Uznesenie č. 290/1993 Z. z.Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslanie vojenských pozorovateľov do misie Organizácie spojených národov UNOMIL v Libérii, do misei UNOMUR v Ugande-Rwande a na doplnenie vojakov vyčle- nených z Armády Slovenskej republiky na posilnenie ženijného práporu Armády Slovenskej republiky do bývalej Juhoslávie v rámci mierových síl Organizácie spojených národov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-290
Čiastka 71/1993
Platnosť od 09.12.1993
Pôvodný predpis 09.12.1993

290

UZNESENIE

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 18. novembra 1993

k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslanie vojenských pozorovateľov do misie Organizácie Spojených národov UNOMIL v Libérii, do misie UNOMUR v Ugande-Rwande a na doplnenie vojakov vyčlenených z Armády Slovenskej republiky na posilnenie ženijného práporu Armády Slovenskej republiky do bývalej Juhoslávie v rámci mierových síl Organizácie Spojených národov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla takto:

Čl. 1

Súhlasí s návrhom vlády Slovenskej republiky

a) na vyslanie vojenských pozorovateľov do misie Organizácie Spojených národov UNOMIL v Libérii a do misie UNOMUR v Ugande-Rwande,

b) na doplnenie vojakov vyčlenených z Armády Slovenskej republiky na posilnenie ženijného práporu Armády Slovenskej republiky do bývalej Juhoslávie v rámci mierových síl Organizácie Spojených národov.

Čl. 2

Vyslovuje súhlas s vyslaním vojenských pozorovateľov do misie Organizácie Spojených národov UNOMIL v Libérii a do misie UNOMUR v Ugande-Rwande.

Čl. 3

Vyslovuje súhlas s doplnením vojakov vyčlenených z Armády Slovenskej republiky na posilnenie ženijného práporu Armády Slovenskej republiky do bývalej Juhoslávie v rámci mierových síl Organizácie Spojených národov.

Ivan Gašparovič v. r.