Vyhláška č. 301/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky , ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republikyč. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-301
Čiastka 74/1993
Platnosť od 21.12.1993 do30.04.1996
Účinnosť od 01.01.1994 do30.04.1996
Zrušený 96/1996 Z. z.
Znenie 01.01.1994

301

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

zo 7. decembra 1993,

ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 59 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive ustanovuje:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Táto vyhláška upravuje

a) rozsah a spôsob vykonania skúšky odbornej spôsobilosti a určuje, čo možno započítať namiesto jej vykonania,

b) spôsob a rozsah evidencií zbraní a streliva vedených fyzickou alebo právnickou osobou,

c) technické podmienky na zabezpečenie zbraní a streliva proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu.

§ 2

Odborná spôsobilosť

(1) Odborná spôsobilosť držať zbraň a strelivo alebo nosiť zbraň a strelivo je súhrn vedomostí a praktických schopností, ktoré preukazuje žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu (ďalej len „žiadateľ“).

(2) Odbornú spôsobilosť podľa odseku 1 žiadateľ preukazuje skúškou pred skúšobnou komisiou.1)

(3) Predmet a rozsah odbornej spôsobilosti žiadateľa sa ustanovujú v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.

§ 3

Skúšobná komisia

(1) Skúšobnú komisiu tvorí predseda a členovia.

(2) Predsedu skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva minister vnútra z príslušníkov Policajného zboru.

(3) Členmi skúšobnej komisie sú

a) príslušník Policajného zboru zaradený na úseku zbraní a streliva,

b) prokurátor,

c) lekár,

d) zástupca miestnej štátnej správy.

(4) Člena skúšobnej komisie určí príslušný veliteľ útvaru Policajného zboru, vedúci prokuratúry, štátny okresný lekár po dohode s vedúcim zdravotníckeho zariadenia a vedúci miestnej štátnej správy na základe požiadavky predsedu skúšobnej komisie.

(5) Skúšobná komisia sa uznáša väčšinou hlasov; v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie.

Skúška odbornej spôsobilosti

§ 4

(1) Skúška odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúška“) sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zriadenou pri útvare Policajného zboru príslušného na vydanie zbrojného preukazu.2)

(2) Miesto a termín konania skúšky sa oznámia žiadateľovi do štrnástich dní od doručenia žiadosti. Termín konania skúšky sa určí tak, aby bolo možné skúšku vykonať najneskôr do 60 dní od podania žiadosti.

(3) Predseda skúšobnej komisie môže rozhodnúť o zmene miesta a termínu konania konania skúšky; zmenu oznámi žiadateľovi.

§ 5

(1) Skúška pozostáva z odpovedí na súbor otázok, ktorý určí skúšobná komisia podľa toho, či žiadateľ žiada o vydanie zbrojného preukazu na nosenia zbrane a streliva alebo na držanie zbrane a streliva.

(2) Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Predseda skúšobnej komisie zapíše dátum konania a výsledok skúšky do žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľa.

(3) Ak žiadateľ na skúške nevyhovel, môže skúšku na základe písomnej žiadosti jedenkrát opakovať. Na určenie miesta a termínu opakovanej skúšky sa primerane vzťahuje ustanovenie § 4.

(4) Ak žiadateľ zo závažných dôvodov nemohol prísť na skúšku alebo na opakovanú skúšku, môže písomne požiadať o určenie náhradného termínu. Na určenie miesta a náhradného termínu skúšky alebo opakovanej skúšky sa primerane vzťahuje ustanovenie § 4.

(5) Úlohy predsedu a členov skúšobnej komisie a postup pri vykonávaní skúšky upravuje skúšobný poriadok, ktorý je prílohou č. 2 tejto vyhlášky.

Započítanie skúšky

§ 6

(1) Namiesto skúšky sa započíta základné odborné vzdelanie potrebné na výkon služby príslušníkovi

a) Policajného zboru,

b) Železničnej polície Slovenskej republiky,

c) Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky,

d) Slovenskej informačnej služby,

e) Vojenskej polície,

f) colnej správy.

(2) Namiesto skúšky na získanie zbrojného preukazu na držanie zbrane a streliva sa započíta pracovníkovi obecnej polície doplnkové školenie a výcvik3) v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.

