Oznámenie č. 293/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o dočasnom oprávnení na podnikanie fyzických a právnických osôb, ktoré podnikajú na území druhej republiky po 31. decembri 1992

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-293
Čiastka 71/1993
Platnosť od 09.12.1993
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť podľa článku 4 dňom výmeny ratifikačných listín, t.j. 3. decembra 1993.

Pôvodný predpis 09.12.1993

293

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. októbra 1993 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o dočasnom oprávnení na podnikanie fyzických a právnických osôb, ktoré podnikajú na území druhej republiky po 31. decembri 1992.

Zmluva nadobudla platnosť podľa článku 4 dňom výmeny ratifikačných listín, t. j. 3. decembra 1993.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o dočasnom oprávnení na podnikanie fyzických a právnických osôb, ktoré podnikajú na území druhej republiky po 31. decembri 1992

Slovenská republika

a

Česká republika

v záujme rozvoja hospodárskych a obchodných vzťahov a spolupráce sa dohodli takto:

Článok 1

Organizačná zložka podniku zapísaného do obchodného registra na území jednej zmluvnej strany do 31. decembra 1992, ktorá je umiestnená na území druhej zmluvnej strany a je zapísaná v obchodnom registri aj tejto druhej zmluvnej strany, sa považuje za organizačnú zložku podniku zahraničnej osoby a táto zahraničná osoba je oprávnená podnikať na území tejto zmluvnej strany v rozsahu predmetu podnikania zapísaného v obchodnom registri tejto zmluvnej strany. V tomto prípade nie je potrebný nový zápis.

Článok 2

(1) Fyzická alebo právnická osoba zapísaná do 31. decembra 1992 do obchodného registra na území jednej zmluvnej strany, ktorá má organizačnú zložku podniku na území druhej zmluvnej strany, môže podnikať aj na území tejto druhej zmluvnej strany bez prerušenia oprávnenia podnikať do 30. júna 1994, a to v rozsahu predmetu podnikania zapísaného v obchodnom registri a za predpokladu, že požiadala o zápis do obchodného registra na území druhej zmluvnej strany do 31. decembra 1993.

(2) Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba uvedená v odseku 1 nebude do 30. júna 1994 zapísaná do obchodného registra na území druhej zmluvnej strany, zanikne týmto dňom jej oprávnenie podnikať na území tejto druhej zmluvnej strany.

Článok 3

(1) Živnostenské oprávnenie, ktoré vzniklo do 31. decembra 1992 na území jednej zmluvnej strany, môže byť vykonávané do 30. júna 1994 na území druhej zmluvnej strany.

(2) Pokiaľ fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá má oprávnenie uvedené v odseku 1, nebude vydané právoplatné živnostenské oprávnenie na území aj druhej zmluvnej strany do 30. júna 1994, zanikne týmto dňom jej oprávnenie podnikať na území tejto druhej zmluvnej strany.

Článok 4

(1) Táto zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín. Ratifikačné listiny budú vymenené v Prahe. Ustanovenia tejto zmluvy sa budú medzi zmluvnými stranami vykonávať so spätnou platnosťou od 1. januára 1993.

(2) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a zostáva v platnosti, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne diplomatickou cestou nevypovie. V tomto prípade stráca zmluva platnosť rok po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Dané v Bratislave 29. októbra 1993 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom a českom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Katarína Tóthová v.r.

Za Českú republiku:

Jiří Novák v. r.