Vyhláška č. 306/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o psráve majetku štátu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-306
Čiastka 75/1993
Platnosť od 29.12.1993 do30.04.1999
Účinnosť od 01.01.1994 do30.04.1999
Zrušený 278/1993 Z. z.
Znenie 01.01.1994

306

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 17. decembra 1993,

ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška sa vzťahuje na právnické osoby uvedené v § 1 ods. 1 zákona (ďalej len „správca“), ktoré vykonávajú správu majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej len „majetok štátu“).

(2) Vyhláška upravuje rozsah evidencie majetku štátu, ktorú je povinný viesť správca podľa § 3 ods. 7 zákona.

(3) Vyhláška ďalej upravuje podmienky, za ktorých je správca pohľadávky Slovenskej republiky (ďalej len „pohľadávka štátu“) oprávnený podľa § 6 ods. 5 zákona

a) povoliť splátky a odklad platenia,

b) dočasne alebo trvale upustiť od vymáhania, ak osobitný predpis neustanovuje inak.1)

Rozsah evidencie majetku štátu

§ 2

Správca vedie evidenciu o majetku štátu vrátane nehmotného majetku2) v rozsahu a spôsobom určeným osobitným predpisom.3)

§ 3

(1) Obvodný úrad, ktorý sa ujal majetku štátu podľa § 5 zákona, vedie aj osobitnú evidenciu.

(2) Osobitná evidencia obsahuje najmä doklad preukazujúci vlastnícke právo štátu k majetku v správe obvodného úradu, dôvod nadobudnutia, zoznam vecí alebo ich súborov s uvedením identifikačných údajov a stavu fyzického a morálneho opotrebovania.

(3) Po zaevidovaní majetku podľa § 2 uvedie obvodný úrad v osobitnej evidencii odkaz na účtovný zápis v účtovnej knihe a spôsob naloženia s majetkom štátu podľa zákona.

(4) Osobitnú evidenciu podľa odseku 2 obvodný úrad uschováva po dobu piatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom s takýmto majetkom naložil podľa zákona.

(5) Na účely evidencie majetku štátu sa za účtovný doklad podľa osobitného predpisu3) považuje aj osvedčenie, ktorým obvodný úrad potvrdzuje splnenie podmienky na prechod majetku do vlastníctva štátu4) alebo svoju príslušnosť na správu majetku štátu podľa § 5 ods. 1 zákona.

Pohľadávky štátu

§ 4

Povolenie splátok a odkladu platenia

(1) Správca pohľadávky štátu (ďalej len „veriteľ“) môže na písomné požiadanie dlžníka, ak je ním fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom5), povoliť splátky alebo odklad platenia za podmienok uvedených v odsekoch 2 a 3.

(2) Veriteľ môže povoliť splátky alebo odklad platenia len za podmienky, že dlžník nemôže svoj dlh včas a riadne plniť, ak dlžník svoj dlh písomne uznal, pokiaľ ide o dôvod a výšku6), alebo ak ide o pohľadávku štátu priznanú právoplatným rozhodnutím súdu.

(3) Veriteľ a dlžník uzavrú o povolení splátok alebo odkladu platenia písomnú zmluvu.7) Písomná zmluva obsahuje dohodu účastníkov zmluvy, že veriteľ má právo žiadať zaplatenie celej pohľadávky, ak dlžník nesplní niektorú splátku8) alebo ak sa zlepšia sociálne pomery dlžníka.9)

(4) Pri povolení splátok alebo odkladu platenia podľa odseku 3 neúčtuje veriteľ úroky z omeškania podľa § 6 ods. 4 zákona.

§ 5

Dočasné upustenie od vymáhania pohľadávky štátu

Veriteľ môže za podmienok uvedených v § 4 dočasne upustiť od vymáhania pohľadávky štátu, ktorú prechodne nemožno vymáhať. Pohľadávku štátu veriteľ zabezpečí tak, aby sa nepremlčala, alebo aby nezanikla.

§ 6

Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky štátu

(1) Veriteľ trvale upustí od vymáhania pohľadávky štátu od dlžníka, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba, len vtedy, ak sa pohľadávka štátu premlčala a dlžník vzniesol námietku premlčania. Veriteľ môže trvale upustiť od vymáhania pohľadávky štátu, ak je zo všetkých okolností zrejmé, že ďalšie vymáhanie by bolo neúspešné alebo nehospodárne.

(2) Trvale upustiť od vymáhania pohľadávky štátu môže písomne iba štatutárny orgán veriteľa. Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky štátu vyššie ako 10 000 Sk podlieha schváleniu zriaďovateľom alebo zakladateľom.

(3) Dlžník sa o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu neupovedomuje.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 7

(1) Majetok štátu evidovaný v operatívnej evidencii podľa doterajšieho právneho predpisu10) správca eviduje; túto evidenciu uschováva po dobu piatich rokov od účinnosti tejto vyhlášky.

(2) Pri nakladaní s pohľadávkami štátu, ktoré vznikli pred dňom účinnosti zákona, sa postupuje podľa doterajších predpisov.11)

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.


Július Tóth v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napr. zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z.

2) § 26 ods. 4 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.

4) Napr. § 135 Občianskeho zákonníka.

5) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

6) § 558 Občianskeho zákonníka.

7) § 43 Občianskeho zákonníka.

8) § 565 Občianskeho zákonníka.

9) § 36 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

10) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 61/1986 Zb. o dočasnej správe národného majetku.

11) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 119/1988 Zb. o hospodárení s národným majetkom.