(3) Osoba uvedená v odseku 1 preukazuje splnenie podmienky podľa odseku 1 písomným potvrdením príslušného nadriadeného s personálnou právomocou. Žiadateľ uvedený v odseku 2 preukazuje splnenie podmienky podľa odseku 2 písomným potvrdením obce s uvedením dátumu doplnkového školenia a výcviku a s uvedením mena, kto školenie vykonal.

§ 7

(1) Namiesto skúšky sa podľa prílohy č. 1 tejto vyhlášky započíta

a) časť uvedená v bodoch 2 až 4 absolventovi právnickej fakulty,

b) časť uvedená v bodoch 6 a 7 poľovníkovi, lesníkovi, znalcovi z odboru zbraní a streliva, odborníkovi z výskumu, vývoja a skúšania zbraní a streliva a vojakom z povolania,

c) časť uvedená v bode 7 lekárovi a absolventovi strednej zdravotníckej školy.

(2) Osoba uvedená v odseku 1 písm. a) a c) preukazuje dosiahnuté vzdelanie vysokoškolským diplomom alebo maturitným vysvedčením. Žiadateľ uvedený v odseku 1 písm. b) preukazuje príslušný dôvod na započítanie skúšky poľovným lístkom, potvrdením zamestnávateľa, rozhodnutím súdu o vymenovaní osoby za znalca v odbore zbraní a streliva alebo preukazom vojaka z povolania.

Evidencia zbraní a streliva

§ 8

(1) V záznamovej knihe4) sa evidujú osobitne údaje o zbraniach a osobitne údaje o strelive.

(2) O zbraniach sa evidujú tieto údaje:

a) druh, značka, kaliber a výrobné číslo zbrane,

b) dátum a hodina vydania alebo prevzatia zbrane,

c) meno, priezvisko a podpis preberajúcej a odovzdávajúcej osoby,

d) účel vydania alebo prevzatia zbrane.

(3) O strelive sa evidujú tieto údaje:

a) druh, kaliber a počet kusov streliva,

b) dátum príjmu, výdaja alebo spotreby streliva,

c) meno a priezvisko preberajúcej osoby,

d) dôvod spotreby streliva.

§ 9

(1) Záznamová kniha je upravená tak, aby nemohlo dôjsť k strate alebo zámene listov.

(2) Na vnútornej strane obalu záznamovej knihy musia byť uvedené údaje o totožnosti fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby, ktorá záznamovú knihu vedie, počet listov záznamovej knihy, dátum zaevidovania záznamovej knihy na príslušnom útvare Policajného zboru, pečiatka a podpis pracovníka, ktorý záznamovú knihu zaevidoval.

(3) Zápisy do záznamovej knihy môže vykonávať fyzická osoba, ktorá záznamovú knihu vedie, alebo pracovník právnickej osoby zodpovedný za manipuláciu so zbraňami a strelivom. Zápisy v zoznamovej knihe sa nesmú prepisovať. Chybný zápis sa prečiarkne tak, aby pôvodný text zostal čitateľný, a nový, správny zápis podpíše ten, kto opravu vykonal.

(4) Zápisy do záznamovej knihy môže vykonávať okrem osôb uvedených v odseku 3 len príslušník zboru, ktorý je oprávnený vykonávať dozor5).

Technické podmienky na zabezpečenie zbraní a streliva

§ 10

(1) Právnická osoba a podnikateľ6) ukladajú zbrane vybité, a ak zbrane majú odnímateľný uzáver alebo odnímateľný zásobník na náboje, ukladajú uzávery a zásobníky oddelene od zbraní. Strelivo musí byť uložené oddelene od zbraní a zamknuté samostatným zámkom. Uzávery a zásobníky môžu byť uložené spolu so strelivom.

(2) Kľúče od uložených zbraní, streliva, uzáverov a zásobníkov podľa odseku 1 musia byť zabezpečené tak, aby k nim nemala prístup nepovolaná osoba. Ak ide o právnické osoby, musia byť náhradné kľúče od uložených zbraní u vedúceho pracovníka právnickej osoby v zapečatenej schránke alebo v zapečatenej obálke.

