Opatrenie č. 307/1993 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. februára 1993, ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách do Českej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-307
Čiastka 75/1993
Platnosť od 29.12.1993 do25.01.1995
Účinnosť od 29.12.1993 do25.01.1995
Zrušený 23/1995 Z. z.
Redakčná poznámka

Pozn. redakcie: predpis je duplicitne zrušený predpisom č. 324/2002 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2002.

Znenie 29.12.1993

307

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 22. decembra 1993,

ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. februára 1993, ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách do Českej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 1 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách určuje výšku stravného takto:


§ 1

Štát Menový kód Mena Stravné (denná sadzba) Orientačné náklady na ubytovanie
Česká republika koruna česká 180 (900)

§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Július Tóth v. r.