Oznámenie č. 284/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spôsobe vyporiadania vzťahov vyplývajúcich z rozdelenia Česko-slovenskej armády a o prechode majetku, práv, záväzkov a ďalšej spolupráci republikových armád

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-284
Čiastka 69/1993
Platnosť od 27.11.1993
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 23. novembra 1992.

Pôvodný predpis 27.11.1993

284

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. novembra 1992 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spôsobe vyporiadania vzťahov vyplývajúcich z rozdelenia Česko-slovenskej armády a o prechode majetku, práv, záväzkov a ďalšej spolupráci republikových armád.

Zmluva nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 23. novembra 1992.

ZMLUVA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spôsobe vyporiadania vzťahov vyplývajúcich z rozdelenia Česko-slovenskej armády a o prechode majetku, práv, záväzkov a ďalšej spolupráci republikových armád

Zmluvné strany v súlade s článkom IX Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou v oblasti obrany sa dohodli takto:

Čl. I

Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si za úhradu služby vo všetkých oblastiach na základe vzájomnej výhodnosti. Podrobnosti budú upravené v dohodách.

Čl. II

Zmluvné strany sa zaväzujú s predstihom navzájom sa informovať podľa zásad na predkladanie návrhov v procese KBSE, najmä o zámeroch alebo skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich spoluprácu v oblastiach vyplývajúcich zo zmlúv a dohôd.

Čl. III

V oblasti delenia majetku Česko-slovenskej armády sa zmluvné strany zaväzujú

a) až do ukončenia presunu majetku na územie zmluvnej strany, ktorá je jeho vlastníkom, robiť všetky opatrenia, ktoré možno spravodlivo požadovať, smerujúce k tomu, aby nedošlo k poškodeniu, strate alebo zničeniu tohto majetku, a na to vymenovať ministrami obrany zmluvných strán osoby poverené starostlivosťou o tento majetok,

b) poskytovať druhej zmluvnej strane vyžiadanú pomoc pri prevoze materiálu, najmä vyťažovaním vlastných dopravných prostriedkov prevážajúcich majetok zmluvnej strany,

c) uznávať na svojom území preúčtovacie doklady vystavené Česko-slovenskou armádou,

d) uhradiť náklady, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane v súvislosti s plnením zmluvných povinností podľa tohto článku; úhrada sa započíta v rámci konečného vyúčtovania.

Čl. IV

Výsledky technického rozvoja dosiahnuté ku dňu zániku Česko-slovenskej armády sú oprávnené využívať obidve zmluvné strany, a to v rovnakom rozsahu, v akom ich mala právo využívať Česko-slovenská armáda.

Pokiaľ ide o ďalšie riešenie a neskoršie využívanie výsledkov výskumných a vývojových úloh ku dňu zániku Česko-slovenskej armády, uzatvoria ministri obrany osobitné dohody; zoznam výskumných a vývojových úloh bude prílohou tejto zmluvy.

V tých prípadoch, keď strany dohodu neuzatvoria, platí, že úlohu môže doriešiť a výsledky využívať tá zmluvná strana, na ktorej území sa úloha rieši.

Čl. V

Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť na úrovni ministrov obrany republík dohody, ktorými upravia podrobnosti vzťahov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

Čl. VI

Zmluva sa uzatvára na dobu pätnástich rokov.

Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú možné len dohodou oboch zmluvných strán za podmienok určených na schválenie tejto zmluvy.

Každá zmluvná strana môže kedykoľvek pred uplynutím doby jej platnosti túto zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane. Zmluva zaniká po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.

Dané v Bratislave 23. novembra 1992 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Vladimír Mečiar v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Ivan Kočárník v. r.