Nariadenie vlády č. 314/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-314
Čiastka 77/1993
Platnosť od 30.12.1993 do31.12.1994
Účinnosť od 01.01.1994 do31.12.1994
Zrušený 371/1994 Z. z.
Znenie 01.01.1994

314

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. decembra 1993,

ktorým sa vydáva colný sadzobník

Vláda Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 2 Colného zákonač. 618/1992 Zb. nariaďuje:


§ 1

Z dovážaného tovaru sa vymeriava dovozné clo podľa sadzieb ustanovených colným sadzobníkom, ktorý sa uverejňuje ako samostatná príloha tohto nariadenia.


§ 2

Zrušujú sa:

1. nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 525/1991 Zb., ktorým sa vydáva colný sadzobník,

2. nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 603/1992 Zb., ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 525/1991 Zb., ktorým sa vydáva colný sadzobník.

§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.


Vladimír Mečiar v. r.