Oznámenie č. 287/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú záväzné vzory účtovných výkazov bánk, ich predkladacie cesty a termíny predkladania

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-287
Čiastka 70/1993
Platnosť od 30.11.1993 do20.12.1994
Zrušený 347/1994 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 57/1994 Z. z. a nadobudli účinnosť 21. marca 1994.

Pôvodný predpis 30.11.1993

287

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie z 15. novembra 1993 č. 65/256/1993, ktorým sa ustanovujú záväzné vzory účtovných výkazov bánk, ich predkladacie cesty a termíny predkladania.

Opatrením sa ustanovujú záväzné vzory, predkladacie cesty a termíny predkladania účtovných výkazov pre banky, ktoré sú povinné postupovať v účtovníctve podľa opatrenia Federálneho ministerstva financií z 10. decembra 1990 č. V/2-29490/1990, ktorým sa ustanovuje účtovná osnova a smernica k nej pre peňažné ústavy (uverejneného ako samostatná publikácia Federálneho ministerstva financií) v znení opatrenia Federálneho ministerstva financií z 9. novembra 1992 č. V/2-28110/1992 o použití metodiky účtovníctva a účtovnej závierky a jej zmenách a doplnkoch pre účtovné obdobie roku 1993 v bankách (uverejneného vo Finančnom spravodajcovi č. 10-11/1992).

Týmto opatrením sa mení opatrenie Federálneho ministerstva financií z 9. apríla 1990 č. V/2-29480/1990, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a smernice k ich zostavovaniu pre peňažné ústavy v znení opatrenia Federálneho ministerstva financií z 9. novembra 1992 č. V/2-28110/1990 o použití metodiky účtovníctva a účtovnej závierky a jej zmenách a doplnkoch pre účtovné obdobie roku 1993 v bankách.

Podľa tohto opatrenia postupujú banky prvýkrát za rok 1993.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/1993 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.