§ 11

Vystavované zbrane a strelivo musia byť zabezpečené mechanickými zábrannými prostriedkami, napríklad nerozbitnými vytrínami, mrežami, zabezpečovacou signalizáciou alebo strážnou službou.

§ 12

(1) Fyzická osoba, ktorá má desať a menej zbraní a na ich uloženie nepoužije trezor, musí zbrane a strelivo uložiť oddelene a zamknúť ich. Ak strelivo nemôže uložiť v oddelenej miestnosti, skrini alebo debne, musí ho zamknúť samostatným zámkom.

(2) Fyzická osoba, ktorá má viac ako desať zbraní, musí ich ukladať do trezoru.

(3) Zbrane sa ukladajú vybité. Ak zbrane majú odnímateľný uzáver alebo odnímateľný zásobník na náboje, ukladajú sa uzávery a zásobníky oddelene od zbraní a musia byť uzamknuté samostatným zámkom. Uzávery a zásobníky môžu byť uložené spolu so strelivom.


§ 13

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1994


Jozef Tuchyňa v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 301/1993 Z. z.

PREDMET A ROZSAH ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

1. Zákon o zbraniach a strelive a vykonávacie predpisy k nemu.

2. Trestný zákon

a) základy trestnej zodpovednosti,

b) nutná obrana,

c) krajná núdza,

d) trestný čin nedovoleného ozbrojovania,

e) trestné činy spáchané so zbraňou,

f) trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,

g) trestný čin opilstva.

3. Trestný poriadok

a) vydanie a odňatie veci,

b) zadržanie podozrivej osoby (§ 76 ods. 2).

4. Vybrané otázky správneho práva týkajúce sa držiteľa zbrojného preukazu vo vzťahu k ozbrojeným zborom, poriadkovým útvarom, Vojenskej polícii a colným orgánom.

5. Všeobecná znalosť podmienok na prepravu zbraní a streliva podľa osobitných právnych predpisov.

6. Základné znalosti konštrukcie a činnosti strelných zbraní a streliva, teórie streľby, bezpečnej manipulácie so zbraňou a zásad bezpečnosti na strelnici; praktická manipulácia so zbraňou.

7. Základy poskytnutia prvej pomoci pri poraneniach spôsobených strelnými zbraňami; praktická ukážka poskytnutia prvej pomoci.

Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 301/1993 Z. z.

SKÚŠOBNÝ PORIADOK

na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu

Čl. 1

Úlohy predsedu skúšobnej komisie

(1) Predseda skúšobnej komisie (ďalej len „predseda“) riadi rokovanie a činnosť skúšobnej komisie (ďalej len „komisia“) a zodpovedá za jednotný, vecne správny a objektívny postup komisie pri skúšaní.

(2) Predseda je oprávnený rozhodovať o všetkých veciach súvisiacich so skúškou odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúška“), najmä o určení miesta a termínu konania skúšky vrátane opakovanej skúšky.

(3) Predseda zodpovedá za riadne vedenie zápisníc o skúškach a za zapísanie výsledku skúšky vrátane opakovanej skúšky do žiadosti o vydanie zbrojného preukazu.

(4) Predseda pred začatím skúšky zvolá členov komisie na poradu, na ktorej ich oboznámi s ich právami a povinnosťami, so žiadosťami žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu (ďalej len „žiadateľ“), so skúšobným poriadkom, so spôsobom vykonania skúšky a podľa potreby i s ďalšími súvisiacimi otázkami.

Čl. 2

Úlohy komisie

(1) Komisia pred začatím skúšok

a) pripraví súbory skúšobných otázok,

b) informuje žiadateľov o organizácii a priebehu skúšok, o ich právach a povinnostiach a o spôsobe hodnotenia skúšok,

c) overí totožnosť žiadateľov podľa dokladov totožnosti.

(2) Komisia po skončení skúšky

a) vyhodnotí odpoveď žiadateľa,

b) zapíše výsledok skúšky do zápisnice o skúške,

c) oboznámi uchádzača s výsledkom skúšky v deň vykonania skúšky.

Čl. 3

Skúšobné otázky

(1) Skúšobné otázky (ďalej len „otázky“) sa zostavujú do súboru otázok a aktualizujú tak, aby zodpovedali platným právnym predpisom a stavu poznania v príslušných odboroch.

(2) Otázky sa zostavujú do súborov tak, aby otázky na skúšky žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu s oprávnením nosiť zbraň a strelivo boli náročnejšie ako otázky na skúšky žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu s oprávnením držať zbraň a strelivo. Súbor otázok sa označí poradovým číslom vrátane otázok v ňom uvedených.

(3) Žiadateľ si vylosuje súbor otázok a oznámi komisii jeho poradové číslo. Toto číslo sa zapíše do zápisnice o skúške. Po prečítaní jednotlivých otázok žiadateľ oznámi, či otázkam rozumel alebo či k nim potrebuje vysvetlenie. Do zápisnice o skúške sa zapíšu aj poradové čísla otázok.

(4) Okrem základných otázok, ktoré si žiadateľ vylosoval, môžu sa mu položiť doplňujúce otázky smerujúce obsahovo k základným otázkam. Doplňujúce otázky sa kladú vždy, ak odpovede na základné otázky sú neúplné alebo značne nepresné, takže z odpovede na ne nemožno jednoznačne rozhodnúť, či žiadateľ pri skúške vyhovel alebo nevyhovel.

(5) Po skončení odpovede možno vylosovaný súbor otázok vrátiť naspäť medzi ostatné súbory.

Čl. 4

Priebeh skúšky

(1) Žiadateľ, ktorý si vylosoval súbor otázok, má nárok na prípravu po dobu 30 minút. Dobu vymedzenú na prípravu možno skrátiť len vtedy, ak s tým žiadateľ súhlasí a ak vyhlási, že je pripravený odpovedať.

(2) Počas prípravy môže uchádzač položiť len jednu otázku týkajúcu sa ujasnenia konkrétnych vylosovaných otázok.

(3) Žiadateľ môže pri skúške nazerať do poznámok, ktoré si počas prípravy napísal, alebo môže písomne pripravenú odpoveď prečítať.

(4) Ak žiadateľ použije pri skúške nepovolené pomôcky, možno ho z ďalšieho priebehu skúšky vylúčiť.

(5) Po ukončení skúšky vyzve predseda členov komisie na celkové vyhodnotenie skúšky. Každý člen komisie oznámi a na požiadanie predsedu odôvodní svoje hodnotenie. Predseda na základe hlasovania ustanoví výsledok skúšky, ktorý sa zapíše do zápisnice o skúške a do žiadosti o vydanie zbrojného preukazu.

(6) Zápisnicu o skúške podpisuje predseda a členovia komisie a výsledok skúšky v žiadosti o vydanie zbrojného preukazu podpisuje predseda.

Čl. 5

Vyhodnotenie skúšky

(1) Klasifikačným stupňom „vyhovel“ sa hodnotí žiadateľ, ktorý preukázal, že v požadovanej miere ovláda určenú problematiku, jej obsahu rozumie a má schopnosť získané vedomosti prakticky uplatňovať.

(2) Klasifikačným stupňom „nevyhovel“ sa hodnotí žiadateľ, ktorý na vylosované otázky odpovedal čiastočne alebo nepresne a len s pomocou skúšajúceho. V jeho vedomostiach sa prejavujú značné medzery a nie je záruka, že žiadateľ bude držať alebo nosiť zbraň a strelivo v zmysle platných právnych predpisov alebo zbraň použije v súlade so zákonom.

(3) Žiadateľ, ktorý v priebehu skúšky odstúpil alebo bol zo skúšky vylúčený, sa hodnotí klasifikačným stupňom „nevyhovel“. Ak pri odstúpení zo skúšky žiadateľ preukáže, že bol tak nútený urobiť zo závažných dôvodov, zaznačí predseda dôvod odstúpenia do zápisnice o skúške a určí žiadateľovi nový termín skúšky. Takýto prípad sa posudzuje tak, akoby uchádzač skúšku vôbec nekonal.

Poznámky pod čiarou

1) § 6 ods.1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive.

2) § 5 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z.

3) § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 220/1992 Zb. o odbornej spôsobilosti pracovníkov obecnej polície.

4) § 42 ods.1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z.

5) § 49 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z.

6) § 43 ods.2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z.