 11
6204 63 31
6204 69 11
6204 69 31
6211 32 10
6211 33 10
6211 42 10
6211 43 10
90 5607 41 00 motúzy, šnúry, povrazy, laná zo syntetických vlákien spletené alebo nie kg
5607 49 11
5607 49 19
5607 49 90
5607 50 11
5607 50 19
5607 50 30
5607 50 90
110 6306 41 00 tkané nafukovacie matrace kg
6306 49 00
117 5309 11 11 ľanové a ramlové tkaniny kg
5309 11 19
5309 11 90
5309 19 10
5309 19 90
5309 21 10
5309 21 90
5309 29 10
5309 29 90
5311 00 10
5803 90 90
5905 00 31
5905 00 39
118 6302 29 10 stolná bielizeň, toaletná a kuchynská bielizeň z ľanu alebo ramieiná ako pletená alebo háčkovaná kg
6302 39 10
6302 39 30
6302 52 00
ex 6302 59 00
6302 92 00
ex 6302 99 00

ex - niektoré z výrobkov zaradených pod uvedené číslo

ČASŤ II.

POĽNOHOSPODÁRSKE PRODUKTY

Štát Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka
EU 0204 baranie a jahňacie mäso tona
0104 živé ovce a jahňatá tona

Príloha D vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 315/1993 Z. z.

ZOZNAM TOVAROV

podliehajúcich licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze

ČASŤ I - ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ JEDY, OMAMNÉ LÁTKY, PSYCHOTROPNÉ LÁTKY, PREKURZORY A POMOCNÉ CHEMICKÉ LÁTKY

Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka
1211 90 80 Rastliny, časti rastlín, semená, plody, z toho len kg
- koka - list (1)
- konope (1)
1302 19 99 Ostatné rastlinné šťavy a výťažky, z toho len kg
- koncentrát z toboliek a slamy maku (1)
- živice z konopí (1)
2524 00 80 Krocidolit (6) kg
2804 70 00 Fosfor (biely, žltý) (2) kg
2804 80 00 Arzén (2) kg
2811 19 00 Ostatné anorganické kyseliny, z toho len kg
-selénovodík (2)
2811 29 90 Ostatné anorganické zlúčeniny nekovov, z toho len kg
-oxid seleničitý (2)
2812 90 00 Ostatné halogenidy a halogenidoxidy nekovov, z toho len kg
-tetrajodiddifosfan (2)
2825 90 50 Oxid ortuťnatý (6) kg
2827 39 00 Chlorid ortuťnatý (kalomel) (6) kg
2830 90 19 Sírnik amónny (vrátane kyslého) (6) kg
2830 90 90 Polysulfit amónny (6) kg
2833 29 70 Sírany olova (6) kg
2836 70 00 Uhličitan olovnatý (6) kg
2842 90 10 Soli, podvojné soli alebo komplexné soli kyseliny seleničitej alebo teluričitej, z toho len kg
- seleňan sodný (2)
- teluričitany (2)
2843 90 90 Ostatné zlúčeniny, amalgámy drahých kovov, z toho len kg
- oxid osmičelý (2)
2845 90 10 Tetradeuterometanol (2) kg
2848 10 00 Fosfidy medi (2) kg
2848 90 00 Fosfidy iných kovov alebo nekovov, z toho len kg
- fosfidy (2)
- fosforovodík (2)
2850 00 Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy, chemicky definované i nedefinované,
iné ako zlúčeniny, ktoré sú tiež karbidy - č. 2849, z toho len
kg
- pentabóran (2)
- arzenovodík (2)
2851 00 90 Brómkyán (2) kg
2851 00 90 Jódkyán (2) kg
2902 20 Benzén (6) kg
2903 14 00 Tetrachlórmetán (6) kg
2903 15 00 1,2-dichlóretán (6) kg
2903 21 00 Vinylchlorid (6) kg
2903 22 00 Trichlóretylén (6) kg
2903 23 00 Tetrachlóretylén (6) kg
2903 30 31 1,2- dibrómmetán (6) kg
2903 30 33 Metylbromid (2) kg
2903 30 90 Metyljodid (6) kg
2903 59 00 Aldrín (6) kg
Chlordan (6) kg
Heptachlór (6) kg
Campechlór (toxafén) (6) kg
2903 62 00 Hexachlórbenzén a DDT, z toho len kg
- hexachlórbenzén (2)
- 1,1,1-trichlór-2,2 bis (parachlórfenyl) etán (DDT) (2)
2903 69 00 Polychlórované bifenyly, terfenyly, polybrómované bifenyly (6) kg
2904 20 Deriváty uhľovodíkov obsahujúce len nitro-alebo nitrózo- skupinu kg
2905 11 00 Metanol (metylalkohol) (2) kg
2905 39 10 Hexylénglykol (5) kg
2905 50 Halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty alkalických alkoholov, z toho len kg
- etylchlórvinol (3)
2906 29 90 l-fenyl-2-propanol (4) kg
2908 90 00 Ostatné halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty fenolov alebo fenolalkoholov, z toho len kg
- 2,4-dinitrofenol (2)
- 2,4-dinitrofenolát sodný (2)
- 4,6-dinitro-o-krezol (DNOK) (2)
2908 90 00 Dinoseb (2) kg
2909 11 00 Dietyléter (5) kg
2909 19 00 Bis (chlórmetyl) éter (6) kg
2909 30 90 Nitrofen (6) kg
2910 10 00 Etylénoxid (oxiran) (2) kg
2910 30 00 Epichlórhydrín (6) kg
2910 90 00 Ostatné epoxidy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly a epoxyétery s troj článkovým kruhom
a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty, z toho len
kg
- endrín (2)
- dieldrín (2)
2913 00 00 O-nitrobenzaldehyd (6) kg
2914 12 00 Metyletylketón (5) kg
2914 61 00 3,4-metyléndioxyfenyl kg
2-propanol (4)
2915 24 00 Acetanhydrid (5) kg
2915 39 90 Ostatné estery kyseliny octovej, z toho len kg
- dinoseb acetát (2)
2915 90 80 Ostatné nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich anhydridy,
halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny, ich halogén-, sulfo-alebo nitrózoderiváty, z toho len
kg
- fluóroctan sodný (2)
- kyselina fluóroctová (2)
- prchavé estery kyseliny brómoctovej (metyl-, etyl-, propyl- a butyl- brómacetát) (6)
2918 13 00 Soli a estery kyseliny vínnej, z toho len kg
-víňan antimonyldraselný (2)
2919 00 90 Ostatné fosforečné estery a ich soli vrátane laktofosfátov,
ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty, z toho len
kg
- tris (o-krezyl) fosfát (2)
- dichlórvos (2)
- heptenofos (2)
- mevinfos (2)
- tris (2,3-dibrómpropyl) fosfát (6)
2920 10 00 Tiofosforečné estery a ich soli, ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty, z toho len kg
-brómfos-etyl (2)
-paration (2)
-paration-metyl (2)
2920 90 Ostatné estery ostatných anorganických kyselín (okrem esterov halogénvodíkov) a ich solí, ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty, z toho len kg
- sulfotep (2)
- dimetylsulfát (6)
2921 19 90 Ostatné acyklické monoamíny a ich deriváty, ich soli, z toho len kg
-sulfotep (2)
-dimetylsulfát (6)
2921 19 90 Ostatné acyklické monoamíny a ich deriváty, ich soli, z toho len kg
- metylbis (2-chlóretyl) amín (2)
- tris (2-chlóretyl) amín (2)
- N-nitrózodimetylamín (6)
2921 30 90 Ostatné cykloalkanické, cykloalkenické alebo cykloterpenické mono- alebo polyamíny a ich deriváty, ich soli, z toho len kg
- propylhexedrín (3)
2921 44 00 Tilidín (1) kg
2921 45 00 2-naftylamín (6) kg
2921 49 90 Ostatné aromatické monoamíny a ich deriváty, ich soli, z toho len kg
- eticyklidín (PCE) (3)
- amfetamín (3)
- dexamfetamín (3)
- levamfetamín (3)
- levometamfetamín (3)
- metamfetamín (3)
-netamfetamín (3)
- metamfetamín racemát (3)
- benzfetamín (3)
- fentermín (3)
- lefetamín (SPA) (3)
- fenkamfamín (3)
- mefenorex (3)
- etylamfetamín (3)
-4-amínobifenyl (6)
2921 51 90 Benzidín (6) kg
3, 3 -dichlórbenzidín (6)
2922 19 00 Ostatné aminoalkoholy, ich étery a estery, iné ako tie, ktoré obsahujú viac ako jeden druh kyslíkatej funkcie, ich soli, z toho len kg
- acetylmetadol (1)
- alfaacetylmetadol (1)
- alfametadol (1)
- betacetylmetadol (1)
- betametadol (1)
- catín (3)
- dimepmeptanol (1)
- noracylmetadol (1)
- dextropropoxylén (1)
2922 22 00 3, 4-metyléndioxyamfetamín (MDA) (3) kg
2922 29 00 Ostatné aminozlúčeniny s kyslíkatou funkciou, z toho len kg
-2-amino-l (2,5-dimetoxy-4-metylfenyl) propán (STP, DOM) (3)
-2,5 dimetoxy-4-brómam-fetamín (DÔB) (3)
- dimetoxyamfetamín (DMA) (3)
- parametoxyamfetamín (PMA) (3)
- trimetoxyamfetamín (TMA) (3)
- 2,5-dimetoxy-4-etyl-amfetamín (DOET) (3)
2922 30 00 Aminoaldehydy, aminoketóny a aminochinóny iné ako tie, ktoré obsahujú viac ako jeden druh kyslíkatej funkcie, ich soli, z toho len kg
- izometadón (1)
- metadón (1)
- normetadón (1)
- amfepromón (3)
2922 49 50 Kyselina antranilová (5) kg
2922 50 00 Aminoalkoholfenoly, aminokyselinofenoly a iné aminozlúčeniny s kyslíkatou funkciou, z toho len kg
- dimenoxadol (1)
2923 90 00 Ostatné kvartérne amónne soli a hydroxidy, lecitíny a iné fosfoaminolipidy, z toho len kg
- benzyltrimetylamónium chlorid (2)
2924 10 00 Acyklické amidy (vrátane acyklických karbamátov) a ich deriváty, ich soli, kg
- fluóracetamid (2)
- monocrotofos (2)
- fosfamidon (2)
- meprobamát (3)
- amid kyseliny monojódoctovej (2)
2924 29 40 Kyselina N-acetylantranilová (4) kg
2924 29 90 Ostatné zlúčeniny s karboxyamidovou funkciou, zlúčeniny kyseliny uhličitej s amidovou funkciou, z toho len kg
- diampromid (1)
- etinamát (3)
2926 10 00 Akrylonitril (6) kg
2926 90 10 Acetónkyánhydrín (2) kg
2926 90 90 Ostatné zlúčeniny s nitrilovou funkciou, z toho len kg
- benzaldehydkyanhydrín (2)
- butyronitril (2)
- 3-chlórakrylonitril (2)
- 4-chlórbutyronitril (2)
- 3-chlórpropionitril (2)
- kyánacetamid (2)
- malonitril (2)
- propionitril (2)
- etylester kyseliny kyánomravčej (2)
- metylester kyseliny kyánomravčej (2)
- metadon - medziprodukt (1)
- fenproporex (3)
- brómbenzylkyanid (2)
- 2-chlórbenzylidénmalononitril (6)
- tetrakyánoetylén (2)
- flucythrinate (2)
2927 00 00 Diazometán (6) kg
2928 00 00 Fenylhydrazín (6) kg
2930 90 80 Ostatné organické zlúčeniny síry, z toho len kg
- benzylrodanid (2)
- etylrodanid (2)
- N-fenyltiomočovina (2)
- bis (2-chlóretyl) sulfit (2)
- 4-chlórfenyldiazotiomočovina (2)
- alfa-naftyltiomočovina (2)
- tetrametyléndisulfotetramín
- aldicarb (2)
- disulfoton (2)
- fenamifos (2)
- metamidofos (2)
- metomyl (2)
- ometoate (2)
- oxyamyl (2)
- phorate (2)
- propetamfos (2)
- tiofanox (2)
- tiokarbonyltetrachlorid (2)
- tetrametyléndisulfotetramín (2)
2931 00 80 Ostatné organicko-anorganické zlúčeniny, z toho len kg
- trialkylolovičité soli (2)
- pentakarbonyl železa. (2)
- alkylzlúčeniny ortuti (2)
- tetraetylolovo (2)
- tetraizopropylfosforamid (2)
- tetrakarbonyl niklu (2)
- tetrametylolovo (2)
- fonofos (2)
- bis-tributylcínoxid (2)
- alkoxylalkyl a arylzlúčeniny ortuti (6)
- organické zlúčeniny cínu (6)
2932 19 00 Carbosulfan (2) kg
Furatiocarb (2)
2932 29 Ostatné laktóny, z toho len kg
- brodifacoum (2)
- beta-propiolaktón (6)
2932 90 71 Safrol (4) kg
2932 90 73 Izosafrol (4) kg
2932 90 75 Piperonal (4) kg
2932 90 77 Dimetoxyamfetamín (MDA) (3) kg
2932 90 79 5-metoxy-3, 4-metyléndioxyamfetamín (MMDA) (3) kg
3,4-metyléndioxymetamfetamín (MDMA) (3) kg
2932 90 90 Heterocyklické zlúčeniny len s kyslíkatými heteroatómami, z toho len kg
- carbofurán (2)
-3-(1,2-dimetylheptyl-l-hydroxy-7,8,9,10--tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6H-dibenzol (b, d) pyrán (DMHP) (3)
- paramexyl (3)
2933 39 80 Ostatné zlúčeniny obsahujúce vo svojej štruktúre nekondenzovaný pyridínový kruh (hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný) , z toho len kg
- 2-amino-3-nitropyridín (2)
- 2-amino-5-nitropyridín (2)
- alylprodín (1)
- alfaprodín (1)
- acetyl-alfa-metyl-fentanyl (1)
- alfa- metylfentanyl (1)
- 3 -metylfentanyl (1)
- pepap (1)
- MPPP (1)
- alfentanil (1)
- anileridín (1)
- benzetidín (1)
- betameprodín (1)
- betaprodín (1)
- bezitramid (1)
- difenoxín (1)
- difenoxylát (1)
- diplpanón (1)
- etoxeridín (1)
- fenampromid (1)
- fenoperidín (1)
- fentanyl (1)
- hydroxypetidín (1)
- norpipanón (1)
- petldín (1)
- petldín - medziprodukt A (1)
- petldín - medziprodukt B (1)
- petidín - medziprodukt C (1)
- piminodín (1)
- piritramid (1)
- properidín (1)
- trimepiridín (1)
- propiram (1)
- ketobemidón (1)
- fencyklidín (3)
- metylfenidát (3)
- piperidín (3)
2933 51 10 Fenobarbital (INN) a jeho soli (3) kg
2933 51 30 Barbital (INN) a jeho soli (3) kg
2933 51 90 Malonylmočovina (kyselina barbiturová) a jej deriváty, jej soli, z toho len kg
- sekobarbital (3)
- amobarbital (3)
- cyklobarbital (3)
- pentabarbital (3)
- butalbital
- metylfenolbarbital (3)
- allobarbital (3)
- butabarbital (3)
- sekbutabarbital (3)
- vinylbital (3)
2933 59 90 Ostatné zlúčeniny obsahujúce vo svojej štruktúre pyrimidonový kruh (hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný)
alebo piperazínový kruh, nukleové kyseliny a ich soli, z toho len
kg
- crimidine (2)
- pirimifos-etyl (2)
- fenetyllín (3)
- meklochalón (3)
- metachalón (3)
2933 79 00 Ostatné laktámy, z toho len kg
- methyprylon (3)
2933 90 60 Diazepíny kg
Midazolam (Midazolamum) (3)
Piperidín (5)
Loprazolam (3)
Klobazam (3)
Alprazolam (3)
Bramazepan (3)
Chlórdiazepoxid (3)
Delorazepam (3)
Diazepam (3)
Estazolam (3)
Etylloflazepát (3)
Fludiazepam (3)
Flunitrazepam (3)
Flurazepam (3)
Halazepam (3)
Klonazepam (3)
Klorazepát (3)
Lormetazepam (3)
Lorazepam (3)
Medazepam (3)
Nordazepam (3)
Nitrazepam (3)
Nimetrazepam (3)
Oxazepam (3)
Pirazepam (3)
Prazepam (3)
Temazepam (3)
Tetrazepam (3)
Triazolam (3)
2933 90 80 Parafluórfentanyl (1) kg
2933 90 80 Beta-hydroxyfentanyl (1) kg
2933 90 80 Beta-hydroxy-3-metylfentanyl (1) kg
2933 90 80 Ostatné heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatými heteroatómami, nukleové kyseliny a ich soli, z toho len kg
- triazofos (2)
- etonitazen (1)
- fenazocín (1)
- fenomorfan (1)
- klonitazen (1)
- levorfanol (1)
- levorfenacetylmorfan (1)
- metazocín (1)
- moramid - medziprodukt (1)
- promeptazín (1)
- racemorfan (1)
- N, N-dietyltryptamín (DET) (3)
- N, N-dimetyltryptamín (DMT) (3)
- rolicyklidín (3)
- kamezepam (3)
- mazindol (3)
- pyrovaleron (3)
- drotebanol (1)
- norlevorfanol (1)
- racementmorfan (1)
- pentazocín (3)
- tris-aziridinyl-fosfinoxid (TEPA,
trietylénfosforamid) (6)
2934 90 99 Ostatné heterocyklické zlúčeniny, z toho len kg
- pyrolidínditiokarbamát sodný (1)
- metidation (2)
- dextromoramid (1)
- dietyltlabutén (1)
- dimetyltiabutén (1)
- dioxafetylbutyrát (1)
- etylmetyltiambutén (1)
- furetidín (1)
- levomoramid (1)
- morferidín (1)
- sufentanll (1)
- tenocyklldín (TCP) (3)
- fenmetrazín (3)
- fendimetrazín (3)
- haloxazolam (3)
- ketzolam (3)
- klotiazepam (3)
- kloxazolam (3)
- oxazolam (3)
- pemolín (3)
- 4-metylaminorex (3)
- alfa-metyltiofentanyl (1)
- tlofentanyl (1)
- 3 -metyltiofentanyl (1)
2936 29 90 Ostatné vitamíny a ich deriváty, z toho len kg
- aminopterín (2)
2938 90 90 Scilliroside (2) kg
2939 10 00 Alkaloidy ópia a ich deriváty, ich soli, z toho len kg
- acetorfín hydrochlorid (1)
- dihydromorfín (1)
- hydrokodón (1)
- hydromorfinol (1)
- hydromorfón (1)
- metyldesorfín (1)
- metyldihydromorfín (1)
- morfín (1)
- morfín metobromid (1)
- morfín N-oxid (1)
- myrofín (1)
- metopón (1)
- nicomorfín (1)
- normorfín (1)
- oxykodón (1)
- oxymorfón (1)
- thebain (1)
- thebacon (1)
- acetyldihydrokodeín (1)
- dihydrokodeín (1)
- etylmorfín (1)
- folkodín (1)
- kodeín (1)
- nikodín (1)
- nikodikodín (1)
- norkodeín (1)
- desomorfín (1)
- etorfín (1)
- heroín (1)
- benzylmorfín (1)
- kodoxím (1)
- buprenorfín (3)
2939 40 Efedríny a ich soli (3) kg
2939 40 10 Efedrín (3) kg
2939 40 30 Pseudoefedrín (4) kg
2939 60 10 Ergometrín (4) kg
2939 60 30 Ergotamín (4) kg
2939 60 50 Kyselina lysergová (4) kg
2939 60 90 Alkaloidy žitného námeľa a ich deriváty, ich soli, z toho len kg
- (+)-N, N-dietyllysergamid (LSD) (3)
- dietylamid kyseliny D-lysergovej (LSD-25) (3)
2939 90 11 Kokaín surový (1) kg
2939 90 19 Ostatný kokaín a jeho soli (1) kg
2939 90 19 Ekgonín (1) kg
2939 90 90 Ostatné rastlinné alkaloidy, prírodné alebo reprodukované syntézou,
a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty, z toho len
kg
- anabazín [2-(3-pyridyl)-piperidín] (2)
- brucín (2)
- strychnín (2)
2939 90 90 Meskalín (3) kg
2939 90 90 Psilotsín (3) kg
8107 Kadmium (6) kg
8112 91 90 Tálium (2) kg
8112 99 90

Vysvetlivky: (1) omamné látky

(2) zvlášť nebezpečné jedy

(3) psychotropné látky

(4) prekurzory

(5) pomocné chemické látky

(6) ostatné jedy a špecifické karcinogénne látky

ČASŤ II. - RÁDIOAKTÍVNE LÁTKY

Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka
2844 40 00 Rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny iné ako položky 2844 10, 2844 20, 2844 30, zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo zlúčeniny, rádioaktívne odpady kg

ČASŤ III. - LÁTKY POŠKODZUJÚCE OZÓNOVÚ VRSTVU ZEME

Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka
2903 14 00 tetrachlórmetán tona
2903 19 10 1,1,1 -trichlóretán tona
2903 40 10 trichlórfluórmetán tona
2903 40 20 dichlórdifluórmetán tona
2903 40 30 trichlórtrifluóretán tona
2903 40 40 dichlórtetrafluóretán tona
2903 40 50 chlórpentafluóretán tona
2903 40 61 Halogénderiváty acyklických uhľovodíkov perhalogénové:
chlórtrifluórmetán tona
pentachlórfluóretán tona
tetrachlórdifluóretán tona
heptachlórfluórpropán tona
hexachlórdifluórpropán tona
pentachlórtrifluórpropán tona
tetrachlórtetrafluórpropán tona
trichlórpentafluórpropán tona
dichlórhexafluórpropán tona
chlórheptafluórpropán tona
2903 40 69 Halogénderiváty acyklických uhľovodíkov ostatné:
dichlórfluórmetán tona
chlórdifluórmetán tona
chlórfluórmetán tona
tetrachlórfluóretán tona
trichlórdifluóretán tona
dichlórtrifluóretán tona
chlórtetrafluóretán tona
trichlórfluóretán tona
dichlórdifluóretán tona
chlórtrifluóretán tona
dichlórfluóretán tona
chlórdifluóretán tona
chlórfluóretán tona
hexachlórfluórpropán tona
pentadifluórpropán tona
tetrachlórtrifluórpropán tona
trichlórtetrafluórpropán tona
dichlórpentafluórpropán tona
chlórhexafluórpropán tona
pentachlórfluórpropán tona
tetrachlórdifluórpropán tona
trichlórtrifluórpropán tona
dichlórtetrafluórpropán tona
chlórpentafluórpropán tona
tetrachlórfluórpropán tona
trichlórdifluórpropán tona
dichlórtrifluórpropán tona
chlórtetrafluórpropán tona
trichlórfluórpropán tona
dichlórdifluórpropán tona
chlórtrifluórpropán tona
dichlórfluórpropán tona
chlórdifluórpropán tona
chlórfluórpropán tona
2903 40 70 brómtrifluórmetán tona
2903 40 80 dibrómtetrafluóretán tona
2903 40 91 chlórbrómdifluórmetán tona

Príloha E vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 315/1993 Z. z.

ZOZNAM TOVARU

podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze

ZBRANE, STRELIVO, VÝBUŠNINY, ZBROJÁRSKA A BEZPEČNOSTNÁ TECHNIKA

Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka
3601 00 00 Práškové výmetové výbušniny Sk OP/kg
3602 00 00 Prípravné výbušniny iné ako práškové výmetové výbušniny Sk OP/kg
3603 00 Zápalnlce, bleskovice, roznetky alebo rozbušky, zažihadlá, elektrické rozbušky Sk OP/kg
3604 Ohňostroje, signalizačné rakety, dažďové rakety, hmlové signály a ostatné pyrotechnické výrobky (5) Sk OP/kg
3605 00 00 Zápalky, iné ako pyrotechnické výrobky číslo 3604 (5) Sk OP/ks
8411 Prúdové motory, turbovrtuľové pohony a ostatné plynové turbíny (6) Sk OP/ks
8479 Stroje a mechanické prístroje s vlastnou individuálnou funkciou v tejto kapitole inde neuvedené ani nezahrnuté (7) Sk OP/ks
8526 Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary), rádionavigačné prístroje a rádiové prístroje na diaľkové riadenie (5) Sk OP/ks
8529 Časti a súčasti vhodné výlučne alebo hlavne na prístroje čísel 8525 až 8528 (6) Sk OP/ks
8705 Motorové vozidlá na osobitné účely, iné ako tie, ktoré sú konštruované hlavne na osobnú alebo nákladnú dopravu (napr. vyslobodzovacie automobily, požiarne automobily, žeriavové nákladné automobily s miešačkou na betón, zametacle automobily, kropiace automobily, pojazdné dielne, pojazdné röntgenové stanice) (5) Sk OP/ks
8710 00 Tanky a iné obrnené bojové vozidlá, tiež vybavené zbraňami, ich časti a súčiastky Sk OP/ks
8802 Ostatné aerodyny (lietadlá - napr. vrtuľníky, letúne), kozmické lode vrátane družíc a ich štartovacie noslče (5) Sk OP/ks
8803 30 Ostatné časti a súčasti letúňov alebo vrtuľníkov (6) Sk OP
8805 10 90 Letecké katapulty a podobné prístroje a zariadenia, prístroje a zariadenia na pristavanie aerodynov na lietadlovej lodi a podobné prístroje a zariadenia, pozemné prístroje na letecký výcvik, ich časti a súčasti -ostatné (5) (6) Sk OP
8906 00 Ostatné lode a člny vrátane vojnových lodi a záchranných člnov s výnimkou veslových Sk OP/ks
8907 Ostatné plavidlá (napr. pontóny, nádrže, kesóny, prístavné mostíky, boje a výstražné svetelné plaváky) (5) Sk OP/ks
9013 10 00 Zameriavacie ďalekohľady pre zbrane, periskopy, ďalekohľady pre stroje, prístroje a nástroje tejto kapitoly triedy XVI (6) Sk OP/ks
9020 00 Ostatné dýchacie prístroje a plynové masky s výnimkou ochranných masiek bez mechanických časti a vymeniteľných filtrov (5) Sk OP/ks
9033 00 00 Časti, súčasti a príslušenstvo inde v tejto kapitole neuvedené ani nezahrnuté pre stroje, nástroje a prístroje kapitoly 90 (5), (6) Sk OP
9301 00 00 Vojenské zbrane s výnimkou revolverov, pištoli a zbrani čísla 9307 Sk OP/ks
9302 00 Revolvery a pištole, iné ako zaradené do čísla 9303 alebo 9304 Sk OP/ks
9303 Ostatné strelné zbrane a zariadenia využívajúce výbuch strelného prachu (napr. poľovnícke pušky, karabíny a pod.) Sk OP/ks
9304 00 00 Ostatné zbrane (napr. pušky, karabíny a pištole na pero, tlak vzduchu alebo plyn, obušky) okrem sečných a bodných zbrani čísla 9307 Sk OP/ks
9305 Časti, súčasti a príslušenstvo výrobkov čísel 9301 až 9304 Sk OP
9306 Bomby, granáty, torpéda, míny, riadené strely, náboje a ostatné strelivo a strely, ako aj ich časti a súčasti vrátane brokov všetkých druhov a nábojových krytiek Sk OP/ks
9307 00 00 Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné sečné a bodné zbrane, ich časti, súčasti a ich pošvy Sk OP/ks
Technologické zariadenia a opravy Stroje a zariadenia (iné ako číslo 8479) slúžiace predovšetkým na výrobu tovaru uvedeného v tejto prílohe a opravy tovaru uvedeného v tejto prílohe Sk OP
Služby Služby poskytované zahraničným osobám a prijímanie služieb od zahraničných osôb v súvislosti so zabezpečovaním obrany a bezpečnosti štátu alebo v súvislosti s výskumom, vývojom, skúšaním, zavádzaním výroby a zabezpečovaním servisu výrobkov, náhradných dielcov a komponentov k nim, ktoré sú osobitnou konštrukciou alebo usporiadaním určené na použitie v ozbrojených a bezpečnostných zložkách Sk OP

(5) Pokiaľ sú osobitnou konštrukciou alebo usporiadaním určené na účely obrany a bezpečnosti štátu alebo na hromadné a výhradné použitie v ozbrojených a bezpečnostných silách.

(6) Pokiaľ sú ako výrobky, náhradné dielce alebo komponenty určené na kompletizáciu alebo opravy iných druhov tovaru uvedených v prílohe.

(7) Pokiaľ sú určené predovšetkým na výrobu zbraní, streliva alebo výbušnín.

Príloha F vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 315/1993 Z. z.

Vzor F - Žiadosť o udelenie licencie na dovoz/vývoz tovaru uvedeného v prílohách A, B, C, D

Príloha G vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 315/1993 Z. z.

Vzor G - Žiadosť o udelenie vývoznej/dovoznej licencie zbrojárskej techniky

Poznámky pod čiarou

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/1993 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník.

4) EU = štáty Európskej